"zapewnienie" Englisch Übersetzung

PL

"zapewnienie" auf Englisch

volume_up
zapewnić {perf.Vb.}

PL zapewnienie
volume_up
{Neutrum}

1. Allgemein

zapewnienie (auch: twierdzenie)
volume_up
assertion {Subst.}
Jak już powiedziałem, chodzi o pełne zapewnienie czterech podstawowych swobód tworzących podwaliny UE oraz korzystanie z nich.
As I have said before, this is about the full assertion and exercise of the four basic freedoms on which the EU is founded.
W programie sztokholmskim położono nacisk na zapewnienie tych praw, zwłaszcza w obszarze sprawiedliwości i bezpieczeństwa.
The Stockholm Programme emphasises the assertion of these rights, especially in the areas of justice and security.
Nie mamy powodu, aby kwestionować zdecydowane zapewnienie rządu, że jego wojska nie ostrzelały i nie będą ostrzeliwać strefy bezpieczeństwa.
We have no good reason to dispute the Government's firm assertion that its troops have not fired on no-fire zones and will not do so.
zapewnienie (auch: oświadczenie)
volume_up
asseveration {Subst.} [förml.]
zapewnienie (auch: upewnienie)
volume_up
assurance {Subst.}
Parlamentowi bardzo ciężko jest zaakceptować bezwarunkowe zapewnienie.
It is very hard for Parliament to accept an unconditional assurance.
Musimy uzyskać absolutne zapewnienie, że ślad tego wytypowania zostanie usunięty.
We need to have an absolute assurance that that trace is deleted.
Trzecie zapewnienie, jakie chcę uzyskać, dotyczy statusu kraju najbardziej uprzywilejowanego.
The third assurance I want is on the most-favoured-nation (MFN) status.
zapewnienie (auch: zabezpieczenie, gwarancja, otucha)
Chciałbym zatem uzyskać zapewnienie, że nie zostaną oni pominięci w dyskusji.
I would like reassurance, then, that they will not be forgotten in the discussion.
Przyjmujemy to z zadowoleniem, ale chcemy usłyszeć zapewnienie, że naprawdę tak się stanie.
We very much welcome that, but we want reassurance that this is exactly the case.
Dobrze by było uzyskać w tym zakresie jakieś zapewnienie ze strony Komisji.
It would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
zapewnienie (auch: prośba, podanie, twierdzenie, roszczenie)
volume_up
claim {Subst.}
Mamy zapewnienie, że zostaną wprowadzone mechanizmy umożliwiające wnoszenie skarg, ale nie wypłaty pieniędzy.
We have an assurance that mechanisms will be in place so that claims can be made but not that money will be paid out.
Nawiązuję tu do ustępu 38, w którym wzywa się do przyznania kobietom praw przez zapewnienie im łatwego dostępu do aborcji.
I refer to paragraph 38, which claims to guarantee women's rights by ensuring them easy access to abortion.
Zapewnienie, że oświadczenia żywieniowe i zdrowotne są zgodne z prawdą jest bardzo ważne - może to umożliwić komuś przejście na zdrowszą dietę.
It is very important to ensure that nutrition and health claims are correct and that this would also enable someone to switch to a healthier diet.

2. Rechtswesen

zapewnienie
Popieram cele Parlamentu zakładające zapewnienie przejrzystych i podlegających kontroli procedur tworzenia budżetu ESDZ.
I support Parliament's objectives of ensuring transparent and accountable budgetary arrangements for the EEAS.

Beispielsätze für "zapewnienie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishZapewnienie wsparcia dla technologii i wiedzy musi być priorytetem w budżecie UE.
Providing support for technology and knowledge must be a priority in the EU budget.
PolishBaronessa Ashton powinna wziąć odpowiedzialność za zapewnienie lepszej koordynacji.
Baroness Ashton should have been responsible for ensuring better coordination.
PolishZapewnienie poszanowania tego prawa jest istotą funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ensuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
Polishzapewnienie wzrostu dwustronnych korzyści dla coraz większej liczby obywateli;
achieve growing bilateral benefits for an ever-increasing number of citizens
PolishNaszym świętym obowiązkiem jest wspólne zapewnienie poszanowania tych praw.”.
To come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty.
PolishProszę administrację o zapewnienie, abyśmy mieli przyzwoitą temperaturę do pracy.
I ask the administration to ensure that we have a decent temperature in which to work.
PolishDobrze by było uzyskać w tym zakresie jakieś zapewnienie ze strony Komisji.
It would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
PolishNaszym podstawowym celem musi być zapewnienie żywności wysokiej jakości w Europie.
Our primary goal must be to ensure high-quality food production in Europe.
PolishDecyzja przewiduje zapewnienie przez EBC pełnej współpracy z OLAF. Uznaje się w niej
The ECB’s Decision also provides that the ECB will fully cooperate with OLAF.
PolishJego zapewnienie wymaga jednak efektywnie funkcjonującego systemu sądownictwa.
However, an efficiently operating judicial system is required to do this.
PolishStąd odpowiedzialność za zapewnienie uczciwych i demokratycznych wyborów.
Hence the responsibility to ensure that the elections are fair and democratic.
PolishPo drugie zapewnienie skutecznego stosowania zasad pochodzenia w przywozie.
Secondly, achieving effective application of the rules of origin to imports.
PolishKonieczne jest zapewnienie dobrych warunków dla utalentowanych ludzi w Europie.
It is necessary to secure good conditions for talented people in Europe.
PolishKonieczne jest jednak zapewnienie reprezentatywności i transparentności tych organizacji.
However, it is necessary to ensure that they are representative and transparent.
PolishNiezwykle ważne jest zapewnienie ochrony naszych obserwatorów do niedzieli i później.
It is extremely important to protect our observers until Sunday and beyond.
PolishI znowu, można by powiedzieć, że zapewnienie żywności stanowi istotę wizji Howarda.
And again, food could be said to be the ordering principle of his vision.
PolishOstatecznie, zapewnienie pasażerom praw minimalnych uczyni koleje bardziej atrakcyjnymi.
In the end, granting passengers minimum rights makes the railways more attractive.
PolishTo one, nie my, powinny być odpowiedzialne za zapewnienie schronienia w regionie.
It is them we should hold responsible for arranging shelter in the region, not ourselves.
PolishOstatecznym celem skutecznej polityki sąsiedztwa jest zapewnienie pokoju.
The ultimate goal of an effective neighbourhood policy is to guarantee peace.
PolishSprawą najwyższej wagi jest zapewnienie odpowiedniego monitorowania i kontroli choroby.
Ensuring accurate monitoring surveillance of the disease is of the highest urgency.