"usuwać" Englisch Übersetzung

PL

"usuwać" auf Englisch

volume_up
usuwać {imperf. Vb.}

PL usuwać
volume_up
[usuwam|usuwałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

volume_up
to ax [axed|axed] {Vb.} [Amer.]
volume_up
to dispose of {Vb.} (get rid of)
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
Ask your veterinary surgeon how to dispose of medicines no longer required.
Usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.
Dispose of in accordance with local requirements
Albo, w jaki sposób każdego dnia bezpiecznie rozbijać i usuwać 83 miliony jaj?
Or, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day?
Ewentualnie możesz ograniczyć dane wejściowe, usuwając zaznaczenie pola „Zezwalaj na nieprawidłowe dane, ale pokazuj ostrzeżenie”.
Checking the box next to the 'Show list items in a drop-down menu' option will hide the dropdown arrow in the cell.
usuwać
volume_up
to excise [excised|excised] {tr.V.} (passage from text)
usuwać (auch: usunąć)
volume_up
to move on {Vb.} [Brit.] (busker, street trader)
Jaki świat możemy stworzyć?" są traktowane z coraz większym i większym sceptycyzmem i usuwane ze stołu.
are treated with more and more skepticism, and move off the table.
Jeśli tak, to upewnij się, że nie została ustawiona opcja usuwania kopii z Google Maila.
If so, make sure you haven't configured your settings to 'delete Google Mail's copy,' or Google Mail will move all messages to Trash when they're forwarded to your other account.
volume_up
to brush aside {Vb.} (move away)
usuwać (auch: zabijać, gnać, kasować, mordować)

2. Gastronomie

usuwać (auch: usunąć)
volume_up
to discard [discarded|discarded] {Vb.} (bones, stalks)
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Discard any unused product or waste material in accordance with local requirements.
Należy przekazać pacjentowi instrukcje dotyczące usuwania igieł po każdym wstrzyknięciu.
The patient should be instructed to discard the needle after each injection.
W tym czasie należy w regularnych odstępach czasu odciągać i usuwać pokarm naturalny.
During this time, breast milk should be expressed at regular intervals and the expressed feeds should be discarded.

3. Medizin

usuwać (auch: usunąć, odciąć, odjąć, odcinać)

4. Linguistik: "w wymowie, w pisowni"

Beispielsätze für "usuwać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTo bezwzględnie widoczne przeszkody, które należy systematycznie usuwać...
These are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
PolishTakie przeszkody biurokratyczne i finansowe należy usuwać tak szybko, jak tylko to możliwe.
Such bureaucratic and financial walls must be torn down as soon as possible.
PolishZamiast usuwać wiadomości Google Maila, aplikacja Mail (Poczta) archiwizuje je.
Mail will archive your Google Mail messages instead of deleting.
PolishNiezużyty lek i wszelkie odpadki należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
PolishPrzesyłać nowe wersje plików i usuwać wersje wcześniejsze mogą tylko właściciel i redaktorzy.
Only the owner or editors can upload a new version of a file or delete prior versions.
PolishNie należy usuwać z NutropinAq Pen raz założonego wkładu pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami!
Do not remove the cartridge that is being used from the NutropinAq Pen between injections.
PolishDowiedz się, jak tworzyć, edytować, usuwać i wyszukiwać etykiety.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?
PolishJeśli chodzi o klęski, to lepiej im zapobiegać niż usuwać ich skutki.
(PT) Madam President, prevention is always better than cure when it comes to disasters.
PolishLeków nie należy usuwać do ścieków lub domowych koszy na śmieci.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishW prosty sposób można dodawać lub usuwać kamery, zmieniać ustawienia, a także dodawać tekst do nagrań.
You can easily add or remove cameras, change settings and add overlay text to video.
PolishLeków nie należy usuwać ze ściekami ani z odpadami komunalnymi.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishTrzeba iść w tę stronę i usuwać przeszkody blokujące drogę do prawdziwego pokoju.
It is necessary to work in this direction and to remove the obstacles blocking steps towards genuine peace.
PolishLeków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishResztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usuwać zgodnie z lokalnymi wymogami.
Any unused product or waste materials should be disposed of in accordance with local requirements.
PolishNie usuwać wstrzykiwacza podczas wykonywania wstrzyknięcia.
Do not remove the pre-filled pen while the injection is being given.
PolishNiepotrzebnych leków nie należy usuwać do kanalizacji lub miejskiego systemu kanalizacyjnego.
Medicines no longer required should not be disposed of via wastewater or the municipal sewage system.
PolishZamiast usuwać całe kategorie danych przeglądarki, możesz wybrać określone elementy do usunięcia.
Instead of deleting entire categories of your browsing data, you can pick specific items to delete.
PolishW tym oknie dialogowym możesz również edytować i usuwać wyjątki.
You can also edit or remove exceptions using this dialog.
PolishW tym momencie nie należy usuwać jeszcze strzykawki z adaptera.
Do not remove the syringe from the adapter at this point.
PolishW tym czasie należy w regularnych odstępach czasu odciągać i usuwać pokarm naturalny.
During this time, breast milk should be expressed at regular intervals and the expressed feeds should be discarded.