PL usunąć
volume_up
{perfektives Verb}

1. Allgemein

Możesz usunąć wpis ze swojego konta Miejsc Google lub usunąć wpis z Map Google.
You can either remove a listing from your Google Places account, or remove a listing from Google Maps.
Aby usunąć poszczególnych współpracowników, wykonaj następujące czynności:.
To remove individual collaborators, follow these steps:
Utrzymując nacisk na tłok, usunąć strzykawkę z miejsca wstrzyknięcia.
While maintaining pressure on the plunger, remove the syringe from the patient.
Aby usunąć obraz z dokumentu, kliknij obraz i naciśnij Delete.
To delete the image from the document, click the image and press the Delete key.
Aby usunąć numer strony, przejdź do nagłówka lub stopki dokumentu i usuń numery stron.
To delete a page number, go into the header or footer of the document and delete the page numbers
Dlatego też w odpowiednich przypadkach należy usunąć salmonellozę ze wskazań.
Delete, where applicable, salmonellosis from the indications.
volume_up
to dispose of {Vb.} (get rid of)
Usunąć igłę w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.
Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.
Usunąć podobnie jak odpady radioaktywne zgodnie z lokalnymi przepisami
Dispose of as radioactive waste in accordance with local law
Strzykawkę i igłę należy usunąć w bezpieczny sposób w zamkniętym pojemniku.
Dispose of the syringe and needles safely in a closed container.
volume_up
to ax {Vb.} [Amer.]
Przed każdym wstrzyknięciem, usunąć pęcherzyki powietrza.
You can see how much insulin is left by holding the Pen with the needle pointing up.
Ponieważ produkt nie zawiera środków konserwujących, cały lek pozostały w fiolce należy usunąć.
Discard any unused portion left in a vial, as the product contains no preservatives.
Teraz jednak razem mamy okazję usunąć bariery, jakie odgradzają ich od przyszłości i zostawić przeszłość za sobą.
Now, together, we have an opportunity to remove the barriers to their future, and leave the past behind.
usunąć (auch: usuwać)
volume_up
to move on {Vb.} [Brit.] (busker, street trader)
Aby usunąć wiadomość, wybierz ikonę folderu i przenieś wiadomość do folderu „Trash” (Kosz).
To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'
Balkony są ruchome i da się je usunąć.
As I said, all the balconies can move, but they can also be disappeared completely.
Krowy o mało co nie stratowały gabinetu, a wystarczyło usunąć flagę.
This feed yard was going to tear down their whole veterinary facility; all they needed to do was move the flag.
Zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, można zapobiec narkozie azotowej, tym niebieskim kropkom na ciele... jeżeli usuniemy azot, a w jego miejsce umieścimy hel.
Now the one thing that I forgot to mention, is that to obviate the problem of the nitrogen narcosis -- all of those blue dots in our body -- you remove the nitrogen and you replace it with helium.
usunąć (auch: zwolnić, pozbawić, wyrzucić)
Teraz musimy ustalić i usunąć wąskie gardła uniemożliwiające nam pełne wykorzystywanie kolei.
We must now find and abolish the bottlenecks that stop us taking full advantage of railways.
Prawdziwym wyzwaniem jest jednak usunięcie przyczyn przemocy.
To abolish the causes of violence, that is the real task.
Wyniki tych wyborów pokazują także, że głębokich podziałów ze względu na przynależność etniczną nie da się usunąć za jednym zamachem.
The results of the election also show that the deep divisions along ethnic lines cannot be abolished in one fell swoop.
usunąć (auch: usuwać, zgarnąć, odsuwać, odsunąć)
volume_up
to brush aside {Vb.} (move away)

2. Gastronomie

usunąć (auch: usuwać)
volume_up
to discard {Vb.} (bones, stalks)
W przypadku obecności cząstek stałych lub przebarwień roztwór należy usunąć.
If either particulate matter or discolouration are identified, discard the solution.
Nie zużyty, sporządzony koncentrat należy niezwłocznie usunąć.
Therefore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.
Sporządzony, lecz nie zużyty koncentrat należy natychmiast usunąć.
Therefore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.

3. Medizin

usunąć (auch: usuwać, wyciąć, wycinać)
Dlatego uznaliśmy porozumienie SWIFT za istotne narzędzie, które pomoże usunąć zło związane z finansowaniem terrorystów i chronić obywateli na obu brzegach Atlantyku.
We therefore saw the SWIFT agreement as a vital tool to help excise the cancer of terrorist financing and to protect citizens on both sides of the Atlantic.
usunąć (auch: usuwać, odciąć, odjąć, odