"zniechęcić do" Englisch Übersetzung

PL

"zniechęcić do" auf Englisch

PL

zniechęcić do {Verb}

volume_up
zniechęcić do

Ähnliche Übersetzungen für "zniechęcić do" auf Englisch

zniechęcić Verb
do Substantiv
English
do Präposition
do

Beispielsätze für "zniechęcić do" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishChcemy jednakże zniechęcić do myślenia, że można odwrócić bieg wypadków.
However, we want to discourage people from believing that this development can be reversed.
PolishAtaturk, podobnie jak Nicolas Sarkozy, bardzo chciał zniechęcić do noszenia zasłon w Turcji, żeby zmodernizować kraj.
Ataturk, rather like Nicolas Sarkozy, was very keen to discourage the wearing of a veil, in Turkey, to modernize it.
PolishRodzice mogą zachęcić, albo zniechęcić do pewnego zachowania po prostu poprzez zwracanie uwagi na ich dzieci, albo ignorowanie ich.
Parents can incentivize or disincentivize behavior simply by giving or withdrawing attention to their children.
PolishWreszcie dyskryminacja starszych wiekiem pracowników może zniechęcić takie osoby do pozostania na rynku pracy.
Ultimately, discrimination against the elderly and older workers may prevent people who are not young from staying in the labour market.
PolishMusimy wreszcie zniechęcić do wspierania konkurencji opierającej się na pogarszaniu się stosunków pracy i praw pracowniczych.
Finally, we must discourage the promotion of competitiveness on the basis of a deterioration in labour relations and rights.
PolishPorozumienie z Schengen wprowadzane jest na granicy polsko-niemieckiej w taki sposób, by zniechęcić ludzi do przekraczania granicy.
The Schengen Agreement is being introduced on the Polish-German border in a way that discourages people from crossing the border.
PolishUE powinna ograniczyć swoje zużycie bioenergii do nadwyżek w produkcji rolnej w samej Unii i w ten sposób zniechęcić do wycinania lasów.
The EU should limit its bioenergy consumption to the surplus agricultural capacity of the Union itself, discouraging deforestation.
PolishJakie podejmie działania, aby zachęcić do produkcji podstawowej żywności lub ewentualnie zniechęcić do produkcji innych towarów (np. biopaliw)?
What measures will it take to encourage the production of staple foods or, possibly, discourage the production of other commodities (e.g. biofuel)?
PolishDopuszczenie cen powyżej poziomu efektywnego lub kosztowego może ograniczyć inicjatywę operatorów do wprowadzania innowacji oraz zniechęcić ich do minimalizowania cen.
Allowing prices above an efficient or cost-based level can reduce operators' incentives to innovate and to try to minimise prices.
PolishBy zniechęcić kogokolwiek choćby do testowania naszych sił, musimy wprowadzić trwałe i solidne ramy zarządzania kryzysowego dla państw członkowskich strefy euro.
To discourage anyone from even trying our vigour, we need a permanent and robust framework for crisis management for the euro area Member States.
PolishOfiarami handlu ludźmi są w większości kobiety i dzieci, a kara dotykająca przestępców nie jest na tyle wysoka, by zniechęcić do tego typu działalności.
The victims of human trafficking are mostly women and children, and the punishment which threatens the criminals is not sufficiently severe to deter them from this kind of activity.
PolishNie bez znaczenia pozostaje również fakt, że Pakistan przyjął na początku tego roku piętnastoprocentowe cło na wywóz swoich włókien bawełny, aby zniechęcić do dostaw surowców.
Also, the fact that Pakistan set a 15% duty on its cotton fibre exports at the start of this year in order to discourage the supply of raw materials is not insignificant.