"eliminering" Englisch Übersetzung

SV

"eliminering" auf Englisch

SV eliminering
volume_up
{Utrum}

eliminering
Det är därför orealistiskt att tala om eliminering eller upphörande, eller ens "nära noll".
It is therefore unrealistic to talk about elimination or cessation or even 'close to zero'.
Vad mera är, den bör vara en garanti för eliminering av flera interna kontroller av de olika parter som är inblandade i ramen för kontroll.
What is more, it should ensure elimination of multiple internal controls by the various parties involved in the control framework.
Vi upprepar ännu en gång vårt entydiga åtagande att få till stånd en total eliminering av kärnvapenarsenalerna, med kärnvapennedrustning som resultat”.
We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’.

Beispielsätze für "eliminering" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishSvårigheterna kristalliserades på tillverkarnas ansvar och eliminering av tunga metaller.
The difficulties focused on producer liability and the treatment of heavy metals.
SwedishDe menar att en sådan skulle leda till billigare biljetter, till ett större utbud av flygningar och till en eliminering av förseningar.
It is supposed to lead to cheaper flights, a wider range of flights and no more delays.
SwedishEliminering av denna del av kommissionen förslag riskerar också att minska möjligheten att införa säkerhetsåtgärder.
Removal of that section of the Commission proposal is also likely to deprive us of the possibility of taking interim measures.
SwedishKan kommissionen se över varför bestämmelserna om korrekt eliminering av PCB och PCD inte åtföljs på ett korrekt sätt?
Would the Commission please look into why the regulations on the proper disposal of PCBs and PCDs are not being correctly followed?
SwedishDessa påföljder bör vara effektiva och möjliggöra en eliminering av tilläggsvinster eller andra fördelar för sådana arbetsgivare.
Such penalties must be effective and make it possible to block additional benefits or other advantages accruing to employers.
SwedishDess integrering kommer också att innebära en eliminering, eller ett stort steg mot elimineringen av gråzonen i sydöstra Europa.
Its integration will also mean eliminating, or making an important step towards eliminating, the grey zone in South-Eastern Europe.
SwedishJag tror att tiden är kommen för att åter dra i gång debatten om kärnvapen och en verklig eliminering av dem i alla länder, utan undantag.
I believe the time has come to resume the debate on nuclear weapons and their permanent destruction in every country, without exception.
SwedishFör det andra bör det inte bara täcka de förluster som direkt rör eliminering av sjukdomskällorna, utan också indirekta förluster som beror på marknadskriser.
Secondly, it should cover not only losses directly related to eliminating the sources of disease but also indirect losses related to market crises.
SwedishI stället för att skipa rättvisa fortsätter rättssystemet att verka för eliminering av regimmotståndare, och man slår blå dunster i ögonen på EU.
Rather than administering justice, the judicial system continues to serve the purpose of eliminating opponents of the regime, and the wool is being pulled over the eyes of the EU.
SwedishMålet måste dock vara att en fullständig eliminering av alla begränsningar av cabotagetrafiken mellan EU-företag, så länge de uppfyller de nya tillståndskraven.
However, the goal must be the complete abolition of all limitations on cabotage transport operations by EU companies, as long as they meet the new licensing conditions.
SwedishDet finns inte några åtgärder som syftar till nedrustning och eliminering av massförstörelsevapen, eftersom dessa åtgärder har blockerats av USA med stöd av dess allierade.
This resolution either omits or lends tacit support to the ambitions and attempts at transforming the UN into an instrument dominated by the major capitalist powers led by the USA.
SwedishDen var bättre eftersom den fastställde en minskning av den globala påverkan på produkterna, från produktion till återvinning och eliminering som ett av målen för Life-Miljö.
It was better because it established the reduction of the global impact of products, from manufacture to recycling and disposal, as one of the objectives that LIFE­Environment should achieve.
SwedishDet utgör ett positivt steg mot eliminering av problem med översättning och kommunikation mellan förare och olika myndigheter, och kommer att leda till lugnare förlopp vid många incidenter.
It is a positive step towards eliminating difficulties with translation and communication between drivers and various authorities and it will take the 'aggro ' out of many incidents.