PL zrozumiały
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

zrozumiały
Możemy natomiast udostępnić w 100% te informacje w bardzo zrozumiały sposób.
What we can do is make the information 100% available in a very understandable way.
Jest to całkiem zrozumiałe i mam nadzieję, że Rada Europejska sobie z tym poradzi.
That is understandable, and I hope that the European Council will deal with that.
Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię, są zrozumiałe.
Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.
zrozumiały (auch: łatwy do pojęcia)
volume_up
communicable {Adj.} (idea, concept)
zrozumiały (auch: dający się zrozumieć)
Musimy uzyskać bardziej zrozumiałe przepisy, które tym samym będą miały szansę na wdrożenie.
We need to achieve more intelligible provisions, which will thereby have a greater chance of being implemented.
Był nie do zrozumienia. ~~~ Fragmenty na czerwono są niezrozumiałe.
All the parts of the document in red are not intelligible.
Jako lekarz mogę powiedzieć, że informacje zawarte w ulotce dołączanej do opakowania są rzetelne i zrozumiałe dla lekarzy.
As a doctor, I can say that the information on product leaflets is reliable and intelligible to doctors.
zrozumiały (auch: jasny, komunikatywny)
Wyrok jest prosty, jasny i powszechnie zrozumiały.
The decision is simple, clear and universally comprehensible.
Po drugie, dokument powinien być dla nich zrozumiały.
Secondly, the document should be comprehensible to them.
W przyszłości opłaty lotnicze będą ustalane w sposób zrozumiały i jasny.
In future air fares are to be set out in a comprehensible and transparent way.
zrozumiały (auch: jasny, prosty, lekki, nieskomplikowany)
volume_up
easy {Adj.}
Motyw tych przestępstw jest zrozumiały.
And the motives of online criminals are very easy to understand.
Dlaczego mamy marnować czas na niepotrzebne i niezrozumiałe sprawozdanie, by tylko sprawozdawca mógł zaliczyć sukces?
Why spend time on a report that is unnecessary and not easy to comprehend just to put a 'tick' for a rapporteur?
Także i wy, jeźlibyście językiem nie wydali mowy dobrze zrozumiałej, jakoż będzie zrozumiałe, co się mówi?
So also ye, unless ye utter by the tongue speech easy to understood, how shall it be known what is spoken?

Beispielsätze für "zrozumiały" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNa początku były bezużyteczne dla małp, dopóki nie zrozumiały, co mogą z nimi zrobić.
It was useless to the monkeys at first before they realized what they could do with it.
PolishPaństwa członkowskie zrozumiały, że musi to zostać rozwiązane na szczeblu UE.
Member States have grasped that this needs to be resolved at EU level.
PolishDruga kwestia - zrozumiały język dokumentów - nie została jeszcze rozwiązana do końca.
Their second concern, comprehensibility, is something we have not yet fully succeeded in.
PolishPJC: To bardzo ważne abyśmy my jako kobiety zrozumiały, że musimy trzymać rękę na pulsie.
PJC: It's a very profound notion to know that we as women are at the vanguard of this.
PolishMam nadzieję, że program ten jest zrozumiały, ambitny i, jak mówiłem, na wskroś nowoczesny.
I believe this agenda is comprehensive, ambitious and, as I have said, thoroughly modern.
PolishW ostatnich miesiącach liczne rządy zrozumiały, że ich model integracji się nie sprawdził.
Several governments have realised in recent months that their integration model has failed.
PolishNiektóre kraje wyraźnie opacznie zrozumiały pewne stwierdzenia.
Some countries in particular misconstrued some of the statements.
PolishMyślę, że grupy się w tej kwestii nie do końca zrozumiały i chciałam to wyjaśnić.
I think there has been something of a misunderstanding here between the groups and I wanted to try and clear that up.
PolishMoje córki zrozumiały te trzy naukowe teorie, w ramach ogólnych, będąc jeszcze w przedszkolu.
My daughters understood these three theories in their basic framework by the time they were in kindergarten.
Polish" (Śmiech) "Z tych, które znalazłem, był najbardziej zrozumiały.
(Laughter) "It was the clearest I could find.
Polish(Muzyka: "A Clean Break (Let's Work)", Talking Heads) W tym pomieszczeniu tekst był zrozumiały.
(Music: "A Clean Break (Let's Work)" by Talking Heads) So the nature of the room meant that words could be understood.
PolishMyślę, że wszystkie zrozumiały, iż we wspólnym interesie jest jednolite podejście do rozwiązania tego kryzysu.
I think they have all understood that there is a common interest in a common approach to resolve this crisis.
PolishWłaśnie powiedziano, że nawet termin "KSR” nie był zrozumiały dla bardzo wielu posłów na początku dyskusji.
It was said just now that even the term 'CRS' was not clear to very many Members at the start of the discussion.
PolishPrzedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Polishro Mechanizm działania takrolimusu w atopowym zapaleniu skóry nie jest w pełni zrozumiały.
Mechanism of action and pharmacodynamic effects The mechanism of action of tacrolimus in atopic dermatitis is not fully understood.
PolishJednak odebranie na chwilę oddechu jest jedynym sposobem, by płuca zrozumiały, jak bardzo lubią smak powietrza.
But getting the wind knocked out of you is the only way to remind your lungs how much they like the taste of air.
PolishSłuchajmy uważniej, wyjaśniajmy w bardziej zrozumiały sposób i działajmy na szczeblu lokalnym: oto co powtarzam w związku z komunikacją.
Listen better, explain better and go local: that is what I repeat with regard to communication.
PolishNalegam, aby wszystkie zainteresowane strony zrozumiały, że sytuacja taka jak ta to nie problem lokalny, ale europejski.
I am insisting to all concerned that, in situations like this, it is not a local problem, it is a European problem.
PolishTe kobiety zrozumiały, że czasem najważniejsze w tym, co robimy są rzeczy niemierzalne.
And what these women understood is sometimes the most important things that we do and that we spend our time on are those things that we cannot measure.
PolishMikroświat kwantów jest zrozumiały.
The micro-world of the quantum is understood.