"zapewnienia" Englisch Übersetzung

PL

"zapewnienia" auf Englisch

volume_up
zapewnić {perf.Vb.}

PL zapewnienia
volume_up
{Feminin Plural}

zapewnienia
Zapewnienia o ich bezpieczeństwie to puste słowa.
The assurances that they will be safe are only empty assurances.
Autor wystąpił już z pomysłem zapewnienia pewnych gwarancji dla rolnictwa.
The author has already mentioned the idea of providing some assurances for agriculture.
Chciałbym usłyszeć w odniesieniu do tej kwestii zapewnienia Rady i Komisji.
I would like assurances from the Council and the Commission on this point.
zapewnienia (auch: podania, prawa, roszczenia, pretensje)
zapewnienia (auch: gwarancje, poręczenia)
Przecież nie wymyśliliśmy właśnie lotów realizujących powroty przymusowe bez zapewnienia gwarancji poszanowania ludzi.
Indeed, we have not just thought up the idea of forced return flights without providing any guarantees that people will be respected.
Chciałbym prosić Hiszpanię, by w trakcie swojej prezydencji podjęła środki konieczne do walki z ubóstwem i zapewnienia minimalnych gwarancji społecznych.
I would like to ask Spain to take the necessary measures during its Presidency for the struggle with poverty and the safeguarding of minimum social guarantees.
To kolejna niedopuszczalna sytuacja, wynikająca z bieżącej tendencji w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa, która zagraża prawom, wolnościom i gwarancjom obywatelskim.
This is yet another unacceptable situation, resulting from the current security drift, which is jeopardising the rights, freedoms and guarantees of citizens.

Synonyme (Polnisch) für "zapewnić":

zapewnić

Beispielsätze für "zapewnienia" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJest to jedyny sposób zapewnienia nam rzeczywiście skutecznego rynku wewnętrznego.
This is the only way of enabling us to have a really effective internal market.
PolishW celu zapewnienia bezpieczeństwa środki powinny być skuteczne i proporcjonalne.
Measures also need to be effective and proportionate to the gain of security.
PolishJednakże wsparcie UE jest kluczowe dla zapewnienia niepodległości tego państwa.
However, the EU's support is essential to ensure that country's independence.
PolishGłównym celem była próba zapewnienia podaży proponowanej dawki 10 mg/ kg m. c.
The main object was to try to ensure intake of the proposed dose of 10 mg/ kg b. w.
Polish"Unia podejmuje środki w celu zapewnienia koordynacji polityk zatrudnienia”.
'The Union shall take measures to ensure coordination of the employment policies.'
Polish"Unia może podejmować inicjatywy w celu zapewnienia koordynacji polityk społecznych”.
'The Union may take initiatives to ensure coordination of [...] social policies.'
PolishUważam, że powinniśmy także przyczynić się do zapewnienia, że to możliwe.
I believe that we should also be instrumental in ensuring that this is possible.
PolishMamy niezależność w celu zapewnienia 330 milionom obywateli stabilności cen.
We are independent to deliver price stability to 330 million fellow citizens.
PolishNależy wzmocnić instytucje celem uniknięcia chaosu oraz zapewnienia stabilnego rozwoju.
Institutions must be strengthened to avoid chaos and ensure stable development.
PolishNie tylko ram pomocy państwa, ale również skutecznego zapewnienia takiej pomocy państwa.
Not only the State aid framework, but also the effective provision of State aid.
PolishMoje sprawozdanie w pełni popiera potrzebę zapewnienia Libanowi tej pomocy finansowej.
My report fully approves the need to secure this financial assistance for Lebanon.
PolishJakie działania podjęto w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania preparatu INCRELEX?
The record of INCRELEX's designation as an orphan medicine is available here.
PolishDla zapewnienia działania leczniczego darunawir musi być stosowany z rytonawirem.
Darunavir must be given with ritonavir to ensure its therapeutic effect.
PolishFozamprenawir musi być stosowany z rytonawirem dla zapewnienia działania leczniczego.
Fosamprenavir must be given with ritonavir to ensure its therapeutic effect.
PolishTa strategia jest niezwykle ważna dla zapewnienia spójnej i dobrej polityki sąsiedztwa.
The strategy is vitally important for ensuring a consistent good neighbour policy.
PolishPoparłem sprawozdanie pani poseł Niebler w sprawie zapewnienia niezależnych ocen skutków.
I supported Mrs Niebler's report on guaranteeing independent impact assessments.
PolishW celu zapewnienia ciągłej ochrony zaleca się ponowne szczepienie po 6 miesiącach.
For continuous protection, re-vaccination is recommended after 6 months.
PolishJest to kwestia zapewnienia tego, że tak naprawdę możemy posiadać elastyczne rynki pracy.
It is a question of ensuring that we can actually have flexible labour markets.
PolishNie zmieniacie ich w celu zapewnienia obywatelom reakcji, na którą czekają.
You are not changing them in order to give citizens the answers they are waiting for.
PolishW celu zapewnienia ciągłej ochrony zaleca się ponowne szczepienie po 2 latach.
For continuous protection, re-vaccination is recommended after 2 years.