"zachowania" Englisch Übersetzung

PL

"zachowania" auf Englisch

volume_up
zachować {perf.Vb.}

PL zachowania
volume_up
{Feminin Plural}

zachowania (auch: postawy)
Moim zdaniem to wszystko sprowadza się do fundamentalnych pytań o wartości, przekonania, postawy i zachowania.
In my view, this is all about fundamental questions concerning values, beliefs, attitudes and behaviours.

Synonyme (Polnisch) für "zachować":

zachować

Beispielsätze für "zachowania" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Polish(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia.
(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
PolishMają obowiązek podjęcia tych działań, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.
They have an obligation to do so in order to maintain our cultural heritage.
Polishrolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów biologicznych,
agriculture and fisheries, excluding the conservation of marine biological resources;
PolishTakie zachowania są niedopuszczalne, ponieważ mamy nasze prawa i uniwersalne wartości.
Such things are not acceptable because we have our laws and our universal values.
PolishW szczególności kształcenie kobiet ma wpływ na ich zachowania reprodukcyjne.
In particular, the education of women has an impact on their reproductive behaviour.
PolishRzadko depresja lub psychoza mogą rozwinąć się w zachowania autoagresywne.
In rare cases, depression or psychosis can progress to self- endangering behaviour.
Polishinne możliwe działania niepożądane: myśli samobójcze lub zachowania samobójcze (częstość
Other possible side effects: suicidal thoughts or behaviour (frequency not known).
PolishTylko to, co to otoczenie oznaczało dla waszego zachowania w przeszłości.
It's what those light and dark surrounds meant for your behavior in the past.
PolishW wyniku zachowania szkieletu komórki nie są w stanie dzielić się i ostatecznie umierają.
With the skeleton still in place, the cells cannot divide and they eventually die.
PolishW wyniku zachowania szkieletu komórka nie jest w stanie dzielić się i ostatecznie umiera.
With the skeleton still in place, the cells cannot divide and they eventually die.
PolishWiele zależy od podejścia i zachowania sektora operatorów naszego przemysłu.
A lot depends on the approach and the behaviour of the operative field in our industry.
PolishW zamian jesteśmy teraz świadkami kontynuacji ich niestosownego zachowania.
Instead, we are now seeing a continuation of such inappropriate behaviour.
PolishWzywam te instytucje do zachowania bardziej odpowiedzialnego względem podatników.
I call on these institutions to be more responsible towards taxpayers.
PolishJeżeli o tym wiecie, łatwiej wam zrozumieć zagadki ludzkiego zachowania.
People low on it like things that are familiar, that are safe and dependable.
PolishSkuteczność była niższa, gdy nie stosowano programu modyfikacji zachowania.
The efficacy was lower when no behavioural modification therapy was given.
PolishNie wolno zapominać o znaczeniu zachowania stabilności finansowania tej polityki.
The importance of maintaining stability in the financing of this policy must be remembered.
PolishSystemy produkcji hodowlanej UE są ważne dla zachowania źródeł utrzymania.
EU livestock production systems are important for maintaining livelihoods.
PolishW wyniku zachowania szkieletu komórki nie są w stanie dzielić się i ostatecznie umierają.
With their skeleton still in place, the cells cannot divide and they eventually die.
PolishTraktat lizboński nakłada obowiązek zachowania spójności polityki na rzecz rozwoju.
Policy Coherence for Development is laid down in the Treaty of Lisbon.
PolishJestem przekonany, że w dążeniach do jej zachowania Europa musi przemawiać jednym głosem.
I am convinced that in our efforts to secure this, Europe must speak with one voice.