"befatta" Englisch Übersetzung

SV

"befatta" auf Englisch

volume_up
befatta {refl.V.}

SV befatta
volume_up
{reflexives Verb}

befatta (auch: angå, bekymra, röra, vidkomma)
Det sägs ibland att parlamentet inte bör befatta sig med särskilda sjukdomar.
People sometimes say that it should not concern itself with specific diseases.
We will continue to concern ourselves with that situation.
Rent principiellt borde kommissionen därför inte befatta sig med det.
As a matter of principle, therefore, the Commission should not concern itself with it.

Beispielsätze für "befatta" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishStorkök och restauranger, stormarknader och slakterier vägrade befatta sig med nötkött.
Institutional caterers, hypermarkets and slaughterhouses refused to accept beef.
SwedishDet första en ny kommission kommer att befatta sig med är inte en grönbok.
The first thing a new Commission does will not be to produce a green paper.
SwedishThomas Manns betänkande sätter fingret på problem som vi behöver befatta oss mer med.
The report by Mr Mann clearly reveals problems to which we ought to pay greater attention.
SwedishVi blir rådfrågade, men ingen behöver egentligen befatta sig med det som vi säger här.
We are consulted, but no one really has to listen to what we say here.
SwedishFör min egen del tänker jag inte befatta mig med sådana uppsåtliga försämringar.
For my part, I refuse to be a party to malicious intent.
SwedishDenna fråga kommer min kollega Karas att befatta sig utförligt med senare.
Mr Karas will be dealing with that point in detail later on.
SwedishMålet var uteslutande att befatta sig med artiklarna 22 och 23.
The object of the exercise was simply to deal with Articles 22 and 23.
SwedishFörsäkringsbolagen säger att de inte kan befatta sig med saken om inte riskerna går att kvantifiera.
The insurance companies say that they cannot give cover unless the risks can be quantified.
SwedishJag gör aldrig ett besök i dessa länder utan att befatta mig med problemet direkt på plats.
I never let a visit to these countries go by without addressing this problem directly and on the spot.
SwedishDärutöver måste Europeiska unionen emellertid befatta sig väldigt intensivt med flyktingproblematiken.
The European Union also has to look into the problem of refugees, and very closely at that.
SwedishOm vi nu lägger fram alla förslag för traktorer, kan vi kanske ännu en gång befatta oss med motorcyklar.
And once we have tabled the full proposals for tractors, we can deal with motorcycles again.
SwedishDet som föreslås av kommissionen leder till att vi inom kort återigen måste befatta oss med dessa regler.
The Commission's proposal will lead to our having to deal with the system again before long.
SwedishDet framgår inte klart för mig ur betänkandet, varför kommissionen och parlamentet måste befatta sig med detta.
It is not clear from the report why the Commission and Parliament should take this on.
SwedishDet som föreslås av kommissionen leder till att vi inom kort återigen måste befatta oss med dessa regler.
The Commission' s proposal will lead to our having to deal with the system again before long.
SwedishVi skall inte befatta oss med att ifrågasätta en eller annan punkt i Elmar Broks betänkande.
Mr President, we shall not get involved in contesting the individual points of the Brok report.
SwedishJag vill inte än en gång räkna upp de viktiga problem som rymdindustrin har att befatta sig med.
I do not wish at this point to go over again all the major problems facing the aviation and space industries.
SwedishFörr enades vi alltid om att vi skulle befatta oss med sådana fall inom ramen för en mera omfattande debatt.
In the past, we always agreed that we would deal with such issues as part of a more comprehensive debate.
SwedishSnarare borde man ta de betänkligheter, som många experter varnar för, på allvar och befatta sig med dessa.
On the contrary, the reservations expressed by numerous experts should be taken seriously and examined carefully.
SwedishVad gäller förfaringssättet skall jag inte befatta mig med vilken punkt direktivet skall gå efter.
With regard to the procedure, I will not dwell on the particular legal arrangement by which the Directive should be covered.
SwedishAll hantering av narkotiska preparat utanför medicinskt bruk är skadlig och något som samhället inte ska befatta sig med.
All use of drugs, other than for medical purposes, is harmful and is something that society should have no truck with.