"znaleźć" Englisch Übersetzung

PL

"znaleźć" auf Englisch

volume_up
znaleźć {perf.Vb.}

PL znaleźć
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

znaleźć (auch: poznać, poznawać, zastać, zastawać)
IM: Nie można znaleźc maślanki w Citarelli; nie można znaleźć maślanki.
IM: You can't find buttermilk at Citarella; you can't find buttermilk.
Trzeba znaleźć rozwiązanie, które będzie mogła zaakceptować większość Irlandczyków.
It is necessary to find a solution that a majority of the Irish will be able to accept.
Podsumowując: jakie nadwyżki ryb Komisja spodziewa się znaleźć w Mauretanii?
In short, what surplus of fish does the Commission expect to find in Mauritania?
znaleźć (auch: znajdować)
volume_up
to work out {Vb.} (answer, reason, culprit)
Podobnie jak poseł Hannan nie mogę znaleźć w traktatach żadnych podstaw, dla których miałoby to mieć miejsce.
Like Mr Hannan, I am unable to work out any basis in the Treaties on which it should be done.
Korzystając jedynie z tego, co znajdzie na miejscu, przygotowuje sobie małe studio, w którym później pracuje.
And using only what's present, he goes in and makes a little abode studio to work out of.
Jednakże znalezienie rozwiązania problemu jakości nauczania należy do poszczególnych państw członkowskich, a nie do Unii Europejskiej.
However, it is for the individual Member States and not the EU to work out what can be done about the quality of teaching.
znaleźć (auch: wyczuć, wyczuwać, wykryć, wykrywać)
W rozporządzeniu znalazły się środki umożliwiające naprawę sytuacji w razie wykrycia nielegalnego przewozu odpadów.
Once illegal shipments of waste have been detected, there are measures laid down in the regulation to remedy the situation.
Pracując społecznie zdobywasz nieocenione doświadczenie, spotykasz nowych ludzi i zwiększasz możliwości znalezienia pracy.
By volunteering, you will gain invaluable experience, meet new people and also improve your CV and job prospects.
Uważamy też, że najważniejsze jest zapewnienie rynkom pracy dostatecznej elastyczności, sprzyjającej znalezieniu zatrudnienia przez młodych ludzi.
And we believe that the most important element is to ensure that labour markets are flexible enough to ensure that young people can gain employment.

2. "w czymś"

znaleźć (auch: znajdować)
volume_up
to derive {Vb.} (pleasure, joy from sth)

3. "natrafiać na"

znaleźć (auch: znajdować)
volume_up
to meet {Vb.} (with sth)
Są to kwestie, których uwzględnienie nie znalazło poparcia większości.
These are issues which did not meet with agreement from the majority.
Strategia UE 2020 musi umożliwić znalezienie rozwiązań, które pomogą spełnić te oczekiwania.
The EU 2020 Strategy must find solutions to meet these expectations.
Przetożem wyszła przeciw tobie, abym pilnie szukała twarzy twojej, i znalazłam cię.
Therefore came I forth to meet thee, Diligently to seek thy face, and I have found thee.

Beispielsätze für "znaleźć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTo pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
PolishZatem udało się znaleźć konsensus europejski, którego szukaliśmy przez wiele lat.
The European consensus that we have sought for years has therefore been found.
PolishRównowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.
This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
PolishWiększość problemów czy błędów można znaleźć w dokumentacji zamówień publicznych.
Most of the problems, or errors, are to be found in the public procurement dossier.
PolishUsłyszeliśmy dziś, co proponuje pan Brown, i co powinno znaleźć się w porządku obrad.
Today we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
PolishW każdym razie, w centrum uwagi musi znaleźć się obiektywizacja tej kwestii.
An objectification of the entire issue must be at the heart of things, however.
PolishTen pakiet legislacyjny musi się również znaleźć w strategii Unii Europejskiej 2020.
This legislative package must also feature in the European Union's 2020 strategy.
PolishPowinno do znaleźć szersze odzwierciedlenie w strategii lizbońskiej i w wytycznych.
This should have been reflected more in the Lisbon Strategy and in the Guidelines.
PolishMusimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.
We also need to strike the right balance between the long term and the short term.
PolishPaństwa członkowskie słusznie starają się znaleźć sposoby zwalczania tych zagrożeń.
The EU Member States are right to look at how these risks should be combated.
PolishPonadto w sprawozdaniu profesora Montiego da się znaleźć jeszcze wiele koncepcji.
I would add that there were still many more ideas in Mario Monti's report.
PolishI jak myślicie, jak daleko będziecie musieli przewijać, żeby znaleźć perełkę?
And how far down into it you figure we'll have to scroll to get to the golden ticket?
PolishOgólnie na koncie AdWords można znaleźć mnóstwo przydatnych informacji i danych.
Overall, there's a lot of great data and information to glean from your AdWords account.
PolishOd przyszłego roku w Internecie będzie można również znaleźć nazwiska doradców.
From next year the names of the advisers can be found on the net as well.
PolishNie omówiliśmy tego, gdzie powinno znaleźć się to muzeum, i jak powinno wyglądać.
We have never debated where this museum should be located and what it should look like.
PolishInformacje na temat kategorii dostępności tego produktu można znaleźć na etykiecie.
Information on the prescription status of this product may be found on the labelling.
PolishPowinniśmy znaleźć czas, aby to zrobić, nawet jeśli pan Cohn-Bendit czuje się pod presją.
We should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
PolishTo jedno z wielu zakłóceń rynku, na które dauhańska agenda rozwoju musi znaleźć sposób.
This is one of many market distortions for which Doha must provide a solution.
PolishRozwiązanie wszystkich tych problemów można znaleźć jedynie na szczeblu europejskim.
In the face of all these challenges, the solution can only be found at European level.
Polisho próbowano także znaleźć sposób na utrzymanie tego tempa w drugim roku.
One study also looked at how this loss could be maintained during the second year.