PL wspaniały
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

Tego ranka zauważyłem wspaniały symbolizm.
Mr President, there was a wonderful symbolism this morning.
To całkowita zamiana ról i wspaniały przykład uwidaczniający dzieci jako źródło zmian.
And this is such an inversion, and such a wonderful example of children being the agents of change.
Uzdrawianie dźwiękiem to wspaniały sposób, w pobliżu przez tysiąclecia.
Sound healing is a wonderful modality.
wspaniały (auch: godny podziwu)
Myślę, że jest to wspaniały sposób, aby pokazać, jak musi działać żywa demokracja.
I think this is an admirable way to show how a living democracy must work.
wspaniały (auch: odlotowy, doskonały, świetny, odjazdowy)
volume_up
awesome {Adj.} [umg.]
Nie, jest wspaniały -- Miałem cudowną noc.
No, it was awesome -- I had a great night,
Więc cały zestaw danych jest miliard razy wspanialszy niż tej slajd.
So the entire data set is a billion times more awesome than this slide.
Zawsze będzie... zawsze będzie krystalicznie wspaniała.
It will always... always be pure unadulterated awesome.
wspaniały (auch: doskonały, piękny, ładny, świetny)
Jest też kilka wspaniałych naczelnych.
It has also some beautiful primates.
Ale naprawdę ekscytujące w tym motorze jest wspaniałe połączenie inżynierii i designu.
Really the exciting thing about a motorcycle is just the beautiful integration of engineering and design.
Czasami ta symbioza prowadzi do wspaniałych zastosowań -- Fruczak gołąbek na przykład jest piękny w swojej adaptacji.
Sometimes that symbiosis has led to wonderful adaptations -- the hummingbird hawk-moth is beautiful in its adaptation.
wspaniały (auch: doskonały)
volume_up
cracking {Adj.} [Brit.] (game, goal, start)
Skłonić nas do innego postępowania poprzez wspaniałe strzępy kreatywności.
To tempt us to act differently with delightful creative scraps.
(Śmiech) "To znaczy twoje myśli i słowa przelatują i skaczą, czasem niepokojąco nieuchwytne. ~~~ Jeśli je złapać i zbadać, ach, co za cud. ~~~ Co za wspaniała nagroda.
(Laughter) "That is to say, your thoughts and words flit and dart, disconcertedly elusive at times, but when caught and examined -- ahh, such a wonder, such a delightful reward.
wspaniały (auch: zachwycający, rozkoszny)
volume_up
delightsome {Adj.} [poet.]
wspaniały (auch: wytworny, wykwintny, elegancki, pyszny)
wspaniały (auch: fantastyczny)
wspaniały (auch: sławny, chlubny)
Inny przykład - Egipt, ukrywany, wspaniały sukces zdrowia publicznego.
And I'll give you another story -- Egypt, the most hidden, glorious success in public health.
(NL) Pani Przewodnicząca! Zbliża się wspaniała data 9 lipca.
(NL) Madam President, the glorious date of 9 July approaches.
Nigdy nie uciekaj do "wspaniałej przeszłości".
Never retreat to the 'glorious past.'
wspaniały (auch: prześliczny, boski)
You have grown into a gorgeous woman.
Ciemność... 50 rowerów... 200 wspaniałych japońskich lampionów.
Darkness... fifty bicycles... 200 gorgeous Japanese lanterns swinging.
Mimo wszystko powiem, że muzeum jest wspaniałe.
And I will say, though, the museum is gorgeous.
wspaniały (auch: doskonały)
volume_up
gradely {Adj.} [Brit.]
wspaniały (auch: wielki)
volume_up
grand {Adj.}
Pani przewodnicząca! Czasami mówimy o wielkich projektach, wspaniałych planach i zamierzeniach.
Madam President, we talk sometimes about grand designs and great plans and ambition.
Sądzę, że najwspanialszym cudem świata nie jest Wielki Kanion.
Because I think that the greatest wonder in the world is not the Grand Canyon.
Jak pamiętacie, w pewnym momencie książkowej wersji "Odysei 2001", HAL zdaje sobie sprawę, że wszechświat jest zbyt duży, wspaniały i głęboki dla tych głupków, astronautów.
As you remember, at some point in the book for "2001," HAL realizes that the universe is too big, and grand, and profound for those really stupid astronauts.
wspaniały
Jednakże inflacja słowna, inflacja wspaniałych i złudnych celów jest równie szkodliwa, jak inflacja pieniądza.
Yet verbal inflation, the inflation of grandiose and illusory objectives is just as pernicious as monetary inflation.
Tuż przed wspaniałym sportowym widowiskiem, członkowie kościołów protestanckich, którzy nie są oficjalnie zarejestrowani, są poddawani coraz dotkliwszym religijnym prześladowaniom.
