"wiara" Englisch Übersetzung

PL

"wiara" auf Englisch

PL wiara
volume_up
{Feminin}

Optymizm jest czasem określany jako wiara, postawa intelektualna.
Optimism is sometimes characterized as a belief, an intellectual posture.
Istnieje wiara, iż mamy do dyspozycji panaceum, które wszystko zmieni.
The belief is that we have this silver bullet which will change everything.
Wiara jest naturalna. ~~~ Brak wiary, sceptycyzm, nauka - to nie jest naturalne.
Belief is natural; disbelief, skepticism, science, is not natural.
wiara
volume_up
faith {Subst.}
Jego wiara i słowa wystarczyły, aby wywołać niepokój nietolerancyjnych reżimów.
His faith and his words alone unsettled the intolerant regimes.
Nie iżbyśmy panowali nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy pomocnikami wesela waszego; bo wiarą stoicie.
Not that we have lordship over your faith, but are helpers of your joy: for in faith ye stand fast.
Gdyż mówimy, iż wiara Abrahamowi jest przyczytana za sprawiedliwość.
for we say, To Abraham his faith was reckoned for righteousness.
wiara (auch: wiarygodność)
volume_up
credence {Subst.}
Oznacza to, że danie wiary temu, że jest to tylko sprawa Włoch...
This means that trying to give credence to the story that this is only an Italian affair ...
wiara
volume_up
fay {Subst.} [arch.]
wiara (auch: parol)
volume_up
troth {Subst.} [altmd.]

Beispielsätze für "wiara" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMy również musimy okazać solidarność, napawając dotkniętych ludzi nadzieją i wiarą.
We also need to send a message of solidarity, hope and confidence to the people affected.
PolishTo tylko ludzka wiara wywołuje prawdziwe działanie w organizmie.
I wanted to see if I could take that idea and apply it to a magic trick.
PolishPosiadamy również zaplecze, które pozwoli nam stawić czoła globalizacji z wiarą we własne siły.
We also have some tools to help us face globalisation with confidence.
PolishWykażmy się w przyszłości pełną wiarą we własne siły w wykorzystywaniu tej formy głosowania.
Let us in the future show complete self-confidence in deploying it.
PolishSilna wiara w ich działanie wywołuje reakcję w organizmie zwaną efektem placebo.
In order for us to understand each other, I want to start by showing you a rudimentary, very simple magic trick.
PolishUważam, że w istocie istnieje nowa polityczna wiara w Europę.
I believe there is, indeed, a new political confidence in Europe.
PolishZ wiarą oczekujemy na dalszą współpracę między obiema instytucjami w tej niezwykle istotnej dziedzinie.
We look forward to further cooperation between our institutions in this very important area.
PolishMoja wiara jest tym mniejsza, że fakty mówią same za siebie.
I believe in it even less since the facts speak for themselves.
PolishOtwartość, wiara, odwaga i optymizm młodych ludzi w Kairze wywarły na mnie głębokie wrażenie.
The openness, confidence, courage and optimism of the young people in Cairo left a deep impression on me.
PolishJeśli nie, przypuszczalnie będą postrzegani jako złoczyńcy, ale trzeba im zawierzyć, jeśli taka wiara jest konieczna.
If not, they will probably be seen as villains, but give them credit where credit is due.
PolishMusimy poprowadzić debatę na temat tych zagadnień, jeśli chcemy z wiarą realizować nasz europejski projekt.
We must have a debate on those issues if we want to go on with confidence with our European project.
PolishJest to przygoda, które zgodnie z naszym zaufaniem i wiarą przeniesie lepszą i trwałą koniunkturę dla Europy.
This is an adventure that we trust and believe will bring increased and sustained prosperity to Europe.
PolishNie zawsze wiara w inspirację biologią jest dobra.
Instead, we believe you need to be inspired by biology.
PolishJest napisane: "Wiara w siebie przynosi dobre owoce.
It says, "Self-confidence produces fine results."
PolishZłudna jest wiara, że zlepek przemijających wspólnot o różnych zaszłościach może stworzyć państwo.
It is an illusion to believe that the juxtaposition of transitory communities, with different memories, can create a country.
PolishNiestety ta wiara oparta jest na założeniach, które nie zawsze są prawdziwe dla wszystkich krajów i kultur.
Unfortunately, these beliefs are based on assumptions that don't always hold true in many countries, in many cultures.
PolishJest to niezwykle ważne, jeżeli nasi obywatele mają nas darzyć zaufaniem i wiarą we współpracę sądową i policyjną w Europie.
This is vital if we are to give every one of our citizens trust and confidence in judicial and police cooperation in Europe.
PolishObywatele Albanii - nie mówię tu o politykach, lecz o zwykłych ludziach - patrzą na nas, na UE, z wiarą i nadzieją.
The citizens of Albania - I am not speaking about the politicians but about the ordinary people - look at us - the EU - with trust and hope.
PolishNiemniej jednak, pomimo poczynionych postępów, wiara w zniknięcie tych różnic w roku 2013, czy nawet 2020, byłaby złudna.
Nevertheless, despite the progress made, it would be illusory to believe that these differences will disappear in 2013, or even in 2020.
PolishJak państwo wiedzą, gdy dochodzi do takich sytuacji, jak w Grecji, to duże znaczenie odgrywa wiara w przyszłość greckiej gospodarki.
When it comes to the Greek situation, as you know, a lot has to do with the confidence also in the future of the Greek economy.