RO a pretinde
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

Dacă și liderii masonici pretind că acest lucru este adevărat, nu văd de ce nu îl putem pretinde și noi.
If even the Masonic leaders claim this to be true, I do not see why we cannot claim it too.
Nu putem pretinde că protejăm drepturile fundamentale negând chiar valorile care le-au creat.
We cannot claim to protect fundamental rights by denying the very values that created them.
Dumneaei poate pretinde că Uniunea Europeană s-a angajat în aproximativ 25 de misiuni sub eticheta PSAC.
She may claim that the European Union has been engaged in some 25 missions with a CSDP label.
Parlamentul European nu poate pretinde că este imun la acest lucru.
The European Parliament cannot pretend to be immune from this.
Nu putem pretinde că este vina auditorilor.
We cannot pretend it is the auditors' fault.
Aceasta este o problemă pentru firme in timpul unei crize și nu putem pretinde contrariul.
This is a problem for firms during a crisis, and we cannot pretend otherwise.
Acesta este un partid care pretinde în acest Parlament că nu există libertate de informare, în condiţiile în care a înfiinţat un ziar în Italia în urmă cu zece zile.
This is a party that is asserting in this House that there is no freedom of information, when it founded a newspaper ten days ago in Italy.
a pretinde (auch: a reclama, a cere)
În mod ofensator şi fără urmă de seriozitate, ajunge să susţină că cetăţenii decid, după cum se pretinde, iar armata NATO execută.
It insultingly and with no trace of seriousness goes as far as maintaining that the citizens allegedly decide and the ΝΑΤΟ army executes.

2. "a cere"

Însă piaţa internă pretinde, bineînţeles, ca cetăţenii să aibă încredere în ea.
However, the internal market obviously requires citizens to have confidence in it.
Avem Tratatul de la Lisabona care schimbă configuraţia puterii şi pretinde adaptabilitate din partea Comisiei.
We have the Treaty of Lisbon which changes the configuration of power and requires adaptability from the Commission.
Avem aşadar o Uniune Europeană într-un context nou, sensibil, dar care pretinde performanţă, stabilitate şi dinamism în propunerea şi în aplicarea de politici coerente.
Consequently, we have a European Union in a new, delicate situation, but which requires performance, stability and drive when it comes to proposing and implementing coherent policies.

3. "a aspira la"

a pretinde (auch: a candida)

4. "a insista asupra"

a pretinde (auch: a ține, a revendica, a insista)

5. "a avea nevoie de"

Însă piaţa internă pretinde, bineînţeles, ca cetăţenii să aibă încredere în ea.
However, the internal market obviously requires citizens to have confidence in it.
Avem Tratatul de la Lisabona care schimbă configuraţia puterii şi pretinde adaptabilitate din partea Comisiei.
We have the Treaty of Lisbon which changes the configuration of power and requires adaptability from the Commission.
Avem aşadar o Uniune Europeană într-un context nou, sensibil, dar care pretinde performanţă, stabilitate şi dinamism în propunerea şi în aplicarea de politici coerente.
Consequently, we have a European Union in a new, delicate situation, but which requires performance, stability and drive when it comes to proposing and implementing coherent policies.
a pretinde (auch: a trebui, a avea nevoie)

Beispielsätze für "a pretinde" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianÎnsă piaţa internă pretinde, bineînţeles, ca cetăţenii să aibă încredere în ea.
However, the internal market obviously requires citizens to have confidence in it.
RomanianAcest raport pretinde că apără munca decentă și că luptă împotriva muncii precare.
This report claims to defend decent work and to fight against precarious work.
RomanianVoi încerca să vă răspund fiecăruia în parte fără a pretinde că voi fi precis.
I am going to try, without claiming to respond in detail to each one of you.
RomanianDomnia sa este, până la urmă, membră a unui partid care pretinde a fi socialist.
She is, all the same, a member of a party that claims to be socialist.
RomanianGuvernul Maltei pretinde că rambursarea se va ridica la milioane de euro.
The Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.
RomanianO Comisie care pretinde că acționează în interesele cetățenilor săi trebuie să facă acest lucru.
A Commission that claims to act in the best interests of the citizens must do so.
RomanianNu este vorba de a pretinde superioritatea formulelor îmbogățite cu ADH față de laptele matern.
It is not about claiming superiority for formula enriched with DHA over breast milk.
RomanianNe întrebăm dacă asta pretinde Comisia Europeană a fi concurenţă prin restructurare.
Is that what the European Commission claims to be competing through restructuring, we would ask.
RomanianAcesta pretinde că miniștrii de finanțe sunt șamani care sacrifică pe altar locuri de muncă.
He claims that finance ministers are witch doctors who are sacrificing jobs at the altar.
RomanianCu toate acestea, Parlamentul pretinde de fiecare dată că vede progrese și acordă descărcarea de gestiune.
Every time, however, Parliament pretends to see progress, and grants discharge.
RomanianÎntr-adevăr, cetăţenii au dreptul de a pretinde o monitorizare ireproşabilă a ameninţării teroriste.
Indeed, citizens have the right to demand faultless monitoring of the terrorist threat.
RomanianA procedat astfel deoarece pretinde că nu există astfel de parteneri.
It has done so because, allegedly, such partners do not exist.
RomanianDevotamentul de care Uniunea Europeană pretinde că dă dovadă faţă de libertatea religioasă nu este suficient.
The lip service paid by the European Union to religious freedom is not enough.
RomanianDe exemplu, nu putem pretinde ca un aliment nou să nu aibă niciun fel de impact negativ asupra mediului.
For example, we cannot demand that a novel food has no negative impact on the environment.
RomanianNu poți pretinde educație și pregătire de înaltă calitate în contextul reducerii bugetelor relevante.
You cannot demand high-quality education and training while at the same time slashing the relevant budgets.
RomanianÎn acest fel, nu se va putea pretinde mai târziu că produsul s-a deteriorat după ce a intrat în posesia dumneavoastră.
The seller must repair or replace your guitar or give you a refund.
RomanianDe ce a refuzat să primească observatori din Uniunea Europeană dacă alegerile sunt aşa de democratice pe cât pretinde?
Why did it refuse to host EU observers if the elections are as democratic as it says they are?
RomanianAş dori să închei răspunzând domnului Eppink, care pretinde în mod evident că suntem împotriva libertăţii.
I should like to conclude by responding to Mr Eppink, who is obviously claiming that we are against freedom.
RomanianRaportorii s-au lăudat ieri cu standardizarea, deşi aceasta este, după cum se pretinde, o uniune a diversităţii.
The rapporteurs yesterday boasted about standardisation, and yet this is allegedly a Union of diversity.
RomanianPropunerea privind ordinul european de protecție care este promovată pretinde că privește protecția femeilor.
The proposal for the European Protection Order which is being touted says it is about the protection of women.