"i" Deutsch Übersetzung

SV

"i" auf Deutsch

volume_up
i {Prp.}

SV i
volume_up
{Präposition}

i
volume_up
im {zus. Präp.} (in dem)
Jag har gjort liknande projekt i Libanon år 2009 och i Kenya i januari i år.
Ähnliche Projekte hab ich 2009 im Libanon gemacht und im Januar dieses Jahres in Kenia.
Eftersom i ballongen, liksom i livet, rör vi oss lätt i oförutsedda riktningar.
Denn im Ballon, das ist wie im Leben, gehen wir sehr bald in unvorhergesehene Richtungen.
Symbolen visas i det vänstra förhandsvisningsfönstret i dialogrutans nedre del.
Das Symbol wird im linken Vorschaufenster im unteren Teil des Dialogs angezeigt.
i (auch: inne, inuti, om)
volume_up
in {Prp.}
Måste det innebära samma sak i varje sjukhus i varje stad i varje land i EU?
Muss das in jedem Krankenhaus, in jeder Stadt, in jedem Land in Europa gleich sein?
Så har skett i Bosnien, i Mostar, i Zaire och så sker i dag i Albanien.
Das ist in Bosnien, in Mostar, und in Zaire geschehen, und heute geschieht es in Albanien.
Han ringer från en telefonkiosk i Oslo. – I Norge? – Nu säger de Juarez, Mexiko.
Er ist in einer Telefonzelle in Oslo. – In Norwegen? – Jetzt sagen sie Juarez in Mexiko.
i (auch: till, för, per)
volume_up
für {Prp.}
Detta bekräftades av domstolen i dess numera berömda utslag i målet Bosman 1995.
Das gilt sowohl für professionelle Sportler als auch für Amateure.
Det skulle vara bra för såväl kvinnorna som männen och för familjen i allmänhet.
Dies wäre wirklich gut für Frauen und für Männer und für Familien im allgemeinen.
Denna fråga ger upphov till allmänna farhågor i denna kammare och förvisso i rådet.
Diese Frage ist für das Parlament und auch für den Rat von allgemeinem Interesse.
i (auch: sedan)
volume_up
seit {Prp.}
Växtbaserade läkemedel har använts i hela världen i många århundraden.
Pflanzliche Arzneimittel werden weltweit seit Jahrhunderten eingesetzt.
Och så sent som denna vecka, i måndags, blev Google Earth komplett.
Und seit dieser Woche, seit Montag, ist die Welt auf Google Earth komplett.
Den har gällt i 32 år, sedan 1968, men den har ju hela tiden anpassats.
Sie gilt seit 32 Jahren, seit 1968, aber sie wurde ja immer wieder angepasst.
i (auch: före, för, framför, inför)
volume_up
vor {Prp.}
För några veckor sedan mördades en kvinna utanför parlamentets dörrar i Bryssel.
Vor wenigen Wochen wurde vor den Toren des Parlaments in Brüssel eine Frau ermordet.
Den ställer oss dock inför stora utmaningar, framför allt i institutionella termer.
Sie stellt uns jedoch vor allem institutionell vor ganz große Herausforderungen.
Annars hamnar speciellt invånarna i glesbygden i en ofördelaktig position.
Anderenfalls werden vor allem die Menschen in entlegenen Regionen benachteiligt.

Synonyme (Schwedisch) für "i":

i
Swedish

Beispielsätze für "i" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishRättsliga, organisatoriska och tekniska situationer granskas i detta sammanhang.
Rechtliche, organisatorische und technische Situationen wurden dabei beleuchtet.
SwedishAllt detta skulle ligga helt i linje med slutsatserna från Monterreykonferensen.
All dies entspräche durchaus den Schlussfolgerungen der Konferenz von Monterrey.
SwedishMen nu säger parlamentet att vi i stället skall välja eller avvisa kommissionen.
Das Parlament will aber statt dessen die Kommission wählen oder ablehnen können.
SwedishJag tror att vi har mycket att göra fram till den andra behandlingen i december.
Ich glaube, wir haben bis zum Dezember, bis zur zweiten Lesung noch viel zu tun.
SwedishNi gör helt rätt i att förvänta er solidaritet när det gäller energiförsörjning.
Ihr könnt mit Recht Solidarität erwarten, wenn es um die Energieversorgung geht.
SwedishEn av de grundläggande sanningarna i vårt samhälle är ojämlikheten mellan könen.
Die geschlechterspezifische Benachteiligung ist eine gesellschaftliche Tatsache.
SwedishÄndå kommer det att tas ett mycket viktigt steg och visas på nya vägar här i dag.
Dennoch wird heute hier ein sehr wichtiger Schritt getan und ein Signal gesetzt.
SwedishVarför sätter vi inte upp dem på en positivlista och låter dem ingå i märkningen?
Warum führen wir das nicht auf einer Positivliste auf und etikettieren das auch?
SwedishDen öppna och genomblickbara karaktären måste garanteras i vilket fall som helst.
Der offene und transparente Charakter muss unter allen Umständen gewahrt werden.
SwedishLåt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!
Versuchen wir also, uns nichts vorzumachen; versuchen wir, etwas zu unternehmen!
SwedishDetta är inte sagt av mig, utan av kommissionär Patten, och han har rätt i det.
Das ist kein Satz von mir, sondern von Kommissar Patten, und er hat Recht damit.
SwedishUr skattesynpunkt är lufttrafiken starkt gynnad i förhållande till annan trafik.
Der Luftverkehr genießt gegenüber dem Straßenverkehr erhebliche Steuervorteile.
SwedishI normala fall sker det samråd med parlamentet om ett förslag från kommissionen.
Zu einem Vorschlag der Kommission wird üblicherweise das Parlament konsultiert.
SwedishDet krävs därför ett gemensamt synsätt i sökandet efter alternativa energikällor.
Wir müssen gemeinsam mit der Wirtschaft nach alternativen Energiequellen suchen.
SwedishJag skulle också vilja höra kommissionär António Vitorinos uppfattning i frågan.
Wir würden auch gern die Meinung von Herrn Kommissar António Vitorino dazu hören.
SwedishDenna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
Das Vorgehen dieser Kommune verstößt definitiv gegen die zukünftige Verordnung.
SwedishI grund och botten, jag blev uppfostrad att vara en god samarit, och det är jag.
Grundsätzlich wurde ich zu einem guten Samariter erzogen, und das bin ich auch.
SwedishDet kommer att finnas en intelligens i det som, återigen, inte är självmedveten.
Es wird uns kennen und das ist gut. ~~~ Nochmal, der Preis wird Transparenz sein.
SwedishOch att de kommer bilda två-barns familjer utan ett stopp i befolkningsökningen.
Sie werden eine Familie mit zwei Kinder ohne den Bevölkerungswachstum zu stoppen.
SwedishUtan Europeiska unionen skulle vi inte ha kommit så långt som vi har gjort i dag.
Ohne die Europäische Union wären wir nicht so weit gekommen, wie wir heute sind.