RO de dorit
volume_up
{Adverb}

de dorit

Ähnliche Übersetzungen für "de dorit" auf Englisch

de Adverb
English
de Präposition
de Konjunktion
dorit Adjektiv
dorit Verb
a dori Verb

Beispielsätze für "de dorit" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianMulte caracteristici ale alegerilor au fost la un standard care a lăsat mult de dorit.
Many features of the elections were of a standard which left much to be desired.
RomanianRezultatele lasă de dorit iar monitorizarea acestora este necorespunzătoare.
The results leave something to be desired and the monitoring of them is inadequate.
RomanianÎn acelaşi timp, însă, coordonarea dintre viitoarele investiţii lasă mult de dorit.
At the same time, coordination between future investments leaves a lot to be desired.
RomanianEste de dorit ca viitoarele acțiuni să fie strâns legate de prioritățile globale ale UE.
It is desirable for future actions to be closely linked to overall EU priorities.
RomanianCu toate acestea, această cooperare lasă foarte mult de dorit, ca să spunem aşa.
However, this cooperation leaves much to be desired, to say the least.
RomanianProcedurile din jurul SWIFT au lăsat mult de dorit în această privinţă.
The procedures surrounding SWIFT left a great deal to be desired in this respect.
RomanianDe aceea am dorit ca aceasta să includă o listă completă a compoziţiei fibrelor.
We therefore also wanted it to contain a 100% fibre composition list.
RomanianDomnule preşedinte, în încheiere, aş dori să spun că acest lucru mi se pare mai de dorit.
Mr President, it seems to me, as I finish, that this would be more advisable.
RomanianDeși acest fapt ar fi de dorit, având în vedere criza actuală, acesta rămâne o himeră.
Although this would be desirable, in view of the current crisis, it remains a chimera.
RomanianŞtiu că măsurile protecţioniste nu sunt de dorit, însă care este soluţia?
I know that protectionist measures are undesirable, but what is the answer?
RomanianPrin urmare, este de dorit ca Comisia să își reevalueze poziția fără echivoc.
It is therefore desirable for the Commission to reassess its position in unambiguous terms.
RomanianPrin urmare, perspectiva sancţiunilor suplimentare pare inevitabilă sau chiar de dorit.
Consequently, the prospect of additional sanctions seems inevitable, or even desirable.
RomanianDe asemenea, am dorit să realizăm unul din lucrurile importante care am simțit că lipsește.
We also wanted to do one of the important things that we sensed was missing.
Romanianîn scris -O directivă care armonizează drepturile consumatorilor din întreaga UE este de dorit.
in writing. - A directive harmonising consumer rights across Europe makes sense.
RomanianTotuşi, punerea sa în aplicare va lăsa mult de dorit şi doream să menţionez acest lucru.
Its implementation will leave a lot to be desired, however, and I wanted to mention that.
RomanianÎn astfel de domenii, cred că ar fi de dorit să vedem o cooperare în întreaga Europă.
It is in areas like this that I believe it is good to see cooperation across European states.
RomanianDe aceea am dorit să adresăm aceste întrebări Comisiei şi Consiliului.
This is why we wanted to ask the Commission and Council these questions.
RomanianTotuşi, în mod paradoxal, anumite blocuri regionale - UE, de exemplu - par a fi de dorit.
Paradoxically enough, certain regional blocs - the EU, for example - seem to be desirable.
RomanianȘi totuși, acum în 2010, vă mirați că garanțiile procedurale lasă de dorit.
Yet now you profess surprise, in 2010, at finding that the procedural rights are not adequate.
RomanianPrin urmare, este de dorit ca Serbia să continue să se îndrepte către opțiunea europeană.
It will therefore be desirable for Serbia to continue to move towards the European option.