On the eve of this grandiose sporting spectacle, the members of protestant churches that are not officially registered are being subjected to increasingly harsh religious persecution.
wspaniały
volume_up
illustrious {Adj.} [förml.] (career, past)
Brytyjscy konserwatyści wstrzymali się od głosu w sprawie wspaniałego euro.
British Conservatives abstained in the votes concerning the illustrious euro.
Jak to możliwe, by narody z długą i wspaniałą wojskową przeszłością, takie jak Wielka Brytania czy Francja, przyjmowały tak bezsensowną politykę?
How can nations with long and illustrious military histories, such as Britain and France, adopt such a nonsensical policy?
wspaniały (auch: świetny, znakomity)
volume_up
lovely jubbly {Adj.} [Brit.] [umg.]
To wspaniały wynik po zaledwie czterech latach.
This is a magnificent result after just four years.
To było jedyne w swoim rodzaju, wspaniałe doświadczenie. Pani przewodnicząca!
It has been a unique, magnificent experience.
Ai Weiwei jest spadkobiercą wspaniałej tradycji artystycznej Chin.
Ai Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
wspaniały (auch: cudowny)
volume_up
marvellous {Adj.} [Brit.]
What a marvellous answer!
Zbyt często wróżyliśmy ze szklanej kuli, widząc w niej kolejne wspaniałe plany, z których żaden nie był spójny z pozostałymi.
Too often, we have gazed into crystal balls and seen a series of marvellous plans, but each is impenetrable to the next.
wspaniały (auch: cudowny, cudny, prześliczny)
volume_up
marvelous {Adj.} [Amer.]
Wspaniały gość z Media Lab, właśnie został prezesem RISD, John Maeda.
And a marvelous fellow from the Media Lab who just got appointed head of RISD, is John Maeda.
And it is a marvelous rain forest.
And she's so marvelous.
wspaniały (auch: okazały)
Napisał też inny wspaniały wers o Gruzji, który znów zacytuję po rosyjsku: Прекрасная и гордая страна!
He wrote another splendid line about Georgia, which again I shall quote in Russian: Прекрасная и гордая страна!
Chciałbym podziękować Parlamentowi za jego wspaniałą i szybką pracę nad tymi tekstami.
I wish to thank Parliament for its splendid and rapid work on these texts.
Chciałabym ponownie serdecznie podziękować sprawozdawczyni za jej naprawdę wspaniałą pracę.
I would like to thank the rapporteur most sincerely once again for her truly splendid work.
wspaniały (auch: znakomity)
volume_up
superb {Adj.}
Pierwszym krokiem, dla Estonii, jest traktat reformujący i chciałbym podziękować portugalskiej prezydencji za jej wspaniałą pracę nad rozwiązaniem tej kwestii.
The first step, for Estonia, is the Reform Treaty and I would like to thank the Portuguese Presidency for its superb work in resolving this issue.
Dlatego chciałbym podziękować komisarzowi Barnierowi za tak kompleksowe podejście do wspólnego rynku oraz profesorowi Mario Montiemu za ten wspaniały raport.
So I would like to thank Commissioner Barnier for his very comprehensive approach to the Single Market and Professor Mario Monti for that superb report.
wspaniały (auch: świetny, niesamowity)
volume_up
terrific {Adj.} [umg.] (wonderful)
Wspaniałe zastosowanie lokalnych materiałów, a w środku można odnaleźć kompozycję wnętrza.
A terrific use of local materials, but inside you could find some interior compositions.
Jeśli przeżyjemy coś wspaniałego, dzielimy się, mówimy znajomym, wieść się niesie.
So if I have a terrific experience and I tweet it, or I tell five people standing next to me, news travels.
Koszt alternatywny zmniejsza satysfakcję z naszego wyboru, nawet jeśli nasz wybór jest wspaniały.
Opportunity costs subtract from the satisfaction we get out of what we choose, even when what we choose is terrific.
wspaniały (auch: odlotowy, niezwykły, wyjątkowy, świetny)
" A George Homsey, wspaniały facet, odrzekł: "Oh, przyszłość jest niesamowita.
And George Homsey, a great guy, said, "Oh, the future is amazing.
Ale tutaj jest zdrowy, jest budowniczym, wyższy, silniejszy, dziewczyny na niego leciały, wspaniały gość.
But here he is healthy, as a builder: taller, stronger, got all the women, amazing guy.
Amazing performance.
wspaniały (auch: okazały)
volume_up
baronial {Adj.} [übertr.]
wspaniały (auch: wykwintny, wyśmienity)
Europa stanowi wspaniały wzór dobrej praktyki, umożliwiając traktowanie na równych zasadach języków urzędowych o mniejszym zasięgu.
Europe is an exquisite model of good practice which affords smaller official languages the possibility of being treated on an equal footing.
wspaniały (auch: wielki, świetny, duży, fajny)
volume_up
great {Adj.}
Zobaczcie, mój ojciec był wspaniały, wspaniały pod wieloma względami.
See, my dad was a great, great man in many ways.
" A George Homsey, wspaniały facet, odrzekł: "Oh, przyszłość jest niesamowita.
And George Homsey, a great guy, said, "Oh, the future is amazing.
Słowenia stanowi wspaniały przykład, że rozszerzenie było udane.
Slovenia is a great example of the success of the enlargement.
Durga, wspaniała, barwna, piękna, jej 18 ramion gotowych do walki, pędząca na lwie aby zniszczyć w walce Mahishasura.
Durga, resplendent, bedecked, beautiful, her 18 arms ready for warfare, as she rode astride her lion into the battlefield to destroy Mahishasur.
wspaniały
volume_up
tremendous {Adj.} [umg.]
Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować panu komisarzowi Rehnowi za wspaniałą współpracę.
It remains for me to thank Commissioner Rehn for his tremendous cooperation.
And he would have tremendous fun doing that.
Uważam, że to wspaniałe, iż europejskie siły reagowania będą nieść pomoc tam, gdzie lokalna straż pożarna nie może sobie poradzić.
I think it is tremendous that European action forces should help where local fire fighters cannot manage alone.
wspaniały (auch: doskonały)
volume_up
wicked {Adj.} [umg.] (great)
wspaniały
volume_up
def {Adj.} [Amer.] [umg.]

Beispielsätze für "wspaniały" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTo nie będzie jedynie gest uczciwości z pańskiej strony, ale też wspaniały gest humanitarny.
This would not only be fair on your part, but also a notable humanitarian gesture.
PolishOd 11 lat ten zbiór rozrasta się i stanowi wspaniały zasób wiedzy.
And it's been growing along for the last 11 years, and it's a fantastic resource.
PolishDziękuję Parlamentowi za tę owocną debatę oraz wspaniały rezultat.
I would like to thank Parliament for this fruitful debate and for the excellent outcome.
PolishWniosek Komisji w sprawie utworzenia programu MEDIA Mundus był wspaniały.
The Commission's proposal on the establishment of the MEDIA Mundus programme was an excellent one.
PolishDlatego też jest to wspaniałe osiągnięcie, wspaniały kompromis.
This is therefore an excellent achievement, and an excellent compromise.
PolishAle czasem widzę wspaniały pomysł i krzyczę "Eureka
But sometimes I see this ingenious idea in there, and I have this eureka moment.
PolishI ten moment, w którym dotarło to do mnie, przysięgam, był wspaniały.
And the moment, and I mean the moment, the moment that hit me, I swear to God, it was like woo hoo!
PolishByłby to, panie przewodniczący Vondra, wspaniały prezent na 1 lipca.
That would be a fantastic present for the 1 July, Mr Vondra.
PolishTo wspaniały przykład oddziaływania naszych prac legislacyjnych na codzienne życie obywateli.
This is an excellent example of how our work as legislators has an impact on citizens' daily lives.
PolishNajistotniejsze jest jednak to, że dowiedzieliśmy się, że Natura dostarczyła nam wspaniały zestaw narzędzi.
Most importantly, what we're learning is that Nature has provided us a spectacular toolbox.
PolishWspółpracę naukową i techniczną postrzegam jako wspaniały sposób budowania takich właśnie stosunków.
I see cooperation in science and technology as an excellent means of building such a relationship.
PolishPo pierwsze pragnę podziękować sprawozdawczyni za ten wspaniały kompromis.
(FI) Madam President, first of all, I want to thank the rapporteur for what is an excellent compromise.
PolishZrobiłem szkic na serwetce, a wspaniały cieśla wszystko zbudował.
You see, this is sort of a sketch I did on a napkin.
PolishTak więc, to jest Mike Pope, jest muzykiem, jeden z najlepszych basistów na świecie i wspaniały klawiszowiec.
So this is a musician, Mike Pope, one of the world's best bassists and a fantastic piano player.
Polish., wspaniały człowiek.
Harry Kelvin was his name, my mother's father.
PolishOto kolejny wspaniały pomysł: CO2 jako materiał wsadowy.
Here's another big idea: CO2 as a feedstock.
PolishZbliżamy się do końca prac i z osiągniętego konsensusu jasno wynika, że rezultat będzie wspaniały.
We are nearing the end and it is clear from the consensus that has been achieved that the result will be an excellent one.
Polish. ~~~ To wspaniały strumień świadomości i jeśli prześledzicie go, możecie sporo dowiedzieć się o tym człowieku.
That reminds him of the word baroque, barrack, bark, poodle, Suzanne R. -- he's off to the races.
PolishBył on pilnie potrzebny i dlatego bardzo się cieszę, że udało się nam tutaj wypracować wspaniały kompromis.
It was sorely needed and therefore I am extremely pleased that we have managed to reach an excellent compromise here.
PolishKomisja może powielić nasz wspaniały system, ale w odniesieniu do naszego Regulaminu musimy zawsze mieć ostatnie słowo.
The Commission can copy our excellent system but we must have the last word when it comes to our own Rules.