PL zacząć
volume_up
{perfektives Verb}

1. Allgemein

Przechodząc do dyskusji chciałabym zacząć od ogólnych uwag dotyczących sprawozdania.
Going into the discussion, let me begin with the general remarks about the report.
Chciałem zacząć od gratulacji dla pani komisarz Reding.
(PL) Madam President, may I begin by congratulating Commissioner Reding.
By walczyć ze skutkami tego stanu rzeczy, musimy zacząć mówić o ożywieniu.
To combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
Moglibyśmy zacząć datować, zmieniać medycynę i archeologię.
And we could start dating things, and we could start changing medicine and archeology.
(PT) Muszę zacząć od pogratulowania sprawozdawcom doskonałego sprawozdania.
(PT) I must start by congratulating the rapporteurs on this excellent report.
Administracja musi znowu zacząć funkcjonować, aby świadczyć usługi publiczne.
The administration must start functioning again so that public services can be provided.
zacząć (auch: przyśpieszyć)
Podkreśliłam jednak również, że powinniśmy przestać rozczulać się nad sobą, zacząć działać i znaleźć rozwiązania!
As I also pointed out, however, we need to stop feeling sorry for ourselves, get a move on and come up with the answers!
Zacznę od pokazania filmu Ala Gore'a, który może już widzieliście.
Let me start off showing you an Al Gore movie that you may have seen before.
Zacznijmy od pozytywnej kontroli, gdzie wiemy, że ta osoba była zdrowa.
So, let's start off with the positive control first, where we know the person was healthy.
So let's start off by defining some terms.
zacząć (auch: zaczynać)
volume_up
to tee off {Vb.} [übertr.]
zacząć
volume_up
to get rolling {Vb.} [Wend.]
zacząć (auch: rozpocząć, wyrzucić)
Jest to coś zupełnie nie w duchu TED, ale zacznijmy to popołudnie od wiadomości od tajemniczego sponsora.
Now this is a very un-TED-like thing to do, but let's kick off the afternoon with a message from a mystery sponsor.
zacząć (auch: zainicjować)

2. "coś"

volume_up
to go ahead {Vb.} (with sth)
W porządku, nadal będą tu Państwo obecni, aby wziąć udział w głosowaniu po zakończeniu przemówienia pana prezydenta, ale zacznijmy od głosowania w sprawie kalendarza sesji na rok 2012.
OK, you will still be here to vote after the President's speech, but let us go ahead now with the vote on the 2012 calendar.

Synonyme (Polnisch) für "zacząć":

zacząć

Beispielsätze für "zacząć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJa również to robiłem, ponieważ wreszcie możemy zacząć patrzeć w przyszłość.
I was also applauding this trauma away because now we can finally look ahead.
PolishZgadzam się z panem komisarzem: musimy zaprzestać retoryki i zacząć działać.
I agree with the Commissioner: we need to stop the rhetoric and take action.
PolishMyślę, że wyraziłem się jasno, że musimy w Ameryce zacząć polegać na własnych źródłach.
So I think I've made my point that we have to get on our own resources in America.
PolishTo kontrakt, w którym ARPA wyłożyła pierwszy milion dolarów, żeby wszystko zacząć.
That's the contract where ARPA gave the first million dollars to get this thing started.
PolishAby odnieść sukces w walce z takimi nadużyciami, musimy zacząć od ich korzeni.
We can only combat this abuse successfully by attacking it at the roots.
PolishMusimy wykroczyć poza myślenie krajowe i zacząć myśleć po europejsku.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
PolishStaramy się zebrać wszystkie pozwolenia aby być gotowym, by zacząć działać.
We're trying to get all of the permissions to get everything all set, to get it going.
PolishWięc, zastanówmy się nad tym, mamy problem, musimy się otrząsnąć, zacząć działać.
So, let's just think about, we got a problem here, we need to reboot.
PolishChciałabym zacząć od dwóch wstępnych uwag.
rapporteur. - Mr President, let me first make two preliminary remarks.
PolishPowinniśmy zacząć debatę nad europejskimi normami minimalnymi również i w tej dziedzinie.
We should launch the debate on European minimum standards in this area too.
PolishMając na uwadze przyszłość, sądzę, że już od dziś należy zacząć stosować restrykcyjne zasady.
Considering the future, I think that strict rules need to be applied from now on.
PolishSergiej Brin: Chcę zacząć od pytania, które, o ile mi wiadomo, wielu z was nurtuje.
Sergey Brin: I want to discuss a question I know that's been pressing on many of your minds.
PolishMamy szansę zacząć myśleć o tej przyszłości jako o czymś otwartym na świat.
We have a chance to go and to think of the future as something which is open to the world.
PolishEuropa musi zacząć działać i odmówić zaakceptowania farsy, jaką jest to referendum.
Europe must act now and refuse to accept the farce of a referendum.
PolishUE musi również zacząć lepiej radzić sobie z problemem utraty różnorodności biologicznej.
The EU must also do better with regard to the protection of biodiversity.
PolishRząd Turcji powinien wreszcie zacząć działać w kwestii wdrażania reform.
The Turkish Government must be vigorous in implementing reforms at last.
PolishKształcenie trzeba zacząć od spraw, które mają tutaj znaczenie.
And so the idea of a curriculum is completely irrelevant in a setting like this.
PolishI dzięki temu keyboardowi mamy sposób by zacząć proces muzyczny i przebadać go.
And so through this piano keyboard, we now have the means to take a musical process and study it.
PolishUważam, że ten nowy urząd powinien zacząć realizować swój mandat bezpośrednio po utworzeniu.
I think that this new authority needs to exercise its mandate as soon as it is created.
PolishProszę zacząć działać, niech Pani będzie nieco odważniejsza, a także nieco głośniejsza.
Move forwards, be a little more courageous and also be a bit louder.