"införandet" Deutsch Übersetzung

SV

"införandet" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "införandet" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "införandet" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishFrontloading är ett måste för att få införandet av euron att lyckas i praktiken.
Front-loading ist ein Muß für die erfolgreiche Einführung des Euro in der Praxis.
SwedishNågra medlemsländer har tagit de första stegen mot införandet av en svart lista.
Einige Mitgliedsländer haben Schritte zur Einführung einer schwarzen Liste getan.
SwedishSom jag redan har konstaterat är införandet av rättsliga påföljder ett bra verktyg.
Wie gesagt, ist die Einführung strafrechtlicher Sanktionen ein gutes Instrument.
SwedishInförandet av eCall är förknippat med kostnader och tekniska harmoniseringar.
Die Einführung von eCall ist mit Kosten und technischer Harmonisierung verbunden.
SwedishHär finns det just efter införandet av euron ett avsevärt harmoniseringsbehov.
Hier gibt es gerade nach der Einführung des Euro erheblichen Harmonisierungsbedarf.
SwedishInförandet av villkor för den andra förskottsutbetalningen välkomnas av oss.
Die Einführung von Bedingungen für die zweite Vorauszahlung wird von uns begrüßt.
SwedishMan måste också vara försiktig med införandet sociala kriterier och miljökriterier.
Auch bei der Einführung von Sozial- und Umweltkriterien ist Vorsicht geboten.
SwedishDet hänger även samman med införandet av euron och är därför synnerligen brådskande.
Sie hängt auch zusammen mit der Einführung des Euro und eilt deshalb durchaus.
SwedishBetänkandet innehåller också en hänvisning till införandet av ett förbud mot kassering.
Der Bericht beinhaltet auch einen Bezug auf die Einführung eines Rückwurfverbots.
SwedishDet behöver dock inte obetingat ses enbart i samband med införandet av euron.
Er ist aber nicht unbedingt nur im Zusammenhang mit der Einführung des Euro zu sehen.
SwedishInförandet av euron kommer inte att förändra detta diskutabla system på något sätt.
Die Einführung des Euro wird nichts an diesem kritikwürdigen System ändern.
SwedishParlamentet vill synkronisera införandet av eCall med tidsplanen för Galileo.
Das Parlament würde die Einführung von eCall gern auf den Galileo-Zeitplan abstimmen.
SwedishDessutom borde inte införandet av detta steg leda till att produktionspriserna sjunker.
Außerdem dürfte dieser Schritt nicht zu einer Absenkung der Erzeugerpreise führen.
SwedishDet handlar trots allt om ett institutionellt villkor för införandet av euron.
Es handelt sich immerhin um eine institutionelle Bedingung für die Einführung des Euro.
SwedishInförandet av sedlar och mynt kommer utan tvivel att bli en historisk händelse.
Diese Einführung wird ganz ohne Zweifel ein historisches Ereignis sein.
SwedishExemplen inbegriper införandet av lagstiftningen om kvadratiska maskor.
Als Beispiel sei die Einführung der Bestimmungen über die Maschenweite genannt.
SwedishDet andra problemet är kopplat till införandet av den gemensamma valutan.
Das zweite Problem hängt mit der Einführung der gemeinsamen Währung zusammen.
SwedishInförandet av euron kommer att få globalt positiva effekter för hela euro-området.
Die Einführung des Euro wird für die gesamte Zone insgesamt positive Auswirkungen haben.
SwedishNi sade mig att införandet av sjukvårdskortet hade övervägts i republiken Irland.
Sie sagten, in Irland prüfe man die Einführung eines Gesundheitspasses.
SwedishDet är den sista etappen i införandet av fri rörlighet för valuta och varor.
Damit wird der Schlußstein für den freien Geld- und Warenverkehr gesetzt.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • införandet

Schaue im Niederländisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la vorbei.