SV binda
volume_up
{Neutrum}

1. Medizin

volume_up
bandage {Subst.}
Jag brukar inte skymma solen med händerna eller binda för ögonen.
It is not my custom to block out the sun with my hands nor to cover my eyes with bandages. The international community is discerning and is watching us attentively.

Synonyme (Schwedisch) für "binda":

binda

Beispielsätze für "binda" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDärför är jag helt klart emot att binda våra händer med ett moratorium för lagstiftning.
Therefore, I am clearly against tying our hands with a moratorium on legislation.
SwedishEU måste binda sig för en internationell fredskonferens där alla parter deltar.
The Union must commit itself to an international peace conference involving all the parties.
SwedishSå att bli mer involverad, eller att jag skulle binda mig...... skulle bara bli kaos.
So to get more involved, or for me to over-commit myself...... would just lead to chaos.
SwedishKommissionen kan därför inte binda upp sig vad gäller en tidsfrist.
For this reason the Commission cannot make any promises regarding a deadline.
SwedishMed euron har man inte lyckats med syftet att binda samman EU-medborgare i en allt tätare union.
The euro has not succeeded in its aim of binding EU citizens in ever-closer union.
SwedishÄnnu, anser jag, är det dock för tidigt för Europaparlamentet att binda sig.
I think it is still too early for the European Parliament to commit itself one way or another.
SwedishKöttklister används för att binda samman kött och sedan sälja det som en produkt av hög kvalitet.
Glued meat is meat which is glued together and sold as a high-quality product.
SwedishDet finns det ett nederländskt talesätt för: Att binda katten vid fläsket!
Surely this is tantamount to leaving the fox to watch the geese!
SwedishJag tycker det är hög tid att binda ihop dessa två frågor.
We cannot accept anything less than that these problems be tackled without delay.
SwedishVi måste binda ihop de integrerade riktlinjerna med en social dimension.
We must link the Integrated Guidelines with a social dimension.
SwedishDärmed bör vi inte nu binda oss för stöd från gemenskapens budget för tiden efter denna period.
Technical development often leads to reactors ’ lives being extended.
SwedishDetta är att binda, inte det som vi försöker göra med industrin.
That is shackling, not what we are trying to do with the industry.
SwedishUnder 1997 försökte Tjeckien binda sin valuta till D-marken och dollarn men tvingades ge upp.
Chechnya has tried to link its currency to the Deutsche Mark and the US Dollar but had to abandon it.
SwedishJag tycker det är hög tid att binda ihop dessa två frågor.
I think it is high time that these two issues were linked together.
SwedishDet är oförståndigt att på förhand binda sig vid en fastställd summa.
It is not prudent to commit to any fixed sum in advance.
SwedishDet är mycket viktigt att motivera våra partner att helt binda sig till EU:s värderingar och bestämmelser.
It is vital to motivate our partners to make a full commitment to European values and rules.
SwedishGenom att binda dem till mjölkkvoterna har vi försökt utforma bestämmelserna både enkelt och rättvist.
By tying them to the milk quotas, we have tried to make the system both straightforward and fair.
SwedishDet är dock för tidigt att i dagsläget binda oss vid vilken nivå EU:s budget skall ligga.
It is, however, too early in the current situation to commit ourselves to a particular level for the EU budget.
SwedishAlldeles utmärkt för andra länder, men Förenta staterna har ingen lust att binda sig till det.
This is all well and good for other countries, but the United States does not feel like adhering to these.
SwedishAtt inte binda bistånd är en annan viktig aspekt på sambandet mellan korruption och effektivt bistånd.
Untying aid is another crucial aspect of the relationship between corruption and aid effectiveness.