"wyzwalać" Englisch Übersetzung

PL

"wyzwalać" auf Englisch

volume_up
wyzwalać {imperf. Vb.}

PL wyzwalać
volume_up
{imperfektives Verb}

1. Allgemein

Po wielu latach opresji i wojny, ludność Południowego Sudanu wyzwala się z niewolnictwa.
After many years of oppression and war, the people of Southern Sudan are being freed from slavery.
Robienie zdjęć wyzwala duszę...... jak u małego chłopca.
Taking pictures frees your soul...... like a little boy.
Wyzwalanie tych stron i wyobraźcie sobie przetwarzanie ich na wersję cyfrową, dobrze, i umieszczenie ich w rozległej, wewnętrznie połączonej, globalnej składnicy.
So, liberating these pages and imagine digitizing them and then storing them in a vast, interconnected, global repository.
Podczas przygotowań do szczytu byliśmy świadkami gorących dyskusji i mamy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny wyda stanowcze, wyzwalające orzeczenie.
We have all seen the sparks flying in the run-up to the summit and we are hoping for a decisive, liberating judgment from the constitutional court.
Chciałabym powiedzieć że to wyzwalające, zrozumieć że to wcale nie stoi na przeszkodzie współczuciu - bo jak mawia Fred Luskin - to właśnie te niedoskonałości czynią nas ludźmi.
And I want to say that it is a liberating thing to realize that that is no obstacle to compassion -- following on what Fred Luskin says -- that these flaws just make us human.
U podatnych psów sewofluran może wyzwalać epizody hipertermii złośliwej.
21/ 24 Sevoflurane may trigger episodes of malignant hyperthermia in susceptible dogs.
Oznacza to, że gdy organizm napotka alergen, mniej IgE, które mogą wyzwalać reakcję alergiczną, jest dostępnych.
This means that when the body encounters an allergen, there is less IgE available to trigger an allergic reaction.
U kobiet działanie gonadotropiny kosmówkowej odpowiada wyrzutowi hormonu luteinizującego (LH), który wyzwala owulację.
In women, Chorionic gonadotropin acts as a surrogate LH- surge that triggers ovulation.
Są to bowiem praktyki wyzwalające najniższe instynkty i powodujące brutalizację życia społecznego.
For they are practices which unleash the basest instincts and have a brutalising effect on society.

2. "niewolników"

wyzwalać
volume_up
to manumit {Vb.} [förml.]

Beispielsätze für "wyzwalać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishAle jeśli możemy znaleźć sposób, by dać obu stronom więcej możliwości, uzyskamy zestaw zasad pozwalających zmieniać zasady i wyzwalać się z pułapek.
But if we can find ways to give more choices to both, that will give us a set of rules for changing rules that get us out of traps.