"brytning" Englisch Übersetzung

SV

"brytning" auf Englisch

SV brytning
volume_up
{Utrum}

1. Allgemein

brytning (auch: accent, uttal, betoning, tryck)
volume_up
accent {Subst.}
All the children pick up her accent.
brytning (auch: klyfta, spricka, rämna)
volume_up
rift {Subst.}
Denna brytning uppstod före andra världskriget, och bekräftades efter andra världskriget med en järnridå och en mur.
This rift came about before the Second World War and was reinforced by an iron curtain and a wall after the Second World War.
brytning (auch: hål, brott, lucka, överträdelse)
volume_up
breach {Subst.}
brytning (auch: ändring, förändring, omslag, flykt)
volume_up
break {Subst.}
Det är en fullständig brytning med vår tradition, det är en fullständig brytning med våra åtaganden!
It is a complete break with our tradition; it is a complete break with our commitment!
Du tar bort en manuell brytning via menykommandot Redigera - Radera manuell brytning.
Choose Edit - Remove Manual Break to remove breaks created manually.
Detta kan inte åstadkommas utan en radikal brytning med nyliberalismen.
That will not happen without a radical break from neo-liberalism.
brytning (auch: diffraktion)
brytning
volume_up
fracture {Subst.}
brytning (auch: ljusbrytning)
Men allt vi kommit fram till är att eldstormen uppstod från långt avstånd genom brytning och samman - slagning av ljusstrålar.
But all we've discovered is that the blaze was started from a great distance through the refraction and convergence of light.

2. "i relationer"

brytning
volume_up
stand-off {Subst.} (in relationships)

3. Bergbau

brytning (auch: gruvdrift, bergsbruk, gruvarbete)
volume_up
mining {Subst.} (the extraction of minerals)
Sverige har en mycket lång tradition när det gäller brytning av olika metaller.
Sweden has a long tradition of mining of various metals.
Vi anser även att de miljöproblem som uppstår i håligheter efter brytning ska täckas av direktivet.
We do not just want an inventory to be drawn up of old mining waste.
Eftersom trots allt, vi sysslar med ovan-jord brytning.
Because after all, we're doing above-ground mining.

4. Im übertragenen Sinne

brytning (auch: klyfta, spricka, rämna, brytande)
volume_up
rupture {Subst.}
Olydnad, motstånd och en brytning med EU är den lösning som ligger i människornas intresse.
Disobedience, opposition and rupture with the EU are the way forward which is in the people's interest.
När det gäller Turkiet har de föreslagna lösningarnas tvetydighet lett till en brytning och man kan bara önska att det är tillfälligt, annars skulle det vara tragiskt.
Regarding Turkey, the ambiguity of the proposed solutions has led to a rupture which it must be hoped is only a temporary one, for if not this would be tragic.

Synonyme (Schwedisch) für "brytning":

brytning

Beispielsätze für "brytning" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishAnge den minimala ordlängden i det här rotationsfältet eller antalet tecken före eller efter brytning.
Enter the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
SwedishDu definierar typ av brytning, sidformatmallen som ska användas och upprepningen av tabellöverskriften.
Specify the type of wrap, the page template and the table header repetition.
SwedishEn brytning har skett i den ekonomiska tillväxten i Europa.
Europe's boom phase of economic growth has now ended.
SwedishOm jag måste välja mellan dialog och brytning, föredrar jag dialog, för, vad skulle det tjäna till att säga nej?
Given a choice between dialogue or breaking off relations, I prefer dialogue. What sense is there in saying "no' ?
SwedishEU måste uppmuntra till en brytning med tillverknings- och förbrukningsmetoderna och investeringsstrategierna.
It should encourage the paradigm shifts that are needed in methods of production and consumption and investment strategies.
SwedishTextjustering eller -brytning runt bilder
SwedishVi anser även att de miljöproblem som uppstår i håligheter efter brytning ska täckas av direktivet.
We also believe that the environmental problems that arise in excavation voids following extraction of minerals should be covered by the directive.
SwedishI grund och botten skulle det innebära en brytning med en lång tradition som jag anser vara klok, men detta är en personlig bedömning.
In essence, this would involve breaking a long tradition. I regard this as a wise tradition, although this is merely my personal opinion.
SwedishFör det första: finns det en brytning när det gäller Lissabon? Finns det en brist på samordning med utgångspunkt i beslutsfattandet i vårens råd?
Firstly, is there a split in relation to Lisbon and is there a lack of coordination in terms of the decision making at the spring Council?
SwedishÄven om slutförklaringen kan förefalla överdriven är den bara ett tecken på, inte ett brytning, utan en stor mångfald bland de icke-statliga organisationerna.
Although the final declaration appears to be excessive, it merely reveals, not a split, but a great deal of diversity among the NGOs.
SwedishDet politiska budskapet måste vara att tillväxt och sysselsättning nu får prioritet utan att i övrigt skapa en plötslig brytning med den befintliga politiken.
Without suddenly breaking with the existing policy, the political message should be that growth and employment are now being given priority.