"de fapt" Englisch Übersetzung

RO

"de fapt" auf Englisch

RO de fapt
volume_up
{Adverb}

de fapt (auch: zău, efectiv, totuşi, realmente)
Inflația este de fapt stimulată de produsele pieței financiare derivate.
Inflation is actually stimulated by derivative financial market products.
Nu este de mirare și, de fapt, nu este neașteptat, că s-a întâmplat acest lucru.
It is no wonder, and actually not unexpected, that this has happened.
De fapt, aceasta este o componentă indispensabilă a procesului democratic.
It is actually an indispensable part of the democratic process.
de fapt (auch: zău, efectiv, realmente, foarte)
volume_up
really {Adv.}
Va ajuta cu adevărat la mobilizarea sumelor importante de care vorbim de fapt aici?
Will it really help to move the major sums that we are actually talking about here?
Un computer este de fapt un sistem format din multe părți care lucrează împreună.
A computer is really a system of many parts working together.
Este, de fapt, un element extrem de important în cadrul securităţii aprovizionării.
It really is a very important element in the security of supply.

Ähnliche Übersetzungen für "de fapt" auf Englisch

de Adverb
English
de Präposition
de Konjunktion
fapt Substantiv
English

Beispielsätze für "de fapt" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianCeea ce face de fapt este să producă măsuri tot mai laborioase şi mai ridicole.
What it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
RomanianDe fapt, trebuie să ne nemulţumească toate aceste măsuri, care au o sferă largă.
In truth, we must be dissatisfied with all these measures, which are sweeping.
RomanianDe fapt, s-a luat decizia de a refuza orice fel de cooperare în acest domeniu.
In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
RomanianDacă bazele de date există, veți fi de părere că acest fapt este legal sau ilegal?
If the databases exist, would you take the view that this is legal or illegal?
RomanianDe fapt, ea pune în legalitate producția de celule pe bază de telururi de cadmiu.
In fact, it legalises the production of cells based on tellurides of cadmium.
RomanianAcesta ar fi de fapt rezultatul propunerii actuale dacă nu ar fi modificată.
Indeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.
RomanianDe fapt, în Parlamentul European, aceasta este o chestiune complet transpartinică.
In the European Parliament, in fact, this is a completely transpartisan issue.
RomanianPentru că nimeni nu a acţionat încă şi de fapt titlul este o formă de autocritică?
Is it because no one has acted yet and the title is a piece of self-criticism?
RomanianExistă de fapt o logică în acţiunile Rusiei, însă nu este aceeaşi cu logica noastră.
There is in fact a logic to Russia's actions, but this is not the same as ours.
RomanianDin acest motiv, ar trebui, de fapt, să o sprijinim - este democraţie în acţiune.
For that reason, we should, in fact, support it - it is democracy in action.
RomanianDe fapt, Comisia va fi implicată doar în monitorizarea tehnică, nimic altceva.
In fact the Commission will only be involved in technical monitoring, nothing else.
RomanianTotuși, doamnelor și domnilor, criza este de fapt responsabilă de îndoieli.
However, ladies and gentlemen, the crisis is what is responsible for the doubts.
RomanianNu este oare, de fapt, absolut necesar ca acest Parlament să dezbată acest aspect?
Is it not, in fact, absolutely necessary for this House to debate this issue?
RomanianDe fapt, aceasta ar trebui să fie prima condiţie pentru orice fel de dialog cu Cuba.
In fact, this should be the first condition for any kind of dialogue with Cuba.
RomanianDe aceea voi întreprinde aceste vizite pentru a observa starea de fapt pe teren.
That is why I will be making these visits to see how things are working on the ground.
RomanianDe fapt, în acest moment, nu există nicio femeie reprezentant special al UE.
In fact, there is not a single female EU special representative at the moment.
RomanianConsider că, de fapt, putem găsi o linie fundamentală de acord în această privinţă.
I believe, in fact, that we can find a fundamental line of agreement on this.
RomanianUneori, problema abordată este dacă această politică ar trebui de fapt să existe.
Sometimes, the question is even raised as to whether this policy should exist at all.
RomanianDe fapt, au primit informații privind crearea unor grupuri noi de experți.
In fact, they have received information about the creation of new expert groups.
RomanianDe fapt, nici nu mai avem de ales: avem nevoie de femei pentru dezvoltarea economică.
In fact, we no longer even have a choice: we need women for economic development.