"ett" Deutsch Übersetzung

SV

"ett" auf Deutsch

volume_up
ett {Art.}
DE

SV ett
volume_up
{Artikel}

ett (auch: en)
volume_up
ein {Art.}
Ett europeiskt integrationsprojekt är inte ett religiöst projekt utan ett politiskt.
Ein europäisches Integrationsprojekt ist kein religiöses, sondern ein politisches Vorhaben.
Ett Europa med 27 länder eller ett Europa med 14, eller ännu mindre?
Ein Europa der 27 oder ein Europa der 14 oder ein noch kleineres Europa?
Förvisso ett litet steg, men ändå ett steg och ett steg i rätt riktning.
Ein kleiner Schritt, aber ein richtiger Schritt und vor allem in die richtige Richtung.
ett (auch: en)
volume_up
eine {Art.}
Ett bra meddelande från kommissionen och ett utmärkt arbete från dess föredragande!
Eine gute Mitteilung der Kommission, eine ausgezeichnete Arbeit des Berichterstatters.
Ett till, ett till tresiffrigt - (applåd) - ett till tresiffrigt tal, herrn?
Noch, noch eine dreistellige -- (Applaus) -- noch eine dreistellige Zahl?
Ett överstatligt Europol är rätt och slätt ett polisväsende av förbundskaraktär.
Eine überstaatliche Europol ist ganz einfach eine Bundespolizei.

Synonyme (Schwedisch) für "ett":

ett
Swedish

Beispielsätze für "ett" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEtt antal talare har tagit upp särskilda frågor som jag skulle vilja kommentera.
Mehrere Redner haben bestimmte Punkte angesprochen, auf die ich eingehen möchte.
SwedishDe hade, emellertid, ett direkt samband med genomförandet av den inre marknaden.
Sie standen jedoch in direktem Zusammenhang mit der Vollendung des Binnenmarkts.
SwedishBorde inte rådet och ordförandeskapet ta ett initiativ till stöd för Leila Zana?
Sollten der Rat und die Präsidentschaft nicht etwas für Leyla Zana unternehmen?
SwedishVarje gång måste man sträva efter att utveckla ett verkligt europeiskt mervärde.
Man muss sich stets um die Schaffung eines echten europäischen Mehrwerts bemühen.
SwedishI normala fall sker det samråd med parlamentet om ett förslag från kommissionen.
Zu einem Vorschlag der Kommission wird üblicherweise das Parlament konsultiert.
SwedishDet krävs därför ett gemensamt synsätt i sökandet efter alternativa energikällor.
Wir müssen gemeinsam mit der Wirtschaft nach alternativen Energiequellen suchen.
SwedishDe har ett distinkt sätt att interagera med sin omgivning och sina erfarenheter.
Sie interagieren auf eindeutige Weise mit ihrer Umgebung und ihren Erfahrungen.
SwedishOm Du vill definiera områdesdefinitionen som ett utskriftsområde, klickar Du här.
Möchten Sie die Bereichsdefinition als Druckbereich festlegen, klicken Sie hier.
SwedishDet finns dock också ett trängande behov av höga miniminormer vid sidan av detta.
Hohe Mindeststandards sind jedoch parallel dazu ebenfalls dringend erforderlich.
SwedishFör detta krävs det ömsesidig respekt och att man bygger upp ett grundförtroende.
Dazu bedarf es des gegenseitigen Respekts und des Aufbaus einer Vertrauensbasis.
SwedishFrämjande av jämställdhet på arbetsplatsen på ett planerat och systematiskt sätt.
die planmäßige und systematische Förderung der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz.
SwedishJag hoppas att kommissionen kommer att tillämpa denna metod på ett bredare plan.
Hoffentlich wird die Kommission von dieser Methode umfassender Gebrauch machen.
SwedishAlla borde vara överens om att skattepengar måste hanteras på ett noggrant sätt.
Jeder wird mir beipflichten, dass Steuergelder sorgsam verwendet werden müssen.
SwedishKommissionen anser att vi inte bör avge ett för tidigt omdöme om denna översyn.
Nach Meinung der Kommission sollte dieser Überprüfung nicht vorgegriffen werden.
SwedishDet finns ett angeläget behov av att visa solidaritet med det palestinska folket.
Es ist dringend notwendig, Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu zeigen.
SwedishFör ett år sedan sammanträffade jag med den nu nyvalde presidenten Ilham Alijev.
Vor einem Jahr traf ich den neuen, kürzlich gewählten Präsidenten Ilham Alijew.
SwedishDet kommer att tjäna som ett riktmärke för familjepolitiken i Europaparlamentet.
Er wird richtungweisend für die Familienpolitik im Europäischen Parlament sein.
SwedishJag skulle däremot vilja se ett större utbyte av bästa praxis på europeisk nivå.
Ich wünschte mir gern mehr Austausch der besten Praktiken auf europäischer Ebene.
SwedishJag vill framföra ett särskilt tack till föredraganden för hans utmärkta arbete.
Vor allem möchte ich dem Berichterstatter für seine ausgezeichnete Arbeit danken.
SwedishMauretanien är ett av de fem länder som bildar den stora arabiska Maghrebunionen.
Mauretanien ist eines der fünf Länder, die den großen arabischen Maghreb bilden.