"dubblera" Englisch Übersetzung

SV

"dubblera" auf Englisch

SV dubblera
volume_up
[dubblerade|har dubblerat] {Verb}

1. Allgemein

Till herr Poettering vill jag säga att vi försöker inte dubblera någonting.
To Mr Poettering I would like to say that we are not trying to duplicate anything.
Den kommer till stor del att dubblera de verksamheter som bedrivs av befintliga organ.
It will largely duplicate the activities of existing agencies.
Vi bör vara mycket noga med att inte dubblera förfaranden om frågor som redan täcks av andra forum.
We should be very prudent not to duplicate processes on topics already covered in other forums.

2. Sport

Synonyme (Schwedisch) für "dubblera":

dubblera
Swedish

Beispielsätze für "dubblera" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMan skapar inte innovation genom att dubblera en befintlig insats.
You do not arrive at innovation by duplicating existing effort.
SwedishLöftet att dubblera stödet gjordes under ett EU-toppmöte.
The pledge to double aid was made at an EU summit.
SwedishEG bör inte dubblera och skapa oavsiktliga förvrängningar av det nuvarande säkerhetssystemet, som bygger på ICAO.
The EC should not seek to parallel and create unwilling distortions of the current ICAO-based safety framework.
SwedishAlltså måste man dubblera vissa pixlar men inte andra, och eventuellt även beräkna övergångsfärger.
Therefore some of the pixels have to be doubled, while others are not doubled, and intermediate colors (if any) have to be calculated.
SwedishSå du ber dem att dubblera dina pengar?
So you're asking them to double your money?
SwedishFöredraganden är med rätta oroad över risken för att det europeiska migrationsnätverket ska dubblera befintliga strukturer.
The rapporteur is rightly concerned about the risk of the European Migration Network duplicating the existing structures.
SwedishByrån för luftfartssäkerhet bör inte dubblera och skapa oavsiktliga förvrängningar av det nuvarande säkerhetssystemet, som bygger på ICAO.
The safety agency should not seek to parallel and create unwilling distortions of the current ICAO-based safety framework.
SwedishRapporten bör därför stå i centrum för diskussionerna om frågorna om grundläggande rättigheter i alla de tre organen, och vi bör undvika att dubblera den.
That report should therefore be at the centre of discussions on fundamental rights issues in all three institutions and we should avoid any duplication of it.
SwedishDet krävs ökad kapacitet och integration inom området för säkerhet och försvar för att nå det målet, naturligtvis utan att dubblera eller ersätta Nato.
Increased capabilities and integration in terms of security and defence are required to achieve this objective, without, of course, duplicating or replacing NATO.
SwedishVi har ett europeiskt studieinstitut och vi - såväl Ryssland som Europeiska unionen - kan fortsätta att arbeta med detta institut och kanske till och med dubblera vårt bidrag.
We have a European Studies Institute and we - both Russia and the European Union - might go on to work with this Institute and maybe even double our input.
SwedishFråga er själva om det är troligt att Förenta staterna plötsligt skulle dubblera de förändringar man är beredd att göra och göra det före juni, så som begärs i resolutionen?
Please ask yourselves whether it is likely that the United States will suddenly double the amount of change it is prepared to make and do so by June, as the resolution demands?
SwedishFråga er själva om det är troligt att Förenta staterna plötsligt skulle dubblera de förändringar man är beredd att göra och göra det före juni, så som begärs i resolutionen?
Of course, the proof of the pudding will only be in the eating, but if I were a Member of this Parliament, I would not bank on it that the aims of the resolution are achievable.