"befinner" Englisch Übersetzung

SV

"befinner" auf Englisch

EN

SV befinner
volume_up
{Verb}

befinner

Synonyme (Schwedisch) für "befinna":

befinna
Swedish

Beispielsätze für "befinner" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi befinner oss mitt i det som vi kallat processen med att minska rättigheterna.
Here we are at the heart of what we have called the process of reducing rights.
SwedishEn annan sak som vi måste ha klart för oss är den situation som vi befinner oss i.
The second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
SwedishVi befinner oss dock i ett mycket tidigt skede i processen att fastställa stadgan.
However, we are at a very early stage in the process of determining the Charter.
SwedishCatherine Ashton befinner sig i regionen, och Štefan Füles förslag är vettiga.
Baroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
SwedishKort sagt måste det riktas mot dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden.
In short, it must be focused on those who are furthest from the labour market.
SwedishVi befinner oss i denna situation, eftersom förhandlingarna inte har lyckats.
We find ourselves in this situation because the negotiations have not succeeded.
SwedishLåt mig nämna en idé: aktiemarknaderna befinner sig på historiskt låga nivåer.
Allow me to mention one idea: the stock markets are at an historically low level.
SwedishGrekland befinner sig i en social explosion med allmän oro i flera olika städer.
Greece is in the midst of a social explosion with general unrest in numerous towns.
SwedishSom väl är befinner han sig fortfarande här i kammaren så att jag kan svara honom.
Thank goodness he is still in the Chamber and therefore I can give him an answer.
SwedishI nuläget befinner vi oss i en situation där marknaden är oerhört komplicerad.
We find ourselves in a situation today where the market is extremely difficult.
SwedishDessutom anser vi inte att stabilitets- och tillväxtpakten befinner sig i en kris.
Furthermore, we do not believe that the Stability and Growth Pact is in crisis.
SwedishVi befinner oss strax före den sista förberedande konferensen före Rom-konferensen.
We are on the eve of the last preparatory conference before the Rome Conference.
SwedishVår särskilda representant för området är aktiv och befinner sig just nu i Georgien.
Our Special Representative for the region is active and is currently in Georgia.
SwedishInom denna kategori befinner sig kvinnorna dessutom i en ännu mer kritisk position.
Furthermore, within this category, women are in an even more critical position.
SwedishMen FEO befinner sig i en helt annan situation än livsmedelssäkerhetsmyndigheten.
But the FVO is in quite a different situation from the Food Safety Authority.
SwedishDet är till viss del begripligt eftersom vi befinner oss i en knepig situation.
That is understandable to some degree, for we find ourselves in a tricky situation.
SwedishMen vi befinner oss inte på en idrottsstadion, där det räcker att bara försöka.
However, we are not engaged in a race, for which endeavour alone can suffice.
SwedishParlamentets beslut befinner sig i skärningspunkten för högst olika förväntningar.
Parliament' s decision reflects a number of profoundly different expectations.
SwedishDet förslag till förordning som vi granskar i dag befinner sig i nästa steg.
The proposal for a regulation that is before us today belongs to the next stage.
SwedishSlutligen vill jag fråga var justitieministrarna befinner sig i hela denna övning.
Lastly, I want to ask where the justice ministers are in this whole exercise.