"införsel" Deutsch Übersetzung

SV

"införsel" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "införsel" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "införsel" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishI linje med detta syfte innehåller de strikta villkor för att godkänna införsel av jakttroféer.
Ausgehend davon sehen sie strenge Kriterien für die Einfuhr von Jagdtrophäen vor.
SwedishSkattebehandling av privata motorfordon vid permanent införsel till annan medlemsstat
Steuerliche Behandlung von privaten Kraftfahrzeugen, die in einen anderen Mitgliedstaat verbracht werden
SwedishBortsett från det är det tydligt att det förekommer illegal införsel av troféer till Europeiska unionen.
Abgesehen davon ist klar, dass derartige Trophäen illegal in die Europäische Union eingeführt werden.
SwedishDet undantag vad gäller införsel av alkohol och tobak till Sverige som hittills gällt varade inte för evigt.
Die bisher geltende Ausnahmeregelung für die Einfuhr von Alkohol und Tabak nach Schweden währte nicht ewig.
SwedishRyssland borde så vitt jag kan se gå med på skattefri införsel, bedrägerikontroll och obehindrad utdelning.
Die Russen müssen jedoch der zinsfreien Einfuhr, der Betrugskontrolle und der ungehinderten Verteilung zustimmen.
SwedishVi behöver se till att vi har ett rättsligt förfarande och att vi kan hindra illegal införsel.
Wir müssen sicherstellen, dass wir über ein entsprechendes juristisches Verfahren verfügen und illegalen Einfuhren entgegenwirken.
SwedishEn successiv införsel av konkurrens inom postsektorn är något som är bra för att erkänna dess samhällsfunktion.
Die schrittweise Öffnung der Postdienste für den Wettbewerb ist im Hinblick auf die Anerkennung ihrer sozialen Funktion zu begrüßen.
SwedishKan kommissionen redogöra för sin inställning till det svenska undantaget beträffande införsel av alkoholhaltiga drycker?
Kann die Kommission ihre Position zur Ausnahmeregelung für die Einfuhr von alkoholhaltigen Getränken nach Schweden darlegen?
SwedishDet är dock förvånande med tanke på att 13 av EU: s 15 medlemsländer har motsatt sig införsel av denna majs på marknaden.
Es ist allerdings erstaunlich, wenn man bedenkt, daß sich von den 15 Mitgliedsländern der EU 13 der Einfuhr dieses Maises widersetzt haben.
SwedishEnligt konventionen har varje stat rätt att förbjuda införsel av utländskt använt bränsle och radioaktivt avfall till sitt territorium.
Nach diesem Übereinkommen hat jeder Staat das Recht, Einfuhren abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle zu unterbinden.
SwedishDet är faktiskt så att det tydligen är lagstiftning på gång som åter medger befrielse för införsel av dessa varor.
Es ist in der Tat so, daß offenbar ein Gesetzgebungsverfahren im Gange ist, durch das die Befreiung für die Einfuhr dieser Güter wieder zugelassen wird.
SwedishDetta ärende gäller utfasningen av Sveriges undantag från den inre marknadens regler vad gäller införsel av alkohol och tobak.
Wir befassen uns hier mit dem Auslaufen der für Schweden geltenden Ausnahmeregelung vom Binnenmarkt in bezug auf die Einfuhrbestimmungen bei Alkohol und Tabak.
SwedishI det här fallet var införseln av smittat kött en olaglig införsel, som naturligtvis aldrig skulle ha upptäckts vid någon FVO-inspektion.
In diesem Falle handelte es sich jedoch um die illegale Einfuhr von infiziertem Fleisch, das mit den Inspektionen des Lebensmittel- und Veterinäramts überhaupt nicht aufgefunden werden konnte.
SwedishMan kan då föreställa sig en omfattande spekulation i införsel av fordon för vidareförsäljning från länder utan registreringsavgift till länder med registreringsavgift.
Deshalb besteht die Gefahr, daß ein umfassender Handel mit Kraftfahrzeugen aus Ländern ohne Registrierungsgebühr in Länder mit Registrierungsgebühr einsetzen wird.
SwedishDe svenska, finska och danska regeringarna vill istället att de indikativa nivåerna skall halveras och betraktas som maximumgränser för privat införsel.
Die schwedische, finnische und dänische Regierung befürworten stattdessen eine Halbierung der indikativen Grenzen, die als Obergrenzen für die Privateinfuhr betrachtet werden sollten.
SwedishDen tidsperiod som anges, år 2003, kan inte motiveras på något sätt, och än mindre kan man motivera tidpunkten år 2005 för införsel för personligt bruk från länder utanför gemenskapen.
Die vorgesehene Frist bis 2003 ist durch nichts berechtigt, und noch weniger berechtigt ist der Termin 2005 für die persönlichen Einfuhren aus Nicht-EU-Staaten.
SwedishSedan arbetar vi på ett förslag om identifiering och registrering av får och getter, samt på ett annat förslag om resenärers införsel av animaliska produkter.
Ferner arbeiten wir an einem Vorschlag bezüglich der Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen sowie an einem weiteren Vorschlag zur Einfuhr tierischer Erzeugnisse durch Reisende.
SwedishDärför, kommissionär, är det sakligt ännu oförståeligt för mig varför kommissionen har beviljat införsel av denna majs, trots att 13 av 15 medlemsstater var emot det hela.
Deshalb ist es mir, Frau Kommissarin, sachlich noch immer unverständlich, warum die Kommission die Einfuhr dieses Maises bewilligt hat, obwohl 13 von 15 Mitgliedstaaten dagegen waren.
SwedishOm kommissionen tillåter en fortsatt nyanvändning av asbest, kan man inte längre med nationella beslut hindra införsel av utrustningar och maskiner som innehåller risk för asbest.
Wenn die Kommission zuläßt, daß Asbest erneut verwendet wird, kann die Einfuhr von asbesthaltigen Anlagen und Maschinen mit nationalen Beschlüssen nicht mehr verhindert werden.
SwedishSyftet bör vara att förhindra införsel av skadedjur och sjukdomar i en sektor som är mycket viktig för Valencias ekonomi och därmed för hela Europas ekonomi.
Ziel sollte es sein, das Eindringen von Schädlingen und Krankheiten in einen Sektor zu verhindern, der für die Wirtschaft von Valencia und damit für die Wirtschaft Europas insgesamt sehr wichtig ist.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • införsel

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Spanisch Wörterbuch.