"bovin" Englisch Übersetzung

SV

"bovin" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "bovin" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "bovin" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDessutom var det delvis angripet av bovin leukos.
The stock was also partly affected by bovine leucosis.
SwedishKommissionen antar ett beslut rörande nödåtgärder om skydd mot bovin spongiform encefalopati (BSE).
The Commission adopts a decision on urgent measures to be taken for protection against BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy).
SwedishDen intensiva uppfödningen och det massiva bruket av animaliskt mjöl har utmynnat i bovin spongiform encefalopati.
Intensive breeding and the massive use of animal and bone meal led to the outbreak of bovine spongiform encephalopathy.
SwedishSituationen för nötkreatur är liknande - de måste komma från besättningar med intyg om att enzootisk bovin leukos inte förekommer.
A similar situation exists for cattle, which must originate from herds certified free from enzootic bovine leucosis.
SwedishParlamentet antar en resolution om slutsatserna från den tillfälliga kommittén för undersökning av bovin spongiform encefalopati (BSE).
The Parliament adopts a resolution on results of the temporary committee of inquiry into bovine spongiform encephalopathy (BSE).
SwedishEuropeiska socialdemokratiska partiets grupp begär att debatten om de muntliga frågor som rör bovin spongiform encefalopati i Portugal uppskjuts.
The Group of the Party of European Socialists has requested the removal of the debate on the oral questions on BSE in Portugal.
Swedish. – Så långt tillbaka som 1989 var det möjligt att förutse farorna för att människor skulle kunna smittas av BSE (bovin spongiform encefalopati).
   .As far back as 1989, the dangers of humans being contaminated by the bovine spongiform encephalopathy (BSE) agent were foreseeable.
SwedishAntalet fall av BSE, bovin spongiform encefalopati, som sedan flera år upptäcks i Europa är, det vet vi, en stor källa till oro.
The number of cases of BSE, or bovine spongiform encephalopathy, that have been identified in Europe over the last few years is, as we know, a major area of concern.
SwedishDet finns emellertid två sjukdomar med på dagens förteckning, för vilka medlemsstaterna för närvarande mottar finansiering, nämligen Aujeszkys sjukdom och bovin leukos.
There are, however, two diseases on the list today, for which Member States currently receive funding: Aujeszky's disease and bovine leucosis.
SwedishDet är tydligt att BSE -krisen (bovin spongiform encefalopati) samt resultatet av undersökningskommitténs undersökningar har fokuserat både producenternas och konsumenternas uppmärksamhet.
It is very clear that the BSE crisis and findings of the Committee of Inquiry have focused the attention of both producers and consumers.
SwedishDenna faktor är inte obetydlig, vilket vi vet från tidigare kriser i Europeiska unionens boskapssektor, såsom dioxin hos fjäderfän och bovin spongiform encefalopati.
This is not a minor factor, as we know from previous crises in the livestock sector in the European Union, such as dioxins in poultry and bovine spongiform encephalopathy.
SwedishDetta skulle öka den potentiella risk som genteknik inom jordbruket utgör men även den potentiella risken för ett nytt utbrott av bovin spongiform encefalopati (BSE).
This would increase not only the potential risk presented by genetic engineering in agriculture, but also the potential risk of a new outbreak of bovine spongiform encephalopathy (BSE).
SwedishAngående: Omedelbar fara för bovin spongiform encephalopati De fortsatta fallen av " galna ko-sjukan " har skapat en fruktansvärd oro bland konsumenter och boskapsuppfödare.
Subject: Immediate danger from bovine spongiform encephalopathy The continuing cases of 'mad cow ' disease have made consumers, as well as livestock producers, extremely worried.
SwedishVi stöder ett internationellt godkänt system med åtgärder för att hantera bovin och transmissibel spongiform encefalopati som antagits av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar.
We support an internationally agreed system of measures to tackle bovine and transmissible spongiform encephalopathies at the level of the World Organisation for Animal Health.
SwedishDetta förslag grundas på rekommendationen från det internationella kontoret för farsoter bland djur när det gäller bovin spongiform encefalopati och olika tillgängliga vetenskapliga uppfattningar.
This proposal is based on the recommendation of the International Office of Epizootics on Bovine Spongiform Encephalopathy and the various scientific opinions available.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • bovin

Mehr Übersetzungen im Französisch-Deutsch Wörterbuch.