"bruk" Englisch Übersetzung

SV

"bruk" auf Englisch

SV bruk
volume_up
{Neutrum}

1. Industrie

bruk (auch: fabrik, industri)
volume_up
mill {Subst.} (industry, foundry, etc)
Pappersbruket Billerud Karlsborg AB i Kalix har genom Luleå tekniska universitets forskning kunnat spara energi och lyckats minska utsläppen från bruket.
The paper mill Billerud Karlsborg AB in Kalix have saved energy and managed to reduce emission from the mill because of new research from Luleå University of Technology.
Fördelen är också att många av bruken finns i norra delen av landet där tillgången på andra substrat inte är så stor, säger Bo Svensson.
“Another advantage is that many of the mills are in the northern part of the country, where there is less access to other types of substrates,” Svensson points out.

2. Allgemein

bruk (auch: vana, träning, praxis, övning)
volume_up
practice {Subst.} [Brit.]
Två miljoner flickor utsätts för detta fruktansvärda bruk varje år.
Every year two million girls are subjected to this horrific practice.
Vikt bör läggas vid utbyte av erfarenheter och bruk av de bästa metoderna.
We have to focus attention on exchanges of experience and compliance with best practice.
Därför måste systemet tas i bruk direkt.
For this very reason it must be put into practice without delay.
volume_up
use {Subst.}
De här målsättningarna avser minskning av bruk, försäljning, produktion, osv.
The targets were to do with reduction of use, sale, production, and so on.
Parlamentet får 20 procent av EU: s samtliga administrativa utgifter för eget bruk.
Parliament receives 20 % of all EU administrative expenditure for its own use.
De insamlade uppgifterna skall nämligen inte enbart vara avsedda för vetenskapligt bruk.
Specifically, the data collected must not be intended for purely scientific use.
bruk (auch: vana, kund, kunder, kundkrets)
volume_up
custom {Subst.}
That is certainly not the custom in this House.
Detta är arrogant gentemot seder och bruk i andra länder.
That is presumptuous and offends the customs and practices of other countries.
Det är nedlåtande gentemot seder och bruk i andra länder.
This is an arrogant and disparaging way to treat the customs and practices of other countries.
Nuvarande indelning har varit i bruk sedan 1994.
The original categorisation of appliances has been in operation since 1994.
De provisoriska barackerna är fortfarande i bruk än i dag.
These temporary huts are still in operation even today.
Det är orsaken till att lagstiftningen inte tagits i bruk.
That is the reason the legislation is not in operation.
bruk (auch: vana, träning, praxis, övning)
volume_up
practise {Subst.} [Amer.]
volume_up
usage {Subst.}
De frambringar ett språk fyllt av misstroende och hat, som övergår till dagligt bruk, blir en förebild och imiteras och formar en viss attityd.
They evolve into a language of distrust and hatred, pass into everyday usage, become a model to imitate and mould a certain attitude.
Jag skulle vilja klargöra att volontärarbetets verkliga roll fortfarande kan vara något suddig i statistik, definitioner och bruk.
I should like to make clear that the reality of volunteering may still be somewhat blurred in the statistical data, in definitions and in their usage.
Bruket av syntetiska narkotikapreparat har ökat mycket och det är livsviktigt att EU samordnar sina aktiviteter som en reaktion på problemet.
Designer drug usage has greatly increased and it is vitally important that the EU co-ordinates its activities in response to the problem.

3. Archaisch

bruk (auch: fördel, förmån)
volume_up
behoof {Subst.} [arch.]

Beispielsätze für "bruk" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishSyndabocksstrategin, som fungerade så ypperligt på 1930-talet, tas nu åter i bruk.
The scapegoat strategy, which worked so well in the 1930s, is back in business.
SwedishNumera har vi Internet och vi kan ta den här metoden i bruk i Europaparlamentet.
Now we have the Internet and we can introduce this process in the European Parliament.
SwedishDe nuvarande direktiven reglerar endast ny rullande materiel som tagits i bruk.
The current directives regulate only new rolling stock placed in service.
SwedishRedogörelsen innehåller rekommendationer som kommissionen redan börjat ta i bruk.
The report contains recommendations that the Commission has already begun to implement.
SwedishSådana anläggningar har redan tagits i bruk i Utena, Marijampoloch Panevėžys.
Such plants have already begun operating in Utena, Marijampoland Panevėžys.
SwedishAnnars kommer vi att tro att kommissionen inte har för avsikt att göra bruk av dem.
Otherwise, we will think that the Commission does not intend to apply them.
SwedishMan bygger vägar, skolor och sjukhus, och många av dem är redan i bruk.
Roads, schools and clinics are being built and many of them are already working.
SwedishMajsen är – för tillfället – avsedd att användas som djurfoder och för industriellt bruk.
This maize is, for the moment, intended for animal feed and industrial purposes.
SwedishDetta skulle bli effekten om vi använder termen personligt bruk utan tidsbegränsning.
Firstly, the present proposal for a directive deletes the reference to guide levels.
SwedishMan bygger vägar, skolor och sjukhus, och många av dem är redan i bruk.
I would like to congratulate Mrs Bonino for her team ’ s excellent work so far.
SwedishKärnkraftverk som inte kan uppfylla stränga internationella standarder borde tas ur bruk.
Plants that cannot meet rigorous international standards should be decommissioned.
SwedishAnvändare kommer att få tillgång till information som tidigare fanns för internt bruk.
Users will have access to information that was previously kept internally.
SwedishUr irländsk synvinkel har vi alltid varit effektiva i vårt bruk av strukturfonderna.
From an Irish point of view, we have always been efficient in spending structural funds.
SwedishBSE-testerna för lamm och getter tas i bruk så fort testmetoderna finns.
BSE tests for sheep and goats will be introduced as soon as the testing methods exist.
SwedishAndra konfliktpunkter: omborddiagnos och besiktning av fordon i bruk.
Other contentious points include on board diagnostics and service monitoring.
SwedishJärnvägarna måste sättas i bruk igen, och smuggling måste bekämpas.
The railways must be made serviceable again, and smuggling must be combated.
SwedishRådets tanke är att systemet skall vara färdigutvecklat och i bruk 2006.
The Council’s plan is that the system should be up and running in 2006.
SwedishRådets mål är att systemet ska vara i bruk på konsulaten från och med början av 2006.
The Council aims to have the system up and running in consulates from the beginning of 2006.
SwedishDetta innebär att dagens insatser måste leda till att morgondagens teknik snabbt tas i bruk.
This means working today to bring tomorrow's technology rapidly on stream.
SwedishDe flesta jordbrukare producerar för eget bruk, inte för marknaden.
However, most farms produce for their own needs rather than for the market.