"wcześniejsze" Englisch Übersetzung

PL

"wcześniejsze" auf Englisch

EN
volume_up
wczesny {Adj. m.}
EN

PL wcześniejsze
volume_up
{Adjektiv}

wcześniejsze (auch: były, przedni, dawny, poprzedni)
volume_up
former {Adj.}
Winą za to należy obarczyć przede wszystkim Komisję, która w przeszłości często "łagodziła” swoje wcześniejsze przepisy, których w związku z tym nie traktowano poważnie.
This can mainly be laid at the door of the Commission, which, in the past, has often watered down its former provisions, so that they were no longer taken seriously.

Synonyme (Polnisch) für "wczesny":

wczesny

Beispielsätze für "wcześniejsze" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJednak tekst, który jest poddawany pod głosowanie rozwiewa moje wcześniejsze obawy.
However, the text which we are being called to vote on allays my initial fears.
PolishWcześniejsze leczenie antracyklinami może zwiększać ryzyko wydłużenia QT.
Previous treatment with anthracyclines may increase the risk of QT prolongation.
PolishW ramach procedury nadmiernego zaburzenia równowagi wprowadzono wcześniejsze sankcje.
You have introduced earlier sanctions in the excessive imbalances procedure.
PolishPonadto, wcześniejsze rozszerzenia mają być obecnie również poddane ocenie.
Moreover, earlier expansions are also now to be included in the appraisal.
Polishwcześniejsze przyjmowanie leków, zwłaszcza leków zmniejszających krzepliwość krwi (patrz
if you are already taking medicines, especially blood-thinners (see below).
PolishPozwoli to konsumentom na wcześniejsze uzyskanie kupowanego produktu.
It will enable consumers to take earlier possession of the product purchased.
PolishProgram na 2009 rok, podobnie zresztą jak wcześniejsze, będzie nietrafiony.
The 2009 programme, just like its predecessors, incidentally, is going to miss the point.
PolishWcześniejsze leczenie powinno obejmować stosowanie retinoidu i chemioterapii.
Previous treatment should have included a retinoid and chemotherapy.
PolishWcześniejsze programy prac Komisji były realizowane jedynie częściowo zgodnie z planem.
The Commission's earlier work programmes were only partially realised according to plan.
PolishWcześniejsze pomyślne ukończenie kursu szkoleniowego lub porównywalnego kursu
Previous successful participation at a training course, or equivalent course during the phase
PolishBędzie następny Bombaj, jak powtórzyły się inne wcześniejsze katastrofy.
There will be another Mumbai, just as past disasters have been repeated.
PolishMężczyzna 13: W ciągu 7 lat na wózku zrobiłem więcej niż przez całe wcześniejsze życie.
Thank you for having fed me and raised me, and for making my life of today. ~~~ Thank you.
PolishJuż wcześniejsze reformy systemów emerytalnych prowadziły do rosnącego ubóstwa ludzi starszych.
Previous pension reforms are already leading to increasing poverty in old age.
Polishwcześniejsze wystąpienie działania uszkadzającego mięśnie po stosowaniu statyn lub fibratów
[ See Annex I - To be completed nationally ] [ For referral procedures ]
PolishPrzesyłać nowe wersje plików i usuwać wersje wcześniejsze mogą tylko właściciel i redaktorzy.
Only the owner or editors can upload a new version of a file or delete prior versions.
PolishW odpowiedzi na wcześniejsze pytania chciałabym dodać tylko kilka komentarzy.
I shall make just a few points in response to some questions.
PolishLek należy stosować u pacjentów, u których nie zawiodło wcześniejsze leczenie zakażenia HIV.
Patients must not have experienced failure of a previous HIV therapy.
PolishWcześniejsze zawiadomienie w przypadku leczenia ambulatoryjnego nie jest obowiązkowe.
Advance notification of outpatient treatment is not mandatory.
PolishZastąpiła ona istniejące wcześniejsze rozproszone, pojedyncze systemy.
It has eliminated the fragmented situation that previously existed.
PolishW tym zakresie także wcześniejsze sprawozdania uwzględniały istotne kwestie.
Here, too, previous reports have addressed important issues.