"wysiłek" Englisch Übersetzung

PL

"wysiłek" auf Englisch

PL wysiłek
volume_up
{Maskulin}

1. Allgemein

wysiłek (auch: zabiegi, kłopot, staranie, wypociny)
volume_up
effort {Subst.}
Bohaterski wysiłek to wspólny wysiłek, po pierwsze.
A heroic effort is a collective effort, number one.
Myślę jednak, że przydatny byłby także dodatkowy wysiłek państw członkowskich.
However, I think an extra effort by the Member States would also be useful.
Proszę sobie wyobrazić, jak wielki to będzie wysiłek, zwłaszcza dla budżetu.
Imagine the effort that will be needed for this, particularly in budgetary terms.
volume_up
endeavour {Subst.} [Brit.]
Inne instytucje UE podejmują w tej chwili ten sam wysiłek, zwłaszcza Rada.
It is the same endeavour being undertaken at present in other EU institutions, in particular in the Council.
W tym wysiłku otrzymają nasze pełne wsparcie.
They will have all our support in this endeavour.
Dołożymy wysiłków, aby pomóc osiągnąć postęp we właściwym kierunku, gdyż jest to dla nas bardzo ważne.
We will endeavour to help you so that we make progress in the right direction, because this is very important to us.
wysiłek
volume_up
exertion {Subst.}
Przed wysiłkiem fizycznym korzystna może być inhalacja leku.
Before physical exertion it might be useful to inhale.
Wszystko to za sprawą państwa ogromnego wysiłku!
All this is your immense exertion!
WNM to przypadkowe wypływanie moczu podczas wysiłku fizycznego lub kaszlu, śmiechu, kichania, podnoszenia ciężkich przedmiotów albo wykonywania ćwiczeń fizycznych.
SUI is accidental leaks of urine during physical exertion or when coughing, laughing, sneezing, lifting or exercising.
wysiłek (auch: trud, praca, siła robocza, harówka)
volume_up
labor {Subst.} [Amer.]
wysiłek (auch: trud, praca, siła robocza, harówka)
volume_up
labour {Subst.} [Brit.]
Niewielkim wysiłkiem mają oni do dyspozycji tanią siłę roboczą.
They can easily procure a cheap labour force.
Pomimo wysiłków tych krajów sprawozdanie traktuje również o zatrudnianiu nieletnich oraz prostytucji.
Child labour and prostitution have also been reported despite these countries' best efforts.
Wysiłek Komisji Europejskiej, by wspierać aktywne uczestnictwo matek w rynku pracy poprzez wdrożenie decyzji podjętych w Barcelonie w 2002 r., jest godny uwagi.
(EL) Madam President, the European Commission's effort to help mothers actively participate in the labour market by promoting the application of everything decided in Barcelona in 2002 is noteworthy.

2. "dla osiągnięcia zamierzonego cel"

wysiłek
volume_up
nisus {Subst.} [förml.] (pl nisus)

Beispielsätze für "wysiłek" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishWszystkie państwa członkowskie UE muszą ponosić ogromny wysiłek fiskalny i oszczędzać.
All the EU Member States face having to make huge fiscal efforts and economies.
PolishNa podkreślenie zasługuje tutaj wysiłek pana Costa i pana komisarza Barrot.
In this connection Mr Costa and Commissioner Barrot deserve special praise.
PolishPomini cie posiłku lub nieplanowany du y wysiłek fizyczny mo e prowadzi do hipoglikemii.
Omission of a meal or unplanned, strenuous physical exercise may lead to hypoglycaemia.
PolishNa początku badania wysiłek fizyczny pacjentów trwał około 7 minut.
At the start of the study, the patients could exercise for about 7 minutes.
PolishW przeciwnym razie cały wysiłek włożony w to doskonałe sprawozdanie pójdzie na marne.
Otherwise, all of the good work included in this excellent report will have been for nothing.
PolishNależy zauważyć, że przez ostatnie 10 lat włożono ogromny wysiłek w dążenie do tego celu.
It must be said that great efforts have been made over the past 10 years to achieve this aim.
PolishNasz wysiłek można zilustrować na przykładzie tego czego udało nam się dokonać z lekami na AIDS.
You saw one reference to that in what we were able to do with AIDS drugs.
PolishZamknięcie dwóch pochylni zniszczy ten dorobek i ten wysiłek.
The closure of two slipways would destroy that gain and that achievement.
Polish(RO) Przede wszystkim chciałabym podziękować za włożony wysiłek mojemu koledze - panu posłowi Surjánowi.
(RO) I would first of all like to thank my fellow Member, Mr Surján, for his efforts.
PolishMusimy to podkreślać, ponieważ każdy musi podjąć wysiłek.
We need to underline this because everyone needs to make those efforts.
PolishTrzyletni wysiłek zamyka jutrzejsze głosowanie Parlamentu.
Tomorrow's vote in Parliament will conclude three years of work.
PolishPragnę także podziękować mojemu biuru i personelowi, którego wysiłek znacznie ułatwił nam pracę.
I would also like to thank the Declaration Office and my staff, whose hard work made our job that much easier.
PolishOdwracasz głowę, wyginasz plecy, co za wysiłek".
You're twisting your head up, arching your back, it's exhausting."
PolishPrawidłowa dieta i wysiłek fizyczny to wymogi warunkujące prawidłowy wzrost i zdrowy rozwój dzieci.
Correct diet and physical exercise are prerequisites for normal growth and healthy development in children.
PolishJeżeli nie zmusimy państw członkowskich do respektowania limitów emisji, cały nasz wysiłek zostanie zmarnowany.
If we do not force the Member States to keep to the emission limits, all our efforts are wasted.
PolishPodjąłem spory wysiłek, by osiągnąć solidny konsensus.
I have worked hard to obtain a fairly strong consensus.
PolishW tym jednak przypadku nasz pełny wysiłek jest konieczny, aby zrealizować to zadanie w dość krótkim czasie.
This is a case where we actually have to drive at full speed and get a miracle in a pretty tight timeline.
PolishWielki wysiłek podejmowany przez EBI każe wziąć pod uwagę rolę optymalizacji wykorzystania środków z EBI.
The huge efforts undertaken by the EIB bring into focus the importance of optimising the use of EIB capital.
PolishMusimy jednak docenić także wielki wysiłek włożony w ostatnich latach w to, aby wszystko funkcjonowało jak najlepiej.
Yet we must also recognise that great efforts have been made in recent years to put things right.
PolishZamiast tego wybrano wzajemna miłość, zrozumienie oraz wspólny wysiłek, aby budować wspólne przeznaczenie.
Instead they chose to love each another, to understand each another, to work together to forge a common destiny.