"wezwać" Englisch Übersetzung

PL

"wezwać" auf Englisch

volume_up
wezwać {perf.Vb.}

PL wezwać
volume_up
{perfektives Verb}

1. Allgemein

Zostaje wezwany przez swojego bogatego wujka do jego posiadłości telegramem o treści "Przyjedź natychmiast".
And he's summoned by his rich uncle, John Carter, to his mansion with a telegram saying, "See me at once."
Już za kilka miesięcy 375 milionów wyborców zostanie wezwanych do urn, by wykorzystać swoje demokratyczne prawo i wybrać nowy Parlament Europejski.
In a few months' time, 375 million electors will be summoned to the polls to exercise their great democratic right to choose a new European Parliament.
Ale nie dostałem żadnego wezwania, nie było żadnych przesłuchań.
But there was no summons, no interrogation.
wezwać (auch: wzywać, bzykać, brzęczeć, bzyczeć)
wezwać (auch: wzywać)
wezwać (auch: wzywać, wołać, zawołać)
volume_up
to call in {Vb.} (sb: expert, police, engineer)
Obywatele będą mogli wezwać Komisję do przedłożenia nowych inicjatyw politycznych.
Citizens will be able to call on the Commission to bring forward new policy initiatives.
Po czwarte pragnę wezwać Radę, by zaprzestała blokowania prac Eurostatu.
Fourthly, I would like to call on the Council to end the Eurostat blockade.
Chciałabym wezwać Komisję do zbadania tej sytuacji.
This situation is one that I would like to call on the Commission to investigate.
Czy ewentualnie zostanę ukarany pozbawieniem dziennej diety, jeżeli ośmielę się wezwać do "referendum”?
Or will I be punished through the withdrawal of my daily subsistence allowance if I dare to call out 'referendum'?
What should I call out next?
volume_up
to page {tr.V.}

2. "do sądu"

Synonyme (Polnisch) für "wezwać":

wezwać

Beispielsätze für "wezwać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMusimy też wezwać państwa członkowskie do rzeczywistego podjęcia niezbędnych kroków.
We also need to urge the Member States to actually implement the necessary steps.
PolishJeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.
If they no longer do so, the national authorities may require them to leave.
PolishJeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.
If they no longer do so, the national authorities can require them to leave.
PolishJeśli naruszysz takie warunki, władze krajowe mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju.
If you no longer do so, the national authorities may require you to leave.
PolishPo przypadkowym spożyciu należy wezwać lekarza i pokazać ulotkę informacyjną.
In case of accidental ingestion seek medical advice immediately and show label to physician.
PolishPowinniśmy byli bardziej jednoznacznie wezwać Bank Światowy do podjęcia niezbędnych działań.
We should have called on the World Bank much more clearly to take the necessary action.
PolishMusimy wezwać Sudan, przy pomocy wszystkich dostępnych środków, do ratyfikowania statutu rzymskiego.
We must urge Sudan, with all the powers we can, to ratify the Rome Statute.
PolishJeśli pacjent podejrzewa, że ktoś omyłkowo zażył Rapinyl, powinien natychmiast wezwać lekarza.
If you think someone has taken Rapinyl by accident seek emergency medical help immediately.
PolishW tej kwestii trzeba wezwać firmy do pomocy w tworzeniu środowiska pracy przyjaznego rodzinom.
In this respect, companies are called on to help to ensure a family-friendly working environment.
PolishChciałabym ponownie wezwać Izbę do przyjęcia sprawozdania pana posła Anderssona w obecnej formie.
I would make a renewed plea to this Chamber to adopt the Andersson report in its present form.
PolishCzy mógłby Pan wezwać odpowiednie władze do zajęcia się tą kwestią?
Can you please urge the authorities to get a grip of this?
PolishCzy mógłby pan wezwać służby techniczne?
(DE) Mr President, could you please send for a technician?
PolishChciałabym wezwać panią, tak jak zrobili to już przede mną inni posłowie, żeby zajęła się pani tą sprawą.
I would ask you to attend to this, as other Members have already done.
PolishDlatego też musimy wezwać państwa członkowskie do podjęcia akcji.
This is why we need to get the Member States on board too.
PolishMogę jedynie wezwać Federalny Instytut do wycofania się z tych mylących twierdzeń, których nie da się uzasadnić.
I can only urge the Federal Institute to withdraw this misleading and indefensible claim.
PolishPragnę wezwać pana do interwencji w Komisji w imieniu grupy moich wyborców.
Mr President, I want to urge you to intervene with the Commission on behalf of a group of my constituents.
PolishDlatego też chciałabym zakończyć jedną jeszcze prośbą i wezwać do włączenia kobiet do organów decyzyjnych.
I would therefore like to conclude with one further request: include women in the decision-making bodies!
PolishCzy powinniśmy wezwać Rosję do pokrycia części szkód...
Should we ask Russia to cover part of the damages...
PolishChciałbym zatem przede wszystkim wezwać Komisję Europejską do wytrwałego kontynuowania prac w tym zakresie.
I should therefore like, above all, to invite the European Commission to pursue the matter more assiduously.
PolishPonadto wszystkie państwa członkowskie powinny pilnie wezwać do utworzenia wspólnych norm likwidacji elektrowni.
It is urgently necessary for all Member States also to urge common standards for the dismantling of plants.