"uzupełniać" Englisch Übersetzung

PL

"uzupełniać" auf Englisch

volume_up
uzupełniać {imperf. Vb.}

PL uzupełniać
volume_up
[uzupełniam|uzupełniałbym] {imperfektives Verb}

Walka z oszustwami podatkowymi w całej UE musi uzupełniać działania państw członkowskich.
The fight against tax fraud across the EU must complement the action of the Member States.
Projekt musi uzupełniać ustanowione już europejską politykę sąsiedztwa i partnerstwo wschodnie.
It needs to complement the established European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership.
Jest jeszcze koordynacja z NATO: uważam, że nasze działania muszą uzupełniać działania NATO.
There is also coordination with NATO: I believe that our actions must complement those of NATO.
W badaniu mogli również brać udział chorzy, u których stosowano leczenie uzupełniające taksanem co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do badania.
Adjuvant taxane therapy was allowed only if it was completed at least 12 months prior to study entry.
Po zakończeniu pierwszego cyklu szczepień przeciw Hib i MenC, należy podać dawkę uzupełniającą Hib i MenC, zwykle w drugim roku życia.
After the first course of vaccinations against Hib and MenC has been completed a booster dose of Hib and MenC should be given, usually at some time in the second year of life.
Pakt stabilności i wzrostu oraz kompletne ramy zarządzania gospodarczego powinny być zgodne z unijną strategią na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz uzupełniać ją.
The Stability and Growth Pact and the entire framework for economic governance should be compatible with the Union's strategy for growth and jobs, and should complete it.
uzupełniać (auch: uzupełnić)
volume_up
to fill in {Vb.} (details, gaps in knowledge)
Poprawki przedłożone przez Parlament Europejski uzupełniają wiele luk we wniosku i poprawiają jego treść.
The amendments proposed by the European Parliament fill many of the gaps in the proposal and improve its content.
uzupełniać (auch: uzupełnić)
uzupełniać (auch: uzupełnić)
uzupełniać (auch: uzupełnić, dopełnić)
Powinny one raczej się uzupełniać i współpracować w sposób komplementarny.
They should instead supplement each other's work and work together in a complementary way.
Te dwie struktury powinny ze sobą współpracować i nawzajem się uzupełniać.
The two structures should cooperate and supplement each other.
Wszystko to może jedynie uzupełniać dane liczbowe dotyczące PKB.
Thus, all of this can only supplement GDP figures.

Beispielsätze für "uzupełniać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishBędzie ona uzupełniać Radę ds. Energii, która również stanie się bardziej dynamiczna.
That will be complementary to the Energy Council, which we will re-energise as well.
PolishNalegała by produkować płytę, uczyć się jak ją uzupełniać, programować.
So she insisted on fabbing the board, learning how to stuff it, learning how to program it.
PolishJednak potem przewodniczący grup zaczęli uzupełniać zasady tej polityki.
Afterwards, the group chairmen made additions to the policy rules.
PolishMusimy nauczyć się jak naprawiać i uzupełniać warstwę ozonową Ziemi.
We need to learn how to repair and replenish the Earth's ozone layer.
PolishPszczelarze świetnie umieją uzupełniać straty, więc udało im się uzupełnić kolonie.
So it means that beekeepers are very good at replacing dead-outs, and so they've been able to cover those losses.
PolishPolityka regionalna ma uzupełniać strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez:
The idea is for regional policy to dove-tail with the EU’s agenda to promote growth and jobs by:
PolishMałą zawartość wapnia i witaminy D w diecie należy uzupełniać, podając preparaty zawierające wapń i witaminę D.
Generally calcium and vitamin D supplements are advised in women with a low dietary intake.
PolishElastyczność i ochrona muszą się uzupełniać, a naszym zdaniem priorytetem powinna być ochrona.
Flexibility and security need to go hand in hand and, in our opinion, priority needs to be given to security.
PolishJest to forma energii możliwa do przechowania, dlatego też może uzupełniać inne, okresowe źródła odnawialnej energii.
It is a storable form of energy, so is complementary to other intermittent sources of renewables.
PolishRównocześnie musi je jednak uzupełniać regularna ocena zewnętrzna i odpowiedni nadzór regulacyjny.
At the same time, however, this must be supplemented by regular external evaluation and appropriate regulatory supervision.
PolishMimo to, wsparcie budżetowe może jak najbardziej uzupełniać niedociągnięcia w południowych systemach opieki zdrowotnej.
Nonetheless, budgetary support very much has the potential of meeting the shortcomings in southern healthcare systems.
PolishW przypadku pominięcia dawki nie należy jej uzupełniać, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze (patrz punkt 4. 9).
Missed doses should not be replaced and the dosing should resume with the next scheduled daily dose (see section 4.9).
PolishJeżeli zawartość wapnia i witaminy D w diecie nie jest wystarczająca, należy ją uzupełniać stosując preparaty zawierające wapń i witaminę D.
Patients should receive supplemental Calcium and vitamin D supplements if dietary intake is inadequate.
PolishPacjentów z ciężką biegunką należy dokładnie obserwować, a w przypadku odwodnienia, uzupełniać płyny i elektrolity.
Patients with severe diarrhoea should be carefully monitored and given fluid and electrolyte replacement if they become dehydrated.
PolishNie jestem pewien, czy musimy uzupełniać to, co zostało już powiedziane i na jakiej podstawie możemy to zrobić w przypadku problemu mniejszości.
I am not sure if we need to follow up on what has been said, and on what basis we can do so, regarding the problem of minorities.
PolishUważam jednak, że w naszej pracy osiągnęliśmy etap, na którym dochodzimy do sytuacji, w której oba te trybunały mogą wzajemnie się uzupełniać.
But I think that what we have achieved in our work is that we are coming to a situation in which those two courts can be complementary.
PolishEuropejskie obligacje na finansowanie projektów to znakomity ruch we właściwym kierunku, ale trzeba je uzupełniać o kolejne nowe opcje finansowania.
European project bonds are an excellent step in the right direction, but these should be supplemented with more new financing options.
PolishCzasami dwa powody do wykonania tego samego zadania konkurują ze sobą zamiast się uzupełniać i sprawiają, że prawdopodobieństwo wykonania się zmniejsza.
Sometimes two reasons to do the same thing seem to compete with one another instead of complimenting, and they make people less likely to do it.
PolishPonadto powinniśmy uprościć zarządzanie projektami, ujednolicić i poprawić procedury i kontrole, a także w sposób bardziej skuteczny uzupełniać bieżące projekty.
Furthermore, we should simplify project management, harmonise and improve procedures and controls, and follow up ongoing projects more effectively.
PolishW jaki sposób możemy uzupełniać informacje stanowiące podstawę czarnej listy?
How can we build on the information which forms the basis of the blacklist by improving the access to verifiable and reliable information?