"botemedlet" Englisch Übersetzung

SV

"botemedlet" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "botemedlet" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "botemedlet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEn fri debatt är kanske det mest effektiva botemedlet mot extremism och våld.
A free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
Swedish”Enkelt” - om inte sjukdomen dödar fiskerisektorn så kommer ”botemedlet” att göra det.
'Simple' - if the disease does not kill the fisheries sector, the 'cure' will.
SwedishOch de fortsatte använda botemedlet de redan hade på tvååringar och äldre.
And they kept on using the existing cure that they had on the two-year-olds and up.
SwedishVi hoppas dock att botemedlet inte visar sig vara värre än sjukdomen.
We hope, however, that the cure does not turn out to be worse than the disease.
SwedishBotemedlet är faktiskt redan rätt så känt: vad som saknas är handling.
Indeed, the remedy is already well enough known; what is lacking is action.
SwedishUnder nuvarande förhållanden, herr talman, skulle alltså botemedlet vara värre än det onda.
In the current conditions, Mr President, the cure would therefore be worse than the disease.
SwedishOch problemet med det här botemedlet var att det var väldigt dyrt, och det var väldigt svåranvänt.
And the problem with this cure was it was very expensive, and it was very complicated to use.
SwedishDet politiska etablissemanget måste nu vara försiktigt så att botemedlet inte blir värre än sjukdomen.
The political establishment now has to be careful that the cure is not worse than the disease.
SwedishHämnden är bästa botemedlet för den som farit illa.
Seeking revenge is the best cure for someone who got hurt
SwedishVi kan inte låta botemedlet bli värre än sjukdomen.
We cannot allow the remedy to be worse than the disease.
SwedishOch efter bara ett par dagar blir det tydligt att oavsett vad orsakar den här sjukdomen, så är marmite botemedlet.
And after just a few days, it becomes clear that whatever is causing this illness, marmite is the cure.
SwedishBotemedlet mot denna situation är dock känt.
The remedy for this situation is, however, already known.
SwedishBakgrunden till terrorismen har att göra med socialpolitiken, och botemedlet mot den handlar också om socialpolitik.
The background to terrorism involves social policy, and the remedy for it likewise involves social policy.
SwedishEn diagnos är naturligtvis ingen ursäkt - i bästa fall är den en förklaring som tillhandahåller grunden till botemedlet.
Of course a diagnosis is not an excuse, it is at best an explanation which provides the basis for remedy.
SwedishBotemedlet får inte bli värre än sjukdomen.
The cure must not become worse than the disease.
SwedishEn bättre samordning är inte det rätta botemedlet.
SwedishDet är det bästa botemedlet mot arbetslösheten.
SwedishBotemedlet kommer att bli värre än det onda.
SwedishBotemedlet måste sökas i en särskilt omsorgsfull förstärkning av det band som placerar Bryssel i medlemsstaternas tjänst.
The remedy must involve carefully strengthening the subordinating link by which Brussels serves the Member States.
SwedishDet är det bästa botemedlet mot extremism.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • botemedlet

Mehr in dem Deutsch-Dänisch Wörterbuch.