"några" Deutsch Übersetzung

SV

"några" auf Deutsch

DE

SV några
volume_up
{Adjektiv}

några
volume_up
ein {Adj.}
Den upptäcktes bara för några år sedan och kan träffa oss om några år.
Er wurde erst vor ein paar Jahren entdeckt und kann uns in ein paar Jahren treffen.
Slutligen några ord om det föreslagna multilaterala avtalet om investeringar.
Zum Schluß noch ein Wort zum vorgeschlagenen multilateralen Investitionsabkommen.
Saunders tar några bilder av huset medan jag ställer några frågor.
Wir wollten das Haus fotografieren und ein paar Fragen stellen.
några (auch: godtycklig, valfri)
Placera markören i en valfri cell i texttabellen eller markera några celler.
Setzen Sie den Cursor in eine beliebige Zelle der Texttabelle oder wählen Sie einige Zellen aus.
Men jag förvarnar er om att parlamentet inte kommer att godta några gamla slutsatser.
Ich möchte aber unmissverständlich klarstellen, dass das Parlament nicht jedes beliebige Ergebnis akzeptieren wird.
Några exempel på bra omvandlingsmål är:
Als Conversion-Ziel kann eine beliebige Seite Ihrer Website verwendet werden (mit zusätzlichem Code können auch Datei-Downloads oder Vorgänge auf der Seite als Conversion-Ziel dienen).
några
Känner han till några fall av intolerans mot homosexuella?
Sind ihm denn irgendwelche Fälle von Intoleranz gegenüber Homosexuellen bekannt?
Vidtar rådet några åtgärder för att avhjälpa denna situation?
Werden von seiten des Rates irgendwelche Schritte zur Behebung dieser Situation unternommen?
Jag skulle vilja veta om det redan finns några resultat från genomförandet av programmet.
Ich würde gern wissen, ob bereits irgendwelche Ergebnisse aus der Anwendung des Programms vorliegen.

Synonyme (Schwedisch) für "några":

några
Swedish

Beispielsätze für "några" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDetta innebär naturligtvis inte att det inte finns några projekt på detta område.
Dies soll natürlich nicht heißen, dass es in diesem Bereich keine Vorhaben gibt.
SwedishLedamot Green, jag har inte åberopat några av föredragandens personliga åsikter.
Frau Green, ich habe keinen persönlichen Grund des Berichterstatters angeführt.
SwedishMiljöbyrån undersökte saken och ansåg inte att miljön hade åsamkats några skador.
Die Umweltbehörde prüfte die Angelegenheit und stellte keine Umweltschäden fest.
SwedishEn stor utvidgning av Europeiska unionen ägde rum för bara några månader sedan.
Vor einigen Monaten erfolgte eine bedeutsame Erweiterung der Europäischen Union.
SwedishNågra av punkterna har utarbetats av Evelin Lichtenberger och Jaromír Kohlíček.
Zu einigen dieser Punkte haben Frau Lichtenberger und Herr Kohlíč ek gesprochen.
SwedishJag varnade för lockelsen med att tro att det inte gjordes några framsteg alls.
Niemand sollte jedoch glauben, dass überhaupt keine Fortschritte erreicht werden.
SwedishJag har fortfarande mitt besök i Kirgizistan för några år sedan i livligt minne.
Ich erinnere mich noch lebhaft an meinen Besuch in Kirgisistan vor einigen Jahren.
SwedishDen verkliga omfattningen av tragedin offentliggjordes först några dagar senare.
Das eigentliche Ausmaß der Tragödie wurde erst Tage später öffentlich gemacht.
SwedishDet finns inte längre några vetenskapliga meningsskiljaktigheter i fråga om detta.
In dieser Frage gibt es keine wissenschaftlichen Meinungsverschiedenheiten mehr.
SwedishNågra av dessa förslag håller antingen på att hanteras eller är under utarbetande.
In einigen dieser Bereiche sind bereits Maßnahmen getroffen worden oder geplant.
SwedishPå bara några år skall unionen utvidgas till nästan det dubbla antalet medlemmar.
Innerhalb weniger Jahre wird sich die Mitgliederzahl der Union fast verdoppeln.
SwedishAlla vet ni att det tyvärr inte finns några marginaler, och framför allt inte i 1b.
Sie wissen alle, dass es leider Gottes keine Marge gibt, erst recht nicht in 1b.
SwedishNär du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
Diese Faxnummern werden ausschließlich zum Erfassen Ihrer Bankdaten verwendet.
SwedishNu är det dock bara några få som är medvetna om vad denna ratificering innebär.
Nun sind sich allerdings nur wenige bewusst, was diese Ratifizierung bedeutet.
SwedishI så fall blir det självklart inte aktuellt med några anslag i 2004 års budget.
In diesem Fall würden natürliche keine Mittel im Haushalt 2004 bereitgestellt.
SwedishDå det inte finns någon källskatt har vi inte heller några indrivningsmöjligheter.
Da die Quellensteuer nicht besteht, gibt es auch keine Beitreibungsmöglichkeiten.
SwedishSedan några år tillbaka har de i någon mån vänt sig från det här transportmedlet.
Seit einigen Jahren haben sie sich etwas von diesem Beförderungsmittel abgewendet.
SwedishMan förbränner den, men den försvinner inte upp i intet utan några konsekvenser.
Man verbrennt den Müll zwar, aber er löst sich nicht ohne Konsequenzen in Luft auf.
SwedishDet har inte gjorts några framsteg i Cypernfrågan, och inte heller i kurdfrågan!
Es gibt weder Fortschritte in der Zypernfrage noch Fortschritte in der Kurdenfrage!
SwedishPå det här området får det inte förekomma några dröjsmål eller saknas resurser.
In dieser Frage darf es kein Zögern geben und dürfen auch die Mittel nicht fehlen.