"ISO" Deutsch Übersetzung

SV

"ISO" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "ISO" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "ISO" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEMAS och ISO är naturligtvis bra, men forskningen visar att det inte räcker.
EMAS und ISO sind natürlich gut, aber Studien haben gezeigt, dass sie nicht ausreichen.
SwedishAnvändningen av specifika ISO-transpondrar borde hjälpa till med att uppnå detta.
Die Verwendung von Transpondern nach ISO-Norm würde dazu beitragen.
SwedishDå kan man ju strunta i hela direktivet, för då motsvarar det ISO.
Dann können wir uns doch die ganze Richtlinie schenken, denn dann entspricht es ISO.
SwedishGarantier inom detta område tillhandahålls genom ISO-standarder och ISO-förfaranden.
Garantien auf diesem Gebiet geben die ISO-Normen und -Verfahren.
SwedishJag tvekar därför inte när det gäller frågan att vänta på ett ISO-märke.
Ich habe daher keine Bedenken, das ISO-Kennzeichen abzuwarten.
SwedishContainerfartyg med cellindelning är till exempel konfigurerade enligt tillämplig ISO-standard.
Zellencontainerschiffe zum Beispiel setzen ja die ISO-Norm voraus.
SwedishI företagen har ISO 9000 redan blivit en självklarhet.
In den Betrieben ist die ISO 9000 schon selbstverständlich geworden.
SwedishDet finns också ändringsförslag, enligt vilka man försöker undvika en överlappning av ISO-normerna.
Ferner gibt es Änderungsanträge, die darauf abzielen, Überschneidungen mit den ISO-Normen zu verhindern.
SwedishEn annan nyhet är att förutom ISO 9001: 2000 kommer även likvärdiga system att tillåtas.
Ein weiterer neuer Aspekt betrifft die Möglichkeit, neben der ISO-Norm 9001:2000 gleichwertige Systeme zu verwenden.
SwedishI avsaknad av doktrin, söker man efter ISO-standarder eller livsmedelskodex.
In Ermangelung einer Doktrin stützt sich dieser so weit wie möglich auf ISO-Normen oder auch auf den Codex alimentarius.
SwedishDe extra fördelar för miljön som EMAS medför, jämfört med ISO14001, är en avgörande aspekt i förslaget.
Der zusätzliche Nutzen für die Umwelt, der EMAS von ISO14001 unterscheidet, ist ein essentieller Punkt des Vorschlags.
SwedishDärför tror jag att det kommer att bli helt avgörande att vi inte säljer oss och likställer EMAS och ISO.
Von daher glaube ich, wird es ganz entscheidend sein, daß wir uns hier nicht verkaufen und EMAS und ISO gleichsetzen.
SwedishDirektivet påverkar inte heller ISO-standarden.
Die Richtlinie tastet auch nicht die ISO-Norm an.
SwedishFöljaktligen är det viktigt att de grundläggande krav som fastställs inte strider mot internationell ISO-standard.
Infolgedessen dürfen die wesentlichen Anforderungen nicht im Widerspruch zu den internationalen ISO-Normen stehen.
SwedishHär kan nämnas exempelvis EMAS och ISO 14001.
Zu nennen wären hier z. B. EMAS und ISO 14001.
SwedishEfter vad jag har hört, skulle ISO redan ha ett märke klart till sommaren 1999, alltså om några få månader.
Nach den mir vorliegenden Informationen stellt die ISO bereits zum Sommer 1999 ein Kennzeichen bereit, also in wenigen Monaten.
SwedishHundratals företag följer normen ISO 14001, som man gör i stora delar av världen och som har förklarats laglig.
Es gibt Hunderte von Unternehmen, die, wie überall in der Welt, die Norm ISO 14001 einhalten, und denen dies zertifiziert wurde.
SwedishNumret under tecknet motsvarar det numeriska värdet i teckenuppsättningen, som kan vara IBMPC, ANSI, ISO8859-1 eller Mac osv.
Die Zahl unter dem Zeichen entspricht dem numerischen Wert im Zeichensatz, der IBMPC, ANSI, ISO8859-1 oder Mac usw. sein kann.
SwedishVi måste komma ihåg att EMAS-ordningen är den europeiska versionen av den internationella standard som är känd som ISO 14001.
Wir müssen uns bewußt sein, daß das EMAS-System die europäische Variante des als ISO 14001 bekannten internationalen Standards ist.
SwedishAvslutningsvis, föredragandens försök att anpassa den föreslagna varningsskylten till internationell CEN- och ISO-standard är bra.
Das vom Berichterstatter vorgeschlagene Konzept zur Anpassung des Warnzeichens an das internationale CEN-ISO-Modell ist begrüßenswert.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • ISO

Weitere Übersetzungen im bab.la Polnisch-Deutsch Wörterbuch.