"göra" Deutsch Übersetzung

SV

"göra" auf Deutsch

SV göra
volume_up
[gjorde|har gjort] {Verb}

1. Allgemein

göra (auch: handla)
Det handlar inte om vad andra skall göra sedan, utan om vad vi skall göra nu!
Es geht nicht darum, was andere tun sollen, sondern darum, was wir jetzt tun sollen!
Det kommer vi hur som helst att göra och det kommer vi också att göra i år.
Wir werden das auf jeden Fall tun, und wir werden das auch noch dieses Jahr tun.
Jag vet att ni är ivrig att göra det; ni måste göra det; det är angeläget.
Ich weiß, dass Sie es tun wollen, doch Sie müssen es tun, es ist dringend.
Man kunde göra det på europeisk nivå, man kunde göra det på nationell nivå.
Man konnte es auf europäischer Ebene machen, man konnte es auf nationaler Ebene machen.
De säger alltid: " Om det gick att göra om, skulle jag göra om denna erfarenhet ".
Sie sagen immer: " Wenn ich das noch einmal machen könnte, wäre ich wieder dabei ".
Vi måste helt enkelt göra överföringarna billigare, snabbare och säkrare.
Wir müssen Überweisungen ganz einfach billiger, schneller und sicherer machen.
Generellt tillerkänner man ju chokladen effekten att den framkallar lycka och bidrar till att göra människorna harmoniska.
Allgemein spricht man ja der Schokolade den Effekt zu, Glücksmomente zu erzeugen und zur Ausgeglichenheit der Menschen beizutragen.
Jag ställer följande fråga till rådet: Vad skall vi göra med lantbrukarna i söder, om de inte skall få producera varken tobak eller olivolja?
Ich frage den Rat: Was sollen wir mit den Landwirten im Süden machen, wenn sie weder Tabak noch Olivenöl erzeugen können?
De här användes för att göra sådana följesedlar.
Diese Siegelsteine erzeugten Lieferscheine.
göra (auch: skapa)
Dess uppgift är att återskapa de förhållanden som rådde mindre än en miljarddels sekund efter att universum bildades -- och göra det 600 miljoner gånger i sekunden.
Seine Aufgabe ist es, die Bedingungen zu erschaffen, welche weniger als eine Milliardstel Sekunde nach Beginn des Universums existierten -- und das bis zu 600 Millionen Mal innerhalb einer Sekunde.
Det är teknologin som har gjort dem annorlunda, - och när vi ser vad denna teknik kan göra - måste vi godta att vi inte kan döda - den instinkt som tekniken ger oss, vi kan bara förbjuda den.
Und während wir sehen, was diese Technologie tun kann, müssen wir erkennen, dass wir nicht in der Lage sind, den Reiz, den sie erschafft zu unterdrücken; Wir können ihn nur kriminalisieren.
göra
Det gäller att skapa en riktig innovationskultur i de små och medelstora företagen för att göra den europeiska ekonomin konkurrenskraftig och för att säkra arbetstillfällen.
Es geht darum, in den KMU eine echte Innovationskultur zu kreieren, um die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen und um Arbeitsplätze zu sichern.

2. "ngt mot ngn"

göra
volume_up
antun [antuend|angetan] {Vb.} (jdm etw)
Vi vill med andra ord inte göra våld på subsidiaritetsprincipen.
Mit anderen Worten, wir wollen dem Subsidiaritätsprinzip keine Gewalt antun.
Jag blir livrädd när jag tänker på vad de kan göra med mig.
Ich bin... ich habe Angst bei dem Gedanken, was sie mir noch antun können.
Låt oss inte göra oss själva och Balkanländerna detta!
Das sollten wir uns selbst und den Balkanländern wirklich nicht antun!

Beispielsätze für "göra" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishOm vi skall kunna göra detta måste EU ha mer inflytande inom Förenta nationerna.
Die Stärkung der Stimme der EU in den Vereinten Nationen ist dafür unerlässlich.
SwedishPersonalurvalet är viktigt eftersom det även handlar om att göra det objektivt.
Die Personalauswahl ist deshalb so wichtig, weil es auch um Objektivierung geht.
SwedishKommissionen önskar dock inte göra direktivet mindre flexibelt än det redan är.
Sie möchte jedoch nicht die derzeitige Flexibilität der Richtlinie einschränken.
SwedishParlamentet kommer därför att ha full rätt att göra alla kommentarer det önskar.
Das Parlament ist daher absolut berechtigt, dazu entsprechend Stellung zu nehmen.
SwedishJag välkomnar många av de saker som vår kommissionär har sagt och föreslår göra.
Ich begrüße vieles von dem, was unsere Kommissarin gesagt hat und was sie vorhat.
SwedishEuropa måste klart och tydligt göra sin röst hörd på det internationella planet.
Europa muss seine Stimme auf der internationalen Bühne laut und deutlich erheben.
SwedishMed avseende på denna mer öppna bakgrund skulle jag vilja göra några påpekanden.
Vor dem Hintergrund dieser offeneren Haltung möchte ich einige Punkte ansprechen.
SwedishDenna text bör göra det möjligt för oss att nå en situation av maximal säkerhet.
Dieser Text dürfte die Erreichung eines maximalen Sicherheitsniveaus ermöglichen.
SwedishGenom att göra detta omöjliggörs eller försvåras ett erkännande av olika examina.
Dies verhinderte oder erschwerte die Anerkennung der Abschlüsse außerordentlich.
SwedishJag tror att kommissionen skulle behöva överväga lite mer att börja göra detta.
Das ist etwas, wie ich glaube, über das die Kommission verstärkt nachdenken muß.
SwedishKan ni bekräfta att kommissionären kommer hit i dag för att göra ett uttalande?
Können Sie bestätigen, daß der Kommissar heute hier eine Erklärung abgeben wird?
SwedishVi har ett akut behov av dessa instrument för att göra våra åtgärder effektivare.
Sie sind dringend erforderlich, um die Effizienz unseres Handelns zu verstärken.
SwedishVi har alltså att göra med digital teknik, som är närvarande överallt hela tiden.
Wir sprechen also über eine digitale Technik, die immer und überall präsent ist.
SwedishNär den politiska viljan är stark nog kan EU göra snabba och effektiva framsteg.
Wenn der politische Wille stark genug ist, kann Europa rasch und gut vorankommen.
SwedishVad kan vi göra för att förbättra kärnkraftssäkerheten i de nya medlemsstaterna?
Wie können wir die nukleare Sicherheit in den neuen Mitgliedstaaten verbessern?
SwedishHan uttalade sig öppet för att göra slut på den nuvarande palestinska intifadan.
Er hat sich öffentlich für eine Beendigung der heutigen Intifada ausgesprochen.
SwedishMen det betyder att vi måste sätta vår politik under luppen och göra minskningar.
Das heißt aber, wir müssen unsere Politiken unter die Lupe nehmen und reduzieren.
SwedishMitt agerande i måndags var ett ytterligare litet steg för att försöka göra det.
Mein Verhalten am Montag war ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg dorthin.
SwedishOch med tanke på att jag har 13 minuter att göra detta kommer det gå ganska fort.
Und angesichts der Tatsache, dass ich nur 13 Minuten habe, wird es schnell gehen.
SwedishVi arbetar med att göra platsinställningen tillgänglig i fler delar av världen.
Die Ausweitung der Verfügbarkeit der Standorteinstellung ist bereits in Arbeit.