SV anföra
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

anföra (auch: kalla, citera, åberopa, citerar)
Jag skulle vilja anföra London, som jag företräder, som Europas mångkulturella huvudstad.
I would cite London, which I represent, as the multi-racial capital of Europe.
Others would cite a much higher figure.
I would like to cite three points.
anföra (auch: framföra, andra, åberopa, andraga)
anföra (auch: ange, uppge, tilldela, anslå)
anföra (auch: , hämta, ta in, orsaka)
Jag vill anföra ännu ett par punkter där vi gärna skulle vilja ha litet förbättringar.
I would like to bring up a couple of other items that we would like to see reinforced.
Jag menar att det är ytterst viktigt med politiska ingripanden för att få till stånd ett område för scenkonst, och jag har bara en eller ett par kommentarer att anföra.
I think that political intervention to bring about an area of performing arts is extremely important and I just have one or two comments to make.
Detta kan, vill vi anföra, sannolikt äventyra den inre marknadens möjligheter att fungera på avsett sätt, och ifrågasätter den ekonomiska livsdugligheten hos vissa nationella postförvaltningar.
This, we would argue, is liable to jeopardize the proper functioning of the single market and brings into question the economic viability of some national postal authorities.
anföra (auch: leda)
anföra (auch: leda, bedriva, förvalta, sköta)
anföra (auch: skicka, adressera, leda, visa)
anföra (auch: leda, styra, sträva, bege sig)
Nu har vi åtminstone gått med på att anföra den fredsbevarande FN-styrka som är på väg till Libanon, fast det är i senaste laget.
At least now, late in the day, we have agreed to head the UN peacekeeping force that is going to Lebanon.
anföra (auch: leda, föranleda, leva, föra)
anföra (auch: lämna in, framföra, lägga, hyra)
Dessa villkor är bindande men avtalsparterna kan anföra klagomål inom en sexmånadersperiod.
These conditions are binding, however contracting parties may lodge objections within a six-month period.
Det måste stå klart att alla kan utöva sina rättigheter, däribland att anföra klagomål till domstolarna i Luxemburg och Strasbourg.
It must be clear that everyone can exercise their rights, and this includes the lodging of complaints to the courts in Luxembourg and Strasbourg.
Låt mig anföra två siffror, som jag tog del av i morse.
Allow me to quote two figures, Commissioner, which I received this morning.
Vi kan anföra exempel på fysisk planering som har införts av vissa medlemsstater som exempel på detta bruk som andra medlemsstater kan följa.
We can quote examples of spatial planning that have been introduced by certain Member States as examples of this practice for other Member States to follow.

2. "meddela, uppge"

Jag tänker inte anföra de särskilda intressen som står på spel, det är inte vår sak utan domarens.
I am not going to state here the private interests at stake because they are a matter for the judge, not for us.
Man kan inte som argument eller hot anföra att pressen måste tystas för att den skulle kunna orsaka oro i landet.
One cannot state, as an argument or a threat, that the press must be muzzled as it might cause trouble in the country.
Om de inte tillämpas, ja, då finns möjligheten att anföra klagomål mot medlemsstaterna i internationella och europeiska organ.
If they are not applied, then there are international and European bodies for filing charges against the Member States.

3. Rechtswesen

anföra
Vi anser dock att ett par frågor behöver analyseras mer utförligt och vill anföra följande synpunkter:
We believe, however, that a couple of questions need to be analysed more thoroughly and would present the following points of view.
Precis som Boumediene sade, tror jag att om en stat vill be om ursäkt eller anföra samvetskval eller ånger, är det slutligen den som vet hur långt den kan gå.
I believe that it was Mrs Boumediene-Thiery who said that if a State wants to apologise, present or express remorse or regret, at the end of the day, it is up to that State to know how far it can go.
Enligt min uppfattning bör vi inte som allmän regel anföra fall där det förekommit oegentligheter och skada äganderätten för skogsägare som redan har drabbats av en skogsbrand.
I do not think that we should present cases of abuse as the general rule and harm the property rights of the forests' owners who have already been affected by a forest fire.

4. Wirtschaft

anföra
anföra
Som ett bevis på detta kan jag kanske anföra det stora antal ändringsförslag som har lagts fram av parlamentet, ändringsförslag som sedan har godtagits av rådet och av kommissionen.
As evidence thereof perhaps I may cite the high number of amendments put forward by Parliament, amendments which were then accepted by the Council and by the Commission.
Med rätta känner de sig uppbromsade, eftersom de på grund av bristande organisation från EU: s sida inte kan anföra sina idéer och projekt, trots att året redan har börjat.
They rightly feel that they have been sidelined - because of a lack of organization by the EU they have not yet been able to put forward their ideas and projects, although the Year has already begun.
anföra
Jag tänker inte anföra de särskilda intressen som står på spel, det är inte vår sak utan domarens.
I am not going to state here the private interests at stake because they are a matter for the judge, not for us.
Man kan inte som argument eller hot anföra att pressen måste tystas för att den skulle kunna orsaka oro i landet.
One cannot state, as an argument or a threat, that the press must be muzzled as it might cause trouble in the country.
Om de inte tillämpas, ja, då finns möjligheten att anföra klagomål mot medlemsstaterna i internationella och europeiska organ.
If they are not applied, then there are international and European bodies for filing charges against the Member States.

Synonyme (Schwedisch) für "anföra":

anföra
Swedish

Beispielsätze für "anföra" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMen jag ansåg det viktigt att parlamentet äntligen får en ståndpunkt att anföra.
But I think it is important for Parliament to have one view, in the end.
SwedishDå ingen har något att anföra emot går vi till omröstning om Schulz begäran.
Since nobody wishes to speak against, I put Mr Schulz ' request to the vote.
SwedishDå ingen har något att anföra emot går vi till omröstning om Schulz begäran.
Since nobody wishes to speak against, I put Mr Schulz' request to the vote.
SwedishVi ser fram emot vad kommissionen har att anföra, men jag vill framföra en varning.
We look forward to what the Commission has to say but I would sound a note of warning.
SwedishNär det gäller transporttiden vill jag anföra följande två punkter.
I should like to make the following observations with regard to transport times.
SwedishMed anledning av denna del av frågan vill jag anföra tre punkter.
I would like to make three points in response to this part of the question.
SwedishJag skulle vilja anföra tre särskilda punkter när det gäller dessa betydelsefulla områden.
With regard to these areas of serious concern, I would like to make three particular points.
SwedishJag tänker inte anföra den förtalades intresse av att detta klaras upp.
I am not going to elaborate on the injured party's concern that the matter should be resolved.
SwedishEftersom tiden är knapp har jag bara två eller tre kommentarer att anföra.
I have just two or three comments to make as time is so short.
SwedishVi väntar därför med intresse på vad Bjerregaard har att anföra.
We therefore wait with interest to see what Mrs Bjerregaard has to say.
SwedishOch enbart från Grekland skulle jag, tyvärr, kunna anföra många exempel.
There are, unfortunately, numerous examples from Greece alone.
SwedishHur kan jag anföra besvär mot skadliga program till en myndighet?
How can I file a complaint with a government agency about malware?
SwedishMen har ni något mer att anföra än det som ni just har sagt vill jag be er göra det skriftligen.
But if you wish to give more information than you have just done, then please do it in writing.
SwedishJag ska nämna ett exempel från Indonesien som man bad mig anföra.
I will mention an example from Indonesia that was asked of me.
Swedishc) passagerarna har rätt att anföra besvär på ett effektivt och snabbt sätt, ifall problem uppstår.
c) passengers have access to a swift and efficient appeals procedure should any problems arise;
SwedishDessa villkor är bindande men avtalsparterna kan anföra klagomål inom en sexmånadersperiod.
The European Union is a contracting party and is obliged to embody such recommendations in Community law.
SwedishJag skulle avslutningsvis vilja anföra ytterligare några innehållsmässiga prioriteringar för min grupp.
To finish off, I would like to highlight a number of my Group's priorities in terms of content.
SwedishJag skulle avslutningsvis vilja anföra ytterligare några innehållsmässiga prioriteringar för min grupp.
To finish off, I would like to highlight a number of my Group' s priorities in terms of content.
SwedishApropå detta vill jag anföra ytterligare ett skäl.
As a supporting argument, I should like to mention a fundamental issue.
SwedishJag skulle vilja anföra två kommentarer på min grupps vägnar och den första kommentaren har att göra med konkurrens.
I would like to make two points on behalf of my group, the first relating to competition.