"beslutsam" Englisch Übersetzung

SV

"beslutsam" auf Englisch

SV beslutsam
volume_up
{Adjektiv}

EU måste ha en tydlig och beslutsam inställning när det gäller Ryssland.
It needs to have a clear and decisive position with respect to Russia.
I stället för att vara en beslutsam aktör, blev EU en förvirrad åskådare.
Instead of being a decisive player, the EU was a confused spectator.
Vi uppmanar därför kommissionen att inta en beslutsam förhandlingsposition i framtiden.
We therefore call on the Commission to take a decisive negotiating stance in future.
beslutsam (auch: besluten, handlingskraftig)
volume_up
determined {Adj.} (energetically motivated)
Det är en beslutsam regering som är angelägen om att leva upp till sina löften.
There is a determined government, keen to act on its promises.
Vi måste arbeta på en lösning genom en beslutsam och enad EU-insats.
We must carry this through into determined and united European Union action.
Vi måste inta en gemensam, otvetydig och beslutsam hållning.
We must adopt a common, unambiguous and determined stance.
beslutsam (auch: bestämd, fast, säker, hållfast)
volume_up
firm {Adj.}
Föredraganden är, helt riktigt, beslutsam vad gäller en förlängning av löptiden.
The rapporteur is quite rightly firm about extending the period of transition currently in force.
Europa måste vara beslutsam gentemot Förenta staterna i det transatlantiska partnerskapet.
Europe must be firm with the United States in the context of the transatlantic partnership.
Var beslutsam vid Europeiska rådets möte, så att vi kan göra framsteg inom detta område.
Be firm at the European Council so that we might make progress in this area.
beslutsam (auch: bestämd, resolut, viljestark)
Observera att man måste kunna samarbeta i fråga om en så beslutsam handling.
There is of course a need to be able to cooperate in taking such resolute action.
Inför detta faktum måste vi inleda en mer beslutsam politik.
Faced with this fact, we must put a more resolute policy into effect.
Parlamentet bör också kräva att Catherine Ashton blir mer proaktiv och beslutsam i sina åtgärder.
Parliament should also require Mrs Ashton to be more proactive and resolute in her actions.
beslutsam (auch: utpräglad, bestämd, avgjord, resolut)
beslutsam (auch: fast, grynig, sandig)
volume_up
gritty {Adj.}
beslutsam (auch: framfusig, fräck, brant, tuff)
volume_up
bold {Adj.}

Synonyme (Schwedisch) für "beslutsam":

beslutsam

Beispielsätze für "beslutsam" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDen komplicerade situationen i Irak kräver en tydlig och beslutsam politik.
The complicated situation in Iraq calls for a clear and committed policy.
SwedishJag vill tacka Avril Doyle som, som ni vet, är tålig, orubblig och beslutsam.
I thank Avril Doyle, who is tough, you know, and has a lot of tenacity and determination.
SwedishUnionen måste inta en beslutsam ståndpunkt om regionaliseringen.
The European Union must adopt a strong position on regional policy.
SwedishJag anser därför att vår ståndpunkt måste vara oklanderligt beslutsam.
I think our position should therefore be implacable.
SwedishVi behöver därför - och jag håller med Elmar Brok i detta avseende - en beslutsam utrikestjänst.
Therefore - and I agree with Mr Brok in this regard - we need to obtain a sturdy External Action Service.
SwedishI betänkandena uppmanas kandidatländerna helt riktigt att föra en beslutsam kamp mot korruptionen.
The reports quite rightly call upon the candidate countries to adopt more rigorous anti-corruption measures.
SwedishEuropaparlamentet måste inta en mer beslutsam hållning i sin kamp för att stoppa okontrollerad röjning.
The European Parliament must adopt a more robust position in its battle to halt uncontrolled land clearing.
SwedishTråkigt nog missade Europaparlamentet i dag möjligheten att inta en beslutsam hållning när det gäller djurskydd.
Sadly the European Parliament missed the opportunity to take a strong line on animal protection today.
SwedishResultatet är, som ett antal kolleger har sagt här i eftermiddag, att det nu är dags att vidta en beslutsam åtgärd.
This year growth has been less than 1 %, which by any standards is an exceptionally poor performance.
SwedishDetta är ett lovvärt arbete som utförts av Frank-Walter Steinmeier, en man med rykte om sig att vara uthållig och beslutsam.
This was commendable work by Mr Steinmeier, a man with a reputation for persistence and determination.
SwedishSom homosexuell man är jag fullt beslutsam att göra det.
SwedishJag har alltid ansett att det är viktigt att Storbritannien spelar en beslutsam roll som central aktör inom EU.
I have always believed that it is vital that Britain plays a committed role as a central player in the European Union.
SwedishAtt uppnå det medvetandet kan endast ske med hjälp av en beslutsam spridningskampanj och därtill en sträng reglering.
We can only develop their awareness through an information campaign and by introducing rigorous measures to accompany it.
SwedishJag lovordar kommissionen för att vara beslutsam när det gäller att tydliggöra reglerna för en reform av statligt stöd.
On 3 February she spoke to Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs and set on record her agenda in this role.
SwedishNu är det viktigt att alla inför denna miniminivå genom en mer beslutsam, mer sammanhängande, heltäckande politik.
It is now important that there is a more effective, comprehensive policy to win support for minimum harmonisation across the board.
SwedishFör framtiden bör vi kräva en verklig kontroll för parlamentet, och framför allt en beslutsam väg mot politikens Europa.
From now on, we shall have to ensure that Parliament exerts real control and, in particular, works determinedly towards a political Europe.
SwedishGenom att göra så har vi visat att Europaparlamentet är en beslutsam och pålitlig partner för europeisk utveckling.
There is no European parliamentary delivery gap but there is for Lisbon, unfortunately, a considerable gap, which risks becoming a credibility gap.
SwedishDessa faktorer, att det är bråttom, opinionens påtryckningar och Förenta staternas nonchalans, samverkar för en beslutsam Bonnkonferens.
These factors, urgency of action, pressure from the public and the withdrawal of the United States make the Bonn Conference critical.
SwedishFörhoppningsvis väcker detta program medlemsstaterna till att bedriva en beslutsam verksamhet för att öka användningen av förnybara energikällor.
This programme will hopefully encourage Member States to act with greater determination to increase the use of renewable energy.
SwedishDet sudanesiska folkets lidande och kval kräver en förnyad och mycket mer beslutsam internationell insats på deras vägnar.
Nevertheless, we are glad when things go in the right direction, and the conclusion of the peace treaty with the south in January is one example of this.