"även om" Englisch Übersetzung

SV

"även om" auf Englisch

SV även om
volume_up
{Konjunktion}

även om (auch: fast, fastän)
Även om resurserna är stora är de ändå väldigt knappa i förhållande till problemen.
Although the sums are huge, they are nevertheless meagre compared to the problems.
Även om dessa förtjänar att särskilt nämnas i meddelandet finns de inte med.
Although these deserve a special mention in the communication, they are not there.
Även om EU försöker vara rationellt arbetar det också med utgångspunkt i symboler.
Although it tries to be rational, it operates on the basis of symbols, too.
även om (auch: fastän, om, såvida, huruvida)
volume_up
if {Konj.}
Problemet försvinner inte även om vi slutar att subventionera tobaksproducenterna.
The problem will not disappear even if we stop subsidising tobacco producers.
Jag välkomnar betänkandet, även om några av ovanstående förslag förkastats.
I welcome the report, even if some of the above proposals fell.
Vi bör ta oss tid att göra det även om Daniel Cohn-Bendit känner sig stressad.
We should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
även om
volume_up
while {Konj.} (although)
Även om detta inte är en perfekt lösning är det ändå ett steg i rätt riktning.
While this is not perfect, it is a step in the right direction.
Även om rummet är virtuellt, så är ansvaret, vad det beträffar, högst reellt.
While cyberspace is virtual, criminal liability for offences committed there is real.
Även om några av de nominerade kommissionsledamöterna är kompetenta gäller detta inte alla.
While some of the nominated Commissioners are competent, others are not.
även om (auch: fast, fastän, om än, låt vara)
volume_up
albeit {Konj.}
Även om det har dröjt, vidtar vi nu allt strängare åtgärder.
Commissioner, albeit somewhat belatedly, we are taking stricter and stricter measures.
Vi har utvecklat en bra resultattavla, även om det krävdes långa diskussioner.
We have developed a good scoreboard, albeit through long discussions.
Den förändringen har gjort att vi kunnat nå en lösning, även om den är minimal.
This change has enabled us to reach a solution, albeit a minimal one.
även om
volume_up
even if {Konj.}
Problemet försvinner inte även om vi slutar att subventionera tobaksproducenterna.
The problem will not disappear even if we stop subsidising tobacco producers.
Även om detta är ett positivt resultat så är det svårt att se det som tillräckligt.
Even though this is a positive result, it is difficult to consider it adequate.
Faktum är att det finns små möjligheter att göra det, även om det vore önskvärt.
The fact is that there is little scope for this, even if it was desirable.
även om (auch: om än, om också)
Även om detta är ett positivt resultat så är det svårt att se det som tillräckligt.
Even though this is a positive result, it is difficult to consider it adequate.
Även om Finland nyss har ratificerat den, verkar konstitutionen befinna sig i limbo.
Even though Finland has just ratified it, the Constitution seems to be in limbo.
Den västliga rädslan för Ryssland, även om den ofta döljs, är i högsta grad reell.
The Western fear of Russia, even though it is often hidden, is perfectly real.
även om (auch: om än, om också)
volume_up
though {Konj.}
Även om detta är ett positivt resultat så är det svårt att se det som tillräckligt.
Even though this is a positive result, it is difficult to consider it adequate.
Denna alltför generösa behandling har fortsatt även om den inte längre är lämplig.
This overly generous treatment continues, though it is no longer appropriate.
Listan över förväntningar är mycket välvald även om den kanske inte är fullständig.
The list of expectations is very appropriate, though perhaps not complete.

Synonyme (Schwedisch) für "även om":

även om
Swedish

Ähnliche Übersetzungen für "även om" auf Englisch

även Adverb
även Präposition
English
om Konjunktion
om Präposition
öm Adjektiv

Beispielsätze für "även om" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishFör övrigt skulle även kommissionen vara starkare, om omröstningen vore hemlig.
In fact the Commission would also be stronger if the vote were by secret ballot.
SwedishDet ställdes även en fråga om de diskussioner som skall äga rum på politisk nivå.
A question has also been raised about discussions to be held at political level.
SwedishSedan har vi även lagstiftningen om utsläpp från bilar med ett mål på 120 gram.
There is also the legislation on car emissions, with the target of 120 grammes.
SwedishDet framkommer väldigt tydligt även i dagens debatt om elektronisk kommunikation.
This was also abundantly clear in today' s debate on electronic communications.
SwedishVi gör det eftersom vi även bryr oss om hälsan i andra länder och världsdelar.
We do so because we also care about the health of other countries and continents.
SwedishSlutligen vill jag även säga något om Karamanous betänkande om barnpornografi.
Finally, I should like to comment on Mrs Karamanou's report on child pornography.
SwedishVi talade om detta även i förmiddags, i en stor debatt om händelserna i Italien.
We said the same thing this morning in a major debate on the events in Italy.
SwedishMen även om vi nu delar denna känsla så är jag också av andra skäl mycket tacksam.
However, apart from this shared sentiment, I am also pleased for other reasons.
SwedishDet handlar om oligopol och monopol, men även om hinder för marknadstillträdet.
This relates to oligopolies and monopolies, but also to barriers to market access.
SwedishDet framkommer väldigt tydligt även i dagens debatt om elektronisk kommunikation.
This was also abundantly clear in today's debate on electronic communications.
SwedishEn förklaring om globalisering, men även en överenskommelse om reflektionsgruppen.
A declaration on globalisation, but also an agreement on the Reflection Group.
SwedishÄven om detta givetvis inte gör det problem som ni tar upp mindre allvarligt.
In no way does this diminish the enormity of the problem you are talking about.
SwedishVi talade om framtida samarbete och även om det kommande belgiska ordförandeskapet.
We spoke about future cooperation and also about the coming Belgian Presidency.
SwedishDet är en fråga där man, även om det råder samförstånd, kan dra olika slutsatser.
It is an issue on which people of goodwill can come to different conclusions.
SwedishSom legislativ text är den troligtvis även effektivare om den bibehålls stram.
As a legislative text is may also be more effective if it remains narrow in scope.
SwedishÄven där handlar det om fortsättningen på ett drama som ägt rum med Bremen Vulkan.
Here too, this was the consequence of a drama that had involved Bremen Vulkan.
SwedishVi har även hört erbjudanden om hjälp.
We have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
SwedishSlutligen vill jag även säga något om Karamanous betänkande om barnpornografi.
Finally, I should like to comment on Mrs Karamanou' s report on child pornography.
SwedishVi talar inte bara om själva forskningen utan även om hur forskningen tillämpas.
We are talking about not only research itself but also the subsequent implementation.
SwedishDet viktiga är för närvarande att även skapa kunskap om dessa turismprodukter.
The crucial thing is actually to also generate awareness of these tourism products.