"innehav" Deutsch Übersetzung

SV

"innehav" auf Deutsch

DE

SV innehav
volume_up
{Neutrum}

innehav (auch: egenskap, besittande)
Därför måste kriminaliseringen av innehav och bruk av narkotika bestå.
Daher müssen Besitz und Konsum von Drogen auch weiterhin strafbar bleiben.
Även handel med falska valutor och innehav av förfalskningsutrustning kommer att kriminaliseras.
Auch der Handel mit Falschgeld und der Besitz von Fälscherausrüstung wird unter Strafe gestellt.
Som kammaren känner till är till och med innehav av en bild av Dalai Lama straffbart.
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, ist selbst der Besitz eines Bildes des Dalai Lama eine strafbare Handlung.

Synonyme (Schwedisch) für "innehav":

innehav

Beispielsätze für "innehav" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishHan dömdes för flera brott och hans omfattande innehav i Yukos förstatligades på nytt.
Er wurde für schuldig befunden, mehrere Straftaten begangen zu haben, und sein riesiger Jukos-Konzern wurde renationalisiert.
SwedishDe nationella centralbankernas innehav av reservtillgångar
Währungsreserven der nationalen Zentralbanken
SwedishDet är endast vid tunga narkotikabrott, t.ex. vid stort innehav eller försäljning, som fängelsestraff utdöms.
Haftstrafen würden dann nur bei schweren Drogendelikten wie umfassender Drogenbesitz oder Drogenhandel verhängt.
SwedishUSA gick in i Irak på basis av argument om Iraks påstådda innehav av massförstörelsevapen och koppling till al-Qaida.
Die USA haben den Krieg gegen den Irak begonnen, weil das Land angeblich Massenvernichtungswaffen besitzt und Verbindungen zur El-Kaida hat.
SwedishVi kommer också att diskutera problemen i samband med ett europeiskt tillstånd för innehav av eldvapen för jakt och tävlingsskytte.
Ferner wird auch die Problematik der Verwendung des Europäischen Waffenpasses für Jagd- und Sportfeuerwaffen besprochen werden.
SwedishJa till fördömande av inte bara tillverkning utan också innehav för personligt bruk av pornografiskt material som utnyttjar barn.
Ja zum Verbot nicht nur der Herstellung von kinderpornographischem Material, sondern auch seines Besitzes zu persönlichen Zwecken.
Swedish    Punkt 2 c skall inte beröra medlemsstaternas regeringars innehav och förvaltning av rörelsemedel i utländsk valuta.
   Absatz 2 Buchstabe c berührt nicht die Haltung und Verwaltung von Arbeitsguthaben in Fremdwährungen durch die Regierungen der Mitgliedstaaten.
SwedishJag är inte säker på att vi ännu har fått exakt rätt svar, men det är uppenbart att bestämmelserna om innehav måste ändras.
Ich weiß nicht recht, ob wir bereits die richtige Antwort gefunden haben, aber klar ist, dass die Bestimmungen zu den finanziellen Beteiligungen geändert werden müssen.
SwedishGenom förebyggande åtgärder åligger det oss att snabbt harmonisera kampen mot langning, olaga innehav och användning av droger.
Unter gleichzeitiger Durchführung von Präventivmaßnahmen besteht unsere Aufgabe also in einer raschen Harmonisierung der Bekämpfung des Drogenhandels, - besitzes und -konsums.
SwedishMännen hotade uppenbarligen flickorna med att de skulle gripas för innehav av marijuana om de inte följde med till polisstationen.
Anscheinend drohten die Männer den Mädchen, indem sie ihnen erklärten, sie würden wegen des Besitzes von Marihuana inhaftiert, falls sie nicht mit ihnen zur Polizeistation gehen würden.
SwedishDe stater som inte har några kärnvapen har accepterat det på villkor att kärnvapenstaterna gör allt för att minska sitt innehav av kärnvapen.
Die Nichtkernwaffenstaaten waren damit unter der Bedingung einverstanden, daß die Kernwaffenstaaten alles in ihren Kräften Stehende tun, um ihre nukleare Machtstellung einzuschränken.
SwedishDe kostnader som bilförare och bilindustrin står inför på grund av beskattningen av innehav och användning av bilar är ett oundvikligt faktum i vardagen.
Die Kosten für die Autofahrer und für die Automobilindustrie aufgrund der auf das Halten und die Nutzung eines Pkw erhobenen Steuern sind eine unumgängliche Tatsache der Alltagspraxis.
SwedishTrots det beklagar vi verkligen att tröskeln för kontantbetalningar inte sänktes till 10 000 euro och att tröskelvärdet för innehav av aktier ligger kvar på 10 procent.
Wir bedauern dennoch außerordentlich, dass die Schwellenbeträge für Barzahlungen nicht auf 10 000 Euro abgesenkt wurden und die Schwelle für den Aktienanteil bei 10 % bestehen bleibt.