"zmienić" Englisch Übersetzung

PL

"zmienić" auf Englisch

volume_up
zmienić {perf.Vb.}

PL zmienić
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

Aby zmienić nazwę istniejącego już profilu, należy:.
To change or modify the name of an existing profile:
Musimy zmienić i wzmocnić system etykietowania CE.
We must modify and strengthen the CE labelling system.
Teraz możemy zastanawiać się, w jaki sposób zmienić model.
We can now think about how to modify the model.
zmienić (auch: zmieniać)
volume_up
to rearrange {Vb.} (plans)
Można ją zmienić za pomocą linku Przypisz kolejność filtrów.
Use the Assign Filter Order link to rearrange the order of your filters.
DM: Mogę zmienić sekwencję w trakcie odtwarzania.
DM: I can rearrange the sequence while it plays.
To może zmienić przemysł owadobójczy na całym świecie.
This could totally revamp the pesticide industries throughout the world.
Stymulowanie przedsiębiorczości powoduje zwiększenie konkurencyjności i podniesienie jakości gospodarki opartej na wiedzy, w myśl zmienionej strategii lizbońskiej.
Encouraging entrepreneurship results in greater competitiveness and a higher quality knowledge-based economy, in keeping with the revamped Lisbon Strategy.
Jednakże poszczególne dawki mogą się różnić i lekarz może zmienić dawkę w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta.
However, individual doses may vary, and the doctor may change your dose based on your specific need.
Zmień jeden z tych parametrów, a zmienisz kolor światła padającego na twoje oko.
You vary any one of those parameters, and you'll change the color of the light that falls onto your eye.
Jeśli starożytni Grecy wiedzieliby o porach roku w Australii łatwo zmienili swój mit by to przewidzieć.
If the ancient Greeks had found out about seasons in Australia, they could have easily varied their myth to predict that.
zmienić (auch: zmieniać)
volume_up
to renew {Vb.} (tyres)
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odnowiono następnie w 2005 r., oraz w zmienionej wersji w kwietniu 2008 r., w celu ujęcia w nim jenotów chińskich jako gatunku docelowego.
The marketing authorisation was subsequently renewed in 2005 and varied in April 2008 to include raccoon dogs as a new target species.
Z tego względu priorytetową kwestią dla niego jest dostęp do rynku, a ja cieszę się, że nasza zmieniona strategia dostępu do rynku została przyjęta przez ten sektor z dobrymi skutkami.
Market access issues are therefore a priority for it, and I am happy that our renewed market access strategy has been taken up by this industry with positive results.

2. "wygląd"

zmienić (auch: zmieniać)

Synonyme (Polnisch) für "zmienić":

zmienić

Beispielsätze für "zmienić" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Polishstosowania leku Atripla lekarz może zmienić dawkę antagonisty kanału wapniowego.
Atripla, your doctor may need to adjust your dose of the calcium channel blocker.
PolishW związku z tym traktaty należy zmienić, tak aby chroniły interesy pracowników.
Therefore the Treaties must be amended in order to protect workers' interests.
PolishNie może pan powiedzieć, że tak nie robimy, ponieważ zamierzamy zmienić dyrektywę.
You cannot say that we do not do so, because we are going to revise the directive.
PolishNawet Sepp Blatter, przewodniczący FIFA, uważa, że zasady te należy zmienić.
Even the president of FIFA, Sepp Blatter, believes the rules need to be changed.
PolishAby zmienić nazwę sekcji, kliknij dwukrotnie jej etykietę i wpisz nową nazwę.
You can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
PolishWięc podobnie do przesłania TED, działają razem bo tylko tak można coś zmienić.
So in the spirit of TED they're doing things together because it makes a difference.
PolishPatrzymy na przyszłe pokolenia, dla których musimy zmienić nasz sposób życia.
And we're looking ahead at generations who really need us to retool our lives now.
PolishW przypadku cieląt zalecaną dawkę należy zmienić na 40 mg/ kg raz dziennie.
In calves, the dose administered should be amended to read 40 mg/ kg once daily.
PolishDewiza Unii Europejskiej w kwestii praw człowieka naprawdę powinna się zmienić.
And the European Union's watchword on human rights should really be rather different.
PolishEuropa musi zmienić swoją obecną politykę wobec despotycznych reżimów i dyktatur.
Europe needs to revise its current policy on authoritarian regimes and dictatorships.
Polish(śmiech) Nie powiedziałem sobie, żeby przesunąć swoje ramię, zmienić postawę.
(Laughter) I didn't say, "I'm going to move my shoulder over, move my body."
PolishNie ma tu ani jednej osoby i powinniśmy postarać się to zmienić w przyszłym roku.
There is not a single person present, and we should try to correct that for next year.
PolishJedność ma zasadnicze znaczenie i dlatego ten przepis należy radykalnie zmienić.
Unity is fundamental and, for this reason, the provision should be radically overhauled.
PolishWiemy, jak sieci internetowe, ogrom danych i informacji, mogą zmienić społeczeństwo.
We've seen how distributed networks, big data and information can transform society.
PolishCzy nie moglibyśmy zmienić ustawienia krzeseł, jeżeli chcemy mieć w tym miejscu kamerę?
Could we not amend the allocation of seats if we want to have the cameras here?
PolishZmienić igłę nr 18 na igłę nr 25 przeznaczoną do wstrzyknięć podskórnych.
Replace the 18-gauge needle with a 25-gauge needle for subcutaneous injection.
PolishMożna to zmienić na przyszłość, ale nie w tej chwili. Tak się przedstawia sytuacja.
It could be revised in the future, but for the moment, that is how it is.
PolishW razie konieczności lekarz może zmienić dawkę leku po 2 tygodniach leczenia.
Your doctor will review and adjust your dosage if necessary after 2 weeks of treatment.
PolishNależy to zmienić; podkreślam: upraszczać, informować, ale i kontrolować.
This should be changed, and I stress: simplify and inform, but also monitor.
PolishAby zmienić rozmiar tabeli, umieść wskaźnik myszy nad dowolnym z czterech rogów tabeli.
To resize a table, point your mouse to any of the four corners of the table.