"brev" Englisch Übersetzung

SV

"brev" auf Englisch

SV

brev {Neutrum}

volume_up
Ett standardbrev som baserar på dokumentmallen " Klassiskt brev " visas.
A form letter based on the " Elegant Letter " template will be displayed.
Folkförsamlingens brev nyligen är i det sammanhanget olägligt, men signifikativt.
The recent letter from the People's Assembly on this matter is inopportune but significant.
På första sidan anger du om du vill skriva ett privat brev eller ett affärsbrev.
On the first page, specify if you want to create a personal or a business letter.
brev (auch: epistel)

Synonyme (Schwedisch) für "brev":

brev

Beispielsätze für "brev" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishOm du hade ett certifikat skulle de inkluderas i varje e-brev du undertecknade.
If you had one, this certificate would be included with every email message you signed.
SwedishJag får brev från medborgare som ber de tjeckiska myndigheterna att ge igen.
I get letters from citizens asking for the Czech authorities to retaliate.
SwedishMan har skrivit e-postmeddelanden och brev och vädjat till oss att göra det.
E-mails and letters have been written and appeals made asking us to do so.
SwedishAlla som registrerar ett företag får omkring åtta till tio brev som svar.
Anyone who registers a company will receive around eight to 10 letters in response.
SwedishDen kan användas som mall både för privata brev och affärskorrespondens.
You can use this template for both, your business and your personal correspondence.
SwedishJag har fått hundratals brev om detta ärende, och inte bara från Polen.
I have received hundreds of letters on this matter, and not only from Poland.
SwedishMed brev, fax och e-post kan vi inte förstå detta folks mentalitet.
We cannot understand the Balkan way of thinking from letters, faxes and e-mails.
SwedishVi kommer att i ett brev till talmannen ange vår oenighet med detta förfarande.
I shall be writing to the President of this Parliament to express my concern at this action.
SwedishOch hundratals brev med klagomål fortsätter att komma in från nya offer.
Hundreds of letters of complaint are still being received from new victims.
SwedishFlera av oss har mottagit brev från väljare som frågar om just detta bedrägeri.
A number of us have received letters from our constituents asking about this particular scam.
SwedishJag har dessutom besvarat en stor säck med brev från ledamöter i ärendet.
Furthermore, I have also responded to an extensive postbag from Members on the subject.
SwedishSå lite hon har berättat om sig själv i alla sina brev under alla år.
How little she told me about herself in all her letters for all those years.
SwedishVi skulle alla drunkna i brev från oroliga medborgare med krav på skydd för skogarna.
We would all drown in letters from anxious people demanding that the forests be protected.
SwedishJag har aldrig fått så många brev från vanliga människor som ber mig att förkasta direktivet.
It is a totally unnecessary intrusion into the freedoms of millions of people.
SwedishJag har läst brev från små företag från hela Europa som stöder det här direktivet.
I have seen letters from small companies across Europe which are supportive of this directive.
SwedishJag misstänker att liknande brev kan komma från Estland och Sverige till att börja med.
I suspect that similar letters could be obtained from Estonia and Sweden to start off with.
SwedishKina har officiellt välkomnat detta i brev som har skickats av ministeriet för utrikeshandel.
China has officially welcomed this in letters dispatched by the Foreign Trade Ministry.
SwedishJag har fått brev från många medborgare som klagar över besvärande uppträdanden vid gränser.
I have received letters from many citizens complaining of annoying behaviour at borders.
SwedishVåra tjänstemän svarar redan nu på omkring 500 brev i månaden.
Some airlines seem to be doing everything they can to avoid their obligations.
SwedishDetta brev som undertecknats med giftiga pennor är roten i vårt problem i dag.
Signed with poison pens, it is the root of our problems today.