"bifoga" Englisch Übersetzung

SV

"bifoga" auf Englisch

SV bifoga
volume_up
[bifogade|har bifogat] {Verb}

1. Allgemein

Vårt utskott uppmanar framför allt parlamentet att bifoga en bilaga till förordningen med texten från det informationsblad som krävs med stöd av artikel 6.2.
Our committee particularly recommends that Parliament should add an annex to the regulation, containing the text of the information notice as required pursuant to Article 6(2).
Ett omedelbart lagstiftningsalternativ är att bifoga den sociala Monti-klausulen till direktivet om utstationering av arbetstagare som vi redan har infört i tjänstedirektivet.
One immediate legislative option is to annex to the Posting of Workers Directive the Monti-style social clause, which we have already included in the Services Directive.
Den föreslog att vi inte skulle bifoga kommentarerna från den 17 december till vårt betänkande.
The Socialist Group proposed that we should not say that we had refused discharge and it proposed that we should not annex to our report the comments of 17 December.
Select the files you want to attach to the mailing.
Bifoga mitt kort i meddelanden (som ett vCard)
Attach my personal card to messages (as a vCard)
Please Specifiy a Location to Attach
Därför förstår jag inte riktigt varför ni måste bifoga ståndpunkten från en särskild grupp.
I therefore fail to see why you should append the position of one particular group to the letter.
Jag tror att det är dags att, om ni vill, göra vårt uttalande som vi kan bifoga brevet som ställs till de tunisiska myndigheterna.
I think that this is the right time to make your statement, if you want, which we can then append to the letter to the Tunisian authorities.
Du måste bifoga polisanmälan när du begär ersättning från försäkringsbolaget.
You will need to enclose the police report when making your insurance or compensation claim.

2. Wirtschaft

Du måste bifoga polisanmälan när du begär ersättning från försäkringsbolaget.
You will need to enclose the police report when making your insurance or compensation claim.

Synonyme (Schwedisch) für "bifoga":

bifoga

Beispielsätze für "bifoga" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishAtt rösta ja, och bifoga ett antal vädjanden, är inte ett sådant maktmedel.
Voting in favour, following a series of pleas, is not such a powerful weapon.
SwedishDet har också andra talare sagt och jag vill bifoga något till det.
This has already been said by other speakers and I should like to add something.
SwedishTill detta kan vi bifoga ytterligare ett ärende som för övrigt inte är utan samband med utvidgningen.
In addition to enlargement, there is another question, which is not unrelated to it.
SwedishFör det tredje: Fru rådsordförande, jag vill bifoga en liten nyans till er ståndpunkt om Albanien.
Thirdly, Madam President, let me add a small footnote in regard to your approach to Albania.
SwedishJag skulle även vilja bifoga mina gratulationer till kommissionen, vars förslag är lägliga, tankfulla och framåtblickande.
I want to add also my congratulations to the Commission, whose proposals are timely, thoughtful and forward-looking.
SwedishRådet har endast lyckats trycka ett antal oläsliga versioner som varken innehåller index eller den reservation som konventet uttryckligen lovade oss att bifoga.
It is, in actual fact, my office that has published reader-friendly editions on the website www. euabc. com.
SwedishJag anser att denna information är relevant och att man i enlighet med förslaget bör bifoga en tabell till revisionsrättens nästa rapport.
I deem such information relevant and there should be an accompanying table annexed to the next report by the Court of Auditors, as is suggested.
SwedishI stället bröt de en överenskommelse som gjordes med oss i Democracy Forum och tryckte konstitutionsutkastet utan att bifoga minoritetsförklaringen.
Instead, they have broken an agreement made with us in Democracy Forum and printed the draft Constitution without attaching the minority statement.
SwedishJag skulle, först av allt, vilja bifoga mina gratulationer till föredraganden för ett vittomfattande och uttömmande arbete.
Mr President and colleagues, I would, first of all, like to add my congratulations to the rapporteur for a wideranging and comprehensive piece of work.
SwedishDet enda vi nu gör med den återstående texten är att bifoga genomförandet av det interinstitutionella avtalet till detta parlaments modus vivendi.
All we are doing now with the remainder of this text is annexing the implementation of the interinstitutional agreement to the modus vivendi of this Parliament.
SwedishGenom ändringsförslag 98 vill man med det här betänkandet bifoga både sociala kriterier och miljökriterier till bedömningen av vilken anbudsgivare som är den mest fördelaktiga.
Via Amendment No 98, this report wishes to add both social and environmental criteria to the assessment of the most favourable tenderer.
SwedishJag skulle vilja veta om det är möjligt att bifoga artiklarna 6 och 7 i fördraget till protokollet från vår debatt.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I should like to know whether it is possible to have Articles 6 and 7 of the Treaty annexed to the minutes of our debate.
SwedishI stället bröt de en överenskommelse som gjordes med oss i Democracy Forum och tryckte konstitutionsutkastet utan att bifoga minoritetsförklaringen.
We have annotated the margins with many cross-references so that there is no need to jump backwards and forwards to see whether unanimity or a qualified majority is required.
SwedishOm ditt yrke kan påverka människors hälsa eller säkerhet och dina kvalifikationer ska kontrolleras, kan du behöva bifoga en auktoriserad översättning av handlingarna.
If your qualifications are verified — because of a potential health or safety impact on clients — you may be asked to provide a certified translation of your documents.
SwedishRådet har endast lyckats trycka ett antal oläsliga versioner som varken innehåller index eller den reservation som konventet uttryckligen lovade oss att bifoga.
The Council has only managed to print a number of unreadable versions containing neither indices nor the minority opinion that we in the Convention were expressly promised would be included.
SwedishSlutligen skall jag bifoga det tal som Banotti nämnde, mitt klara och entydiga tal inför statscheferna vid det extra mötet mellan stats- och regeringscheferna.
And lastly, I shall forward my speech that Mrs Banotti referred to, which I gave to the Heads of State at the exceptional meeting of the Heads of State and Government, and which is very clear.
SwedishEventuellt kan vi även ta upp frågan med organisationen för internetleverantörer och rikta uppmärksamheten på vad Terra, för att ta ett exempel, gör i Spanien, och bifoga en länk till webbplatsen.
Perhaps we could also raise the issue with the Internet Service Providers Association, drawing attention to what Terra, for example, is doing in Spain, putting a link to the website.