"wykryć" Englisch Übersetzung

PL

"wykryć" auf Englisch

volume_up
wykryć {perf.Vb.}

PL wykryć
volume_up
{Verb}

Trzeba 9 centymetrów na sekundę,, żeby wykryć planetę typu ziemskiego.
And we need nine centimeters per second to detect an Earth-like planet.
Można wykryć neutrina dzięki podpisowi, który zostawiają, kiedy uderzają w cząsteczki wody.
And neutrinos you can detect by the signature they leave when they hit water molecules.
To fascynujące, że potrafimy wykryć roślinność na podstawie widma.
It's amazing that we can detect vegetation from a spectrum.
wykryć (auch: wyszperać)
Nie trzeba wykryć nadużyć, jak w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, by dojść do wniosku, że zarządzanie działa niewłaściwie.
It is not necessary to uncover fraud, as at the European Economic and Social Committee, to reach a verdict of mismanagement.
Dzięki gruntownemu sprawdzeniu sytuacji dzieci romskich ustalił on coś, co prawdopodobnie można było wykryć wcześniej.
Through a sweeping check on the situation of Roma children, he has uncovered a situation that perhaps could have been detected earlier.
Kraje europejskie decydują się na bliższą współpracę, aby wspólnie wykryć informacje, które pozwolą uchronić świat przed atakami tego rodzaju.
European countries have to work more closely together to uncover information that will help prevent terrorists and their backers from carrying out attacks.

Synonyme (Polnisch) für "wykryć":

wykryć

Beispielsätze für "wykryć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPonadto lekarz prowadzący może wykryć zmiany w wynikach badań krwi lub moczu.
In addition, your doctor may identify changes in your blood or urine test results.
PolishMetodami immunologicznymi można wykryć jedynie niewielkie ilości reteplazy w moczu.
Only minor amounts of reteplase were immunologically detected in the urine.
PolishLekarz powinien obserwować pacjenta aby wykryć objawy natychmiastowej toksyczności.
Patients should be observed by the physician for immediate toxic reactions.
PolishMetabolit A771726 można było wykryć w moczu i kale po 36 dniach od podania pojedynczej dawki.
A771726 was still detectable in urine and faeces 36 days after a single administration.
PolishJadą tam nastawieni krytycznie, aby wykryć błędy w postępowaniu. Panie Komisarzu!
They go there with a critical eye to find what is not right.
PolishNaszą technologię można wykryć na odległościach międzygwiezdnych. ~~~ Możliwe, że ich technologię też.
Our own technologies are visible over interstellar distances, and theirs might be as well.
PolishDla zwycięstwa w tej walce kluczowe znaczenie ma każdy mechanizm, który pozwoli wykryć możliwe ataki.
Any mechanism that may help discover possible attacks is essential to success in this fight.
PolishJeśli to się nie uda, należy wykryć tych, którzy to utrudniają.
If this fails, the parties hindering it must be identified.
PolishMożna ją wykryć poprzez obecność tej cząsteczki zwanej hemozoiną, która jest produkowana przez pasożyta malarii.
It's produced by the malaria parasite and it's a very interesting crystalline substance.
PolishU zwierząt zarówno w kale jak i w moczu można wykryć tylko niewielkie ilości niezmienionego pioglitazonu.
In animals, only a small amount of unchanged pioglitazone can be detected in either urine or faeces.
PolishW paru miejscach widać bezpośrednie światło, łatwo było jednak wykryć, skąd ono pochodzi.
As you can see here, there's some direct light on the floor, but they could easily figure out where that comes from.
PolishPrawdopodobieństwo jest nikłe, ale ja szukam tego, co da się wykryć, a nie rzeczy prawdopodobnych.
None of these things is likely, but my, my philosophy is, look for what's detectable, not for what's probable.
PolishZbyt mały, aby go wykryć, jest wbudowaną w was osłoną.
Too small for detection, it's your built-in protection.
PolishBędzie w stanie wykryć supermasywne czarne dziury, o masie milinów czy miliardów mas Słońca.
And LISA will be able to see super-massive black holes -- black holes millions or billions of times the mass of the Sun.
PolishGdy widać naczynka, myślimy, że można wykryć malarię.
We can see it because of this molecule called hemozoin.
PolishPozwala to lekarzowi zidentyfikować narządy wewnętrzne lub naczynia krwionośne i wykryć w nich nieprawidłowości.
This helps your doctor to identify the part of your body or blood vessel and to see any abnormalities.
PolishBardzo trudno jest uniknąć nieprawidłowości, ale niezwykle ważną sprawą jest je wykryć i im zapobiec.
It is exceptionally difficult to avoid irregularities but it is even more important to find them and to prevent them.
PolishTo bardzo ambitny eksperyment, który będzie jeszcze bardziej czuły za kilka lat, i może uda się to wykryć.
It's a remarkably ambitious experiment, and it's going to be at advanced sensitivity within the next few years -- to pick this up.
PolishProgram do mapowanie aktywności elektrycznej Program do mapowanie aktywności elektrycznej pozwala wykryć źródło nieprawidłowości.
A program called Brain Electrical Activity Mapping then triangulates the source of that abnormality in the brain.
PolishMożemy zapobiec lub wykryć możliwie najwcześniej raka piersi za pomocą urządzenia ultradźwiękowego, które posiada pacjent.
We can prevent, or have the earliest detection possible, for breast cancer with an ultrasound device given to the patient.