"dryg" Englisch Übersetzung

SV

"dryg" auf Englisch

SV dryg
volume_up
{Adjektiv}

dryg (auch: viktig)
dryg (auch: ekonomisk, sparsam)
dryg
volume_up
heaped {Adj.} (ample, heaped)
dryg (auch: grov, mörk, kraftig, tung)
volume_up
heavy {Adj.}
Så det är en dryg räkning att betala för prisökningen på olja, och i min valkrets, Sommebukten, ser yrkesfiskarna med stor oro på utvecklingen och är mycket bittra.
So there is a heavy bill to pay for the oil price rise and in my constituency, the Baie de Somme, professional fishers are very much concerned and very bitter.
Flygbolagen hotades med att om de inte rättade sig efter detta skulle de behöva betala dryga böter eller riskera att förlora sina landningstillstånd.
The threat was made that, if the airlines did not comply, they would have to pay heavy fines or risk losing their landing rights.
dryg (auch: skarp, besvärlig, fast, stor)
volume_up
stiff {Adj.}
dryg
dryg (auch: egenkär, självgod, inbilsk)

Synonyme (Schwedisch) für "dryg":

dryg

Beispielsätze für "dryg" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMan vill grunda Europaparlamentarikernas inkomst på en dryg tredjedel av en EG-domares inkomst.
It envisages basing MEPs’ income on a good third of the income of a European judge.
SwedishEn dryg km härifrån bor hemlösa i portgångar.
A mile from here, homeless people living in doorways.
SwedishMan vill grunda Europaparlamentarikernas inkomst på en dryg tredjedel av en EG-domares inkomst.
We have, on innumerable occasions, been critical of the extreme divergences in the remuneration of those who represent Europe ’ s people.
SwedishWTO:s budget är i dag 135 miljoner US-dollar - en sjättedel av IMF:s och en dryg tiondel av Världsbankens.
The WTO's budget today is USD 135 million: six times less than that of the IMF and almost 10 times less than that of the World Bank.
SwedishPå onsdagen avtäckte LTU-studenterna i Team Baldos sin splitt nya, limegröna, bil inför tävlingen Shell Eco Marathon om en dryg vecka.
On Wednesday, LTU-students in Team Baldos unveiled their brand-new, lime green car for the race Shell Eco Marathon in about a week.
SwedishFör en dryg vecka sedan- -flög vi över Titans nordpol och hittade återigen- -såg vi ett område stort som Kaspiska havet.
And then, only a week and a half ago, we flew over the north pole of Titan and found, again, we found a feature here the size of the Caspian Sea.
SwedishJag dristar mig att säga att det är omöjligt att säga hur vi ska bromsa energipriserna på bara en dryg minut.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I would venture to suggest that one cannot possibly say how to curb rising energy prices in just over one minute.
SwedishHär har vi slösat bort en dryg halvtimme på ingenting, tid som vi kunde ha använt mycket bättre genom att debattera en text som var av stor betydelse för medborgarna.
We have wasted a good half hour doing nothing, which we could have employed much better by debating a text that is of great importance to citizens.
SwedishJag beklagar att jag har talat i en dryg halvtimme, men jag anser att parlamentet har rätt till ett fullständigt svar på de många framlagda ändringsförslagen.
Mr President, I am sorry for having spoken for fully half an hour, but I feel that Parliament is entitled to a complete response to the many amendments tabled.
SwedishDet är därför ytterst anmärkningsvärt att det land som svarar för en dryg fjärdedel av jordens totala koldioxidutsläpp inte tar del i minskningen.
It is therefore extremely odd that the country responsible for a good quarter of the earth's total carbon dioxide emissions should not be contributing to the reduction of such emissions.
SwedishDet är därför ytterst anmärkningsvärt att det land som svarar för en dryg fjärdedel av jordens totala koldioxidutsläpp inte tar del i minskningen.
It is therefore extremely odd that the country responsible for a good quarter of the earth' s total carbon dioxide emissions should not be contributing to the reduction of such emissions.
SwedishLjusa nätter när det är mycket stjärnor eller starkt månsken kan ljuset penetrera vattnet ner till det djup där bläckfisken lever eftersom det bara är en dryg halvmeter djupt.
On bright nights when there is lots of starlight or moonlight that light can penetrate the depth of the water the squid lives in, since it's just in those couple feet of water.
Swedish(NL) Med aldrig tidigare skådad öppenhet har kinesiska medier rapporterat om de förfärliga konsekvenserna av den allvarliga jordbävning som drabbade Sichuanprovinsen för en dryg vecka sedan.
(NL) With unprecedented openness, the Chinese mass media have reported on the terrible consequences of the serious earthquake that struck Sichuan province over a week ago.
SwedishBedrägerierna berör förstås endast en liten bråkdel av hela unionens budget, en dryg procent, men de utgör ett mycket allvarligt problem och verkar utsträcka sig till varje politiskt område.
Fraud, of course, affects only a small fraction - i. e. just over 1 % - of the EU's total budget, but it is a very serious problem which seems to extend to almost all political sectors.
SwedishBedrägerierna berör förstås endast en liten bråkdel av hela unionens budget, en dryg procent, men de utgör ett mycket allvarligt problem och verkar utsträcka sig till varje politiskt område.
Fraud, of course, affects only a small fraction - i.e. just over 1 % - of the EU' s total budget, but it is a very serious problem which seems to extend to almost all political sectors.
SwedishDet är bara en dryg vecka sedan parlamentet i första behandlingen med stor majoritet röstade om en ny förordning om bekämpningen av hiv, malaria och tuberkulos i de fattiga länderna.
It is only just over a week since Parliament, at first reading, voted by a large majority in favour of a new regulation on combating HIV, malaria and tuberculosis in the poor countries of the world.