"lägga" Deutsch Übersetzung

SV

"lägga" auf Deutsch

SV lägga
volume_up
[la/lade|har lagt] {Verb}

lägga
Vi i socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet kommer att lägga stor tonvikt på detta.
Darauf werden wir als Sozialdemokratische Fraktion ganz großes Gewicht legen.
Europeiska unionen måste lägga fram initiativ och praktiska åtgärder.
Die Europäische Union muss Initiativen und praktische Maßnahmen auf den Tisch legen.
Men vi kommer att om några få veckor - Theato nämnde det - lägga fram grönboken.
Aber wir legen in wenigen Wochen - und Frau Theato hat dies erwähnt - das Grünbuch vor.
lägga (auch: placera)
Jag skall lägga fram denna text för omröstning och jag skall läsa den en gång till.
Ich werde diesen Text nach nochmaligem Verlesen zur Abstimmung stellen.
Gemenskapen vill lägga en del av systemet under överstatlig kontroll.
Die Gemeinschaft will einen Teil des Systems unter überstaatliche Kontrolle stellen.
Grupperna måste självklart ha rätt att lägga fram förslag.
Die Fraktionen müssen selbstverständlich das Recht haben, Anträge zu stellen.
Så hon såg med en gång att de ytterligare plattorna som man behövde lägga till runt kanterna alltid skulle växa med två.
Also sah sie sofort, daß die zusätzlichen Plättchen, die man an die Kanten anlegen mußte, immer um zwei anwuchsen.
Om vi vill uppnå något så måste vi verkligen våga att lägga ribban högt.
Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir den Mut haben, die Latte hoch anzulegen.
Precis som på mitt riktiga skrivbord jag kan lägga saker i högar istället för bara mappar som vi har nu.
Wie auf meinem echten Schreibtisch kann ich -- ich will mir mal eben diesen Burschen greifen -- kann ich Dinge in Stapeln anlegen, anstatt nur in den üblichen Ordnern.
Ni kan lägga ned er ordförandeklubba nu, herr talman, för jag har avslutat i tid.
Sie können Ihren Hammer hinlegen, Herr Präsident, denn ich habe nicht überzogen.
Nu ska han lägga ner den, plocka upp ett papper, använda sin fulla rörlighet i hand och handled och läsa det.
Jetzt will er ihn wieder hinlegen und ein Stück Papier aufheben, es in alle (der Hand und Handwurzel) möglichen Richtungen drehen und lesen.
De binds upp för kort, de kan aldrig lägga sig, de kan inte urinera, de kan inte göra någonting, de trampar ihjäl varandra.
Sie werden zu kurz angebunden, sie können sich nie hinlegen, sie können nicht stallen, sie können gar nichts, sie trampeln sich gegenseitig zu Tode.
lägga (auch: sätta, satsa, ställa)
Vi måste lägga tonvikten vid upprättandet av en riktig marknad för riskkapital.
Ein stärkerer Akzent ist auf die Schaffung eines echten Risikokapitalmarkts zu setzen.
Därför kommer vi att lägga flera viktiga grundstenar på detta toppmöte.
B. bei diesem Gipfel einige ganz wichtige Meilensteine setzen.
Ovanpå det kan vi lägga Östeuropa, Östasien och Sydasien.
Und obendrauf können wir Osteuropa, Ostasien und Südasien setzen.

Synonyme (Schwedisch) für "lägga":

lägga
Swedish

Beispielsätze für "lägga" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishLåt oss lägga detta på minnet även i fråga om de internationella förbindelserna.
Diesen Grundsatz sollten wir auch in den internationalen Beziehungen beherzigen.
SwedishVi kommer att lägga fram konstruktiva förslag inför det finska ordförandeskapet.
Wir werden der finnischen Präsidentschaft konstruktive Vorschläge unterbreiten.
SwedishDetsamma kan sägas om det andra muntliga ändringsförslag som jag vill lägga fram.
Ähnlich ist die Situation für den zweiten Punkt des mündlichen Änderungsantrags.
SwedishJag skulle vilja lägga till några ord i den sista meningen i ändringsförslag 13.
Ich möchte dem letzten Satz dieses Änderungsantrags 13 einige Worte hinzufügen.
SwedishHär sammanfattas de kommandon som används för att lägga objekt " på varandra ".
Hier sind die Befehle zum Staffeln von Objekten in der " Tiefe " zusammengefasst.
SwedishStenner drev stället tills för sex månader sen... men var tvungen att lägga av.
Ein Kerl, Stenner, hatte das bis vor sechs Monaten gemietet, aber er musste raus.
SwedishMen jag anser fortfarande att man skall låta bli att lägga ned finansinspektionen.
Ich sage aber nach wie vor: Die Finanzkontrolle sollte nicht abgeschafft werden.
SwedishAtt lägga anslag i reserver ökar naturligtvis de summor som förutses i budgeten.
Die Rückstellung von Mitteln erhöht natürlich die im Haushalt vorgesehenen Summen.
SwedishTill detta måste vi lägga de försämrade livsvillkoren och den växande fattigdomen.
Hinzu kommen die Verschlechterung der Lebensbedingungen und die wachsende Armut.
SwedishVi antar att kommissionen kommer att fortsätta att lägga fram konkreta förslag.
Wir nehmen an, dass die Kommission noch weitere konkrete Vorschläge vorlegen wird.
SwedishDet är svårt att sia om när kommissionen skulle kunna lägga fram sina förslag.
Es ist schwer einzuschätzen, wann die Kommission ihre Vorschläge vorlegen kann.
SwedishSå parlamentet har en möjlighet att lägga fram ett yttrande om båda texterna.
Das Parlament hat also die Möglichkeit, zu beiden Dokumenten Stellung zu nehmen.
SwedishKommissionen har för avsikt att lägga fram mer detaljerade förslag före sommaren.
Die Kommission beabsichtigt, bis zum Sommer konkrete Vorschläge zu erarbeiten.
SwedishVarför väntade jag ända till i dag med att lägga fram de nya programmen för er?
Warum habe ich bis heute gewartet, um Ihnen diese neuen Programm vorzustellen?
SwedishVi uppmanar därför kommissionen att snarast lägga fram ett förslag i den frågan.
Wir fordern daher die Kommission auf, hierzu bald einen Vorschlag vorzulegen.
SwedishOm det skall vara möjligt att rensa ut våldet måste man lägga ned arbete på det.
Die endgültige Beendigung von Gewalt ist nur möglich, wenn man sich dafür einsetzt.
SwedishBankerna kommer då inte längre att lägga växlingsavgifter till sina totalavgifter.
Die Banken werden keine Umrechnungsgebühren bei ihren Gesamtgebühren berechnen.
SwedishHar rådet för avsikt att be kommissionen lägga fram nya förslag i dessa frågor?
Gedenkt er, die Kommission um neue Vorschläge zu den genannten Themen zu ersuchen?
SwedishPriserna kommer att stiga, eftersom maffian kommer att lägga på böterna på priset.
Der Preis wird steigen, die Mafia wird die Bußgelder ja auf den Preis aufschlagen.
SwedishVi har för avsikt att göra detta, och vi kommer att lägga fram förslag nästa år.
Das ist unsere feste Absicht, und es wird im nächsten Jahr Vorschläge geben.