"precădere" Englisch Übersetzung

RO

"precădere" auf Englisch

RO precădere
volume_up
{Feminin}

volume_up
priority {Subst.}
Cu toate acestea, efectele crizei economice, care se resimt cu precădere la nivelul statelor UE, ne obligă să ne concentrăm și pe alte priorități.
However, the impact of the economic crisis, which is being felt particularly hard by EU Member States, forces us to focus on other priorities as well.

Beispielsätze für "precădere" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianÎn considerentul 21, cu precădere, dna Balzani a menționat pe bună dreptate acest fapt.
In recital 21, in particular, Mrs Balzani has rightly pointed to that fact.
RomanianMă refer cu precădere la ceea ce s-a întâmplat în Pakistan, Irak, Nigeria și Egipt.
I am particularly referring to what has happened mainly in Pakistan, Iraq, Nigeria and Egypt.
RomanianAceasta este regula în general, iar în acest sector se manifestă cu precădere.
This is the case in general, and in this sector in particular.
RomanianDouă elemente sunt cu precădere importante pentru mine în acest sens.
Two points are particularly important to me in this respect.
RomanianStrăinii din ţările terţe sunt angajaţi cu precădere în cele mai grele şi mai slab plătite locuri de muncă.
Foreigners from third countries are most often employed in the heaviest and lowest paid jobs.
RomanianAcest termen se referă cu precădere la produsele și tehnologiile care pot fi folosite și în scopuri militare.
This term particularly relates to items and technology that can also be put to military use.
RomanianDoresc să mulțumesc Parlamentului și, cu precădere, dnei Sanchez-Schmid, pentru acest raport foarte bun.
I would like to thank Parliament and, in particular, Ms Sanchez-Schmid, for this very good report.
RomanianPrin urmare, avem nevoie de politici solide şi cu precădere de o politică energetică mai puternică, pe care să ne putem baza.
We therefore need strong policies and especially a stronger reliable energy policy.
RomanianAș dori să împărtășesc cu dvs. lectura acestor decizii și să discut cu dvs. cu precădere despre etapele viitoare.
I would like to share my reading of these with you, and to talk to you especially about the next stages.
RomanianOportunitățile oferite de fondurile publice, cu precădere de fondurile structurale, nu sunt exploatate în întregime.
The opportunities offered by public funding, particularly the Structural Funds, are not fully exploited.
RomanianPrimul se referă la conţinutul acestor informaţii obligatorii, cu precădere la domeniul de aplicare şi date specifice.
One layer concerns the content of such mandatory information, particularly regarding its scope and details.
RomanianCu toate acestea, există multă violenţă în Europa împotriva femeilor musulmane, cu precădere în familie.
However, there is much violence being perpetrated in Europe against Muslim women, particularly within the domestic environment.
RomanianDe aceea trebuie în primul rând şi cu precădere să ne concentrăm atenţia asupra problemei sărăcirii celor care au un loc de muncă.
Therefore, we must firstly focus particular attention on the problem of poverty facing those in work.
RomanianDensitatea populaţiei este mai mare în sud, cu precădere pe valea Lacului Mälaren şi în regiunea Öresund.
Population density is also higher in southern Sweden, with many people living in the valley of Lake Mälaren and the Öresund region.
RomanianPe de o parte, fluxul de imigranți din Africa de Nord, cu precădere imigranți economici din Tunisia, nu se oprește.
On the one hand, the flow of migrants from North Africa, particularly economic migrants from Tunisia, is not coming to a halt.
RomanianDesigur, nu toată lumea este mulțumită încă și înțeleg îngrijorarea, cu precădere în ceea ce privește echilibrul geografic.
Of course, not everyone is satisfied yet, and I also understand the concern, particularly regarding geographical balance.
RomanianAcesta se va realiza cu precădere în contextul cooperării autorităţilor naţionale cu Comitetul european pentru risc sistemic.
This will be carried out specifically based on cooperation between the national authorities and the European Systemic Risk Board.
RomanianEle trebuie să aibă această libertate, dar, cu precădere în zona euro, ea trebuie să corespundă ţintelor şi obiectivelor europene.
They must have this freedom and, in the euro area in particular, it must correspond with the European objectives and targets.
RomanianAceastă propunere are ca scop extinderea domeniului de aplicare a regulamentului, cu precădere la sursele regenerabile de energie şi CCS.
This proposal aims to extend the area of application of the regulation, in particular, in the areas of renewable energies and CCS.
RomanianProblemele demografice cu care se confruntă Uniunea Europeană sunt din ce în ce mai vizibile și afectează cu precădere zonele rurale.
The demographic problems facing the European Union are becoming increasingly apparent, with their impact affecting rural areas in particular.