SV begränsa
volume_up
[begränsade|har begränsat] {Verb}

1. Allgemein

begränsa (auch: inskränka)
Vi ska inte begränsa oss - vi kan inte begränsa oss - till enbart de befintliga fonderna.
We will not limit ourselves - we will be unable to limit ourselves - to the existing funds alone.
Kommissionen ville dessutom begränsa den omfattande piratkopieringen av CD-romskivor.
The Commission also wished to limit the extensive pirate copying of CDs and CD-ROMs.
Alla länder har minskat investeringarna för att begränsa statens underskott.
All countries have reduced investment in order to limit government deficit.
Du kan begränsa användares åtkomst till rapporter eller begränsa användares åtkomst till profiler.
You can restrict a user's access to reports or restrict a user's access to profiles.
Den europeiska myndigheten bör begränsa sitt ansvarsområde till övervakning.
The European Agency will have to restrict itself to a monitoring role.
Man måste överallt inrätta bra slakterier för att begränsa transporterna.
Proper slaughterhouses must be set up everywhere, so as to restrict transport.
Det vore inte tillräckligt att begränsa våra ansträngningar till EU.
(DE) Mr Martin, it would indeed be insufficient to confine our action to the EU.
Jag vill begränsa mina anmärkningar till fiskeri- och sjöfartssektorn.
I will confine my remarks to the fishing and maritime sector.
Därför är det uppenbart att vi inte bör begränsa oss till att diskutera VM i fotboll.
It is therefore clear that we should not confine our deliberations to the World Cup.
Genom stadgan skapas nu en mekanism för att begränsa eller åsidosätta dessa rättigheter, utan att ens göra anspråk på att erbjuda några nya.
The Charter now provides a mechanism to circumscribe or override these rights, without even pretending to offer any new ones.
Och det är inte längre möjligt att begränsa förhandlingen till några få aktörer, såsom unionen och dess vänner, Förenta staterna och Cairns-gruppen.
Secondly, it is no longer possible to circumscribe negotiation to just a few participants, the Union and its friends, the United States and the Cairns group.
Därför stöder jag de ändringsförslag som syftar till att begränsa villkoren för undantag.
As such, the amendments that aim to restrict the conditions for exceptions receive my support.
Kanske borde vi gå ännu längre och begränsa installation av luftkonditionering i bilar.
Perhaps we should go even further in order to limit the installation of air-conditioning in cars.
Det förutsätter regler och villkor som vi å andra sidan vill begränsa till ett nödvändigt minimum.
That requires rules and conditions, which, on the other hand, we want to keep to a necessary minimum.
Vi gav inte vårt stöd till de ändringsförslag som syftade till att begränsa kvothöjningarna.
We did not support those amendments which aimed to constrain quota increases.
Genom att frigöra människors energi, och inte skydda eller begränsa dem.
By releasing human energies, not capping or constraining them.
Detta skulle begränsa kommissionen i utövandet av dess verkställande befogenheter i enlighet med fördraget.
This constrains the exercise of the Commission's executive powers under the Treaty.
Att begränsa public service genom att förbjuda användningen av viss teknik är bara ett sådant sätt.
Community law does not exclude the possibility of defining new media services as a public service.
I klartext innehåller dessa konventioner en definition av det gränsvärde utöver vilket fartygsägarna förlorar rätten att begränsa sitt ansvar.
More precisely, these conventions define the threshold beyond which shipowners lose their right to limit their liability.
Hamnområden har definierats bättre för att begränsa de kostnader som ålagts leverantörskedjan utanför hamnens geografiska område.
Port areas have been better defined to limit the costs imposed on the supply chain outside the geographic area of the port.
I det här området kan du begränsa det antal approximeringssteg som ska utföras vid iterativa beräkningar.
In this section you may delimit the number of approximation steps carried out during iterative calculations.
För maskerade fält kan Du med en teckenkod begränsa vilka typer av tecken som kan skrivas i kontrollfältet.
In masked fields, by specifying the character code, you can determine what the user can enter in the control field.
Därför denna beslutsamhet, som många gånger har demonstrerats i olika nationella och internationella fora, att begränsa vissa typer av fiske.
That is why the various national and international institutions are usually determined to limit certain fishing activities.
Vi inser alla att euron spelar en nyckelroll för att begränsa de europeiska skadeverkningarna av en kris som vi har importerat från Förenta staterna.
We all understand that the euro is a determining factor in restricting the European repercussions of a crisis imported from the United States.
Hittills har de inte varit beredda att ytterligare begränsa dessa.
So far, they have not been prepared to further narrow these down.
Vi vet ännu inte om de används för att begränsa utrymmet för biståndsleveranser.
We have no evidence yet whether they are being used to narrow the space for aid delivery.
Att begränsa tillståndens omfattning till enskilda medlemsstater vore ett oerhört inskränkt synsätt.
Restricting the scope of licences to single Member States would be an excessively narrow approach.
Förslaget om att begränsa politiken till den nationella nivån skulle leda till att det blir medlemsstaterna som får styra omfördelningen.
The proposal to limit the policy to national level would lead to qualifying Member States governing redistribution.
Det finns flera mycket goda skäl att begränsa handeln, särskilt när den offentliga politiken syftar till att inrätta kontroller av sociala, hälsorelaterade eller miljömässiga skäl.
There are some very good reasons to qualify trade, especially when public policy wants to put in place controls for social, health or environmental reasons.
Vi vill emellertid inte begränsa migrationen enbart till högkvalificerade människor och därmed stänga dörren för alla andra migrerande arbetstagare med färre kvalifikationer.
However, we do not want to limit migration solely to highly qualified people, thereby shutting the door on all other migrant workers with fewer qualifications.
begränsa (auch: hindra, fästa, inskränka, fjättra)
Detta ganska ynkliga försök att begränsa skadorna kan inte skyla över att detta tvång införts med de socialliberalas aktiva stöd, i synnerhet i Italien och Frankrike.
This quite pitiful desire to limit damage cannot make us forget that the shackles were put in place with the active support of liberal socialists, particularly in Italy and France.
Enligt vår uppfattning går rådets ståndpunkt inte tillräckligt långt när det gäller att begränsa statligt stöd för vissa nyckelelement.
We have a great opportunity to tie up this decision quickly, a mere three months after Parliament first debated this revised document.
skulle begränsa kommissionens frihet och hindra den från att fullgöra sina förpliktelser som verkställande myndighet.
The deletion of 'possibly ' would tie the hands of the Commission and prevent it from exercising its responsibility as the executive.
skulle begränsa kommissionens frihet och hindra den från att fullgöra sina förpliktelser som verkställande myndighet.
The deletion of 'possibly' would tie the hands of the Commission and prevent it from exercising its responsibility as the executive.

2. Mathematik

Lyckligtvis har den irländska regeringen kunnat begränsa omfattningen; samma sak gäller för Förenade kungariket.
Luckily, the Irish Government has been able to contain it; the same goes for Britain.
För att begränsa detta fenomen måste finskuren tobak kunna fungera som ersättning för cigaretter.
In order to contain this phenomenon, fine-cut tobacco must be able to act as a substitute for cigarettes.
Om vi lyckas med detta, kan vi begränsa problemet så långt, som det över huvud taget är möjligt.
If we manage this we will be able to contain this problem as much here as in other areas.

3. Förmlich

begränsa (auch: inskränka)
volume_up
to localise {Vb.} [Brit.] [förml.]
Vi måste också lokalisera spekulationerna, vi måste begränsa dem och vi måste bekämpa dem.
We also need to localise speculation, we need to limit it and we need to combat it.
begränsa (auch: inskränka)
volume_up
to localize [localized|localized] {Vb.} [Amer.] [förml.]

4. Wirtschaft: "vite"

begränsa
Genom att frigöra människors energi, och inte skydda eller begränsa dem.
By releasing human energies, not capping or constraining them.
Lyckligtvis är föredraganden väl medveten om vikten av att begränsa de värsta avarterna av globaliseringen.
Happily, the rapporteur is aware of how important it is to put a cap on the worst excesses of globalisation.
Jag stöder fullständigt den punkt där man kräver att den nya gemensamma jordbrukspolitiken ska utrustas med de instrument som behövs för att begränsa prissvängningarna.
I fully support the paragraph calling for the new CAP to be equipped with the instruments necessary to limit price volatility.

Synonyme (Schwedisch) für "begränsa":

begränsa

Beispielsätze für "begränsa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDet gläder mig, och därför kommer jag att begränsa mitt inlägg till det området.
I am delighted about this and I am therefore only going to speak about this field.
SwedishAtt begränsa grundläggande rättigheter ger inte ökad säkerhet, bara mer rädsla.
Restricting fundamental rights does not create more security, but rather more fear.
SwedishI stället för att begränsa denna praxis uppmuntrar Malaysias regering till den.
Instead of restricting this practice, the Malaysian Government encourages it.
SwedishJag ska därför försöka begränsa mig till den talartid som jag fått mig tilldelad.
I shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.
SwedishJag anser att ett sätt att effektivt begränsa krisen är att utvidga världshandeln.
I think one way of effectively limiting the crisis is to expand world trade.
SwedishDe otillåtliga är helt riktigt mycket viktiga och vi ska försöka begränsa dem.
The inadmissibles are indeed very important and we shall try to reduce them.
SwedishKonfliktförebyggande handlar nämligen inte enbart om att begränsa vapenexporten.
Conflict prevention does not just involve the restriction of arms exports.
SwedishDäremot saknas åtgärder i syfte att begränsa efterfrågan.
Whilst this is commendable, no mention is made of measures to curb demand.
SwedishVår grupp är mot idén att begränsa vegetabiliska fetter till tre tropiska fetter.
Our group is opposed to the idea of restricting vegetable fats to three tropical fats.
SwedishVi får inte bara begränsa diskussionen till arbetslivet och det offentliga livet.
We must not extend this discussion solely to working life and public life.
SwedishDe åtgärder som ska vidtas på EU-nivå måste också bidra till att begränsa utsläppen.
Measures to be taken at Community level must also play a part in reducing emissions.
SwedishJag välkomnar särskilt hans förslag om att begränsa ökningarna till inflationstakten.
I particularly welcome his proposal to keep increases within the rate of inflation.
SwedishVi måste därför begränsa problemet om vi inte kan gå till botten med det.
It would, of course, be better if this meeting were held in Brussels at long last.
SwedishDet krävs forskning, speciellt om olika sätt att begränsa skogsbränder.
There is a need for research, in particular, into ways of limiting forest fires.
SwedishBryssel insåg slutligen hur fel det hade varit att försöka begränsa produktionen.
Brussels finally realised the folly of its policy to stifle production.
SwedishDe har misslyckats med att begränsa importen av produkter där gränsvärdena uppnås.
They have failed to control imports coming in with maximum residue levels of pesticides.
SwedishDärför är jag inte säker på att vi bör begränsa detta till en enda avdelning.
On that basis, I am not sure that we should be restricting this to a single department.
SwedishVilka åtgärder har vidtagits för att begränsa ökningen av livsmedelspriserna i EU?
What action has been taken with a view to restricting food price rises on the EU market?
SwedishDärigenom bidrar de till att begränsa frikostigheten på den inre marknaden.
They therefore play a part in restricting freedom of movement in the internal market.
SwedishJag skall begränsa mig till några allmänna anmärkningar om Agenda 2000.
I should like to acknowledge the work done by Parliament's various rapporteurs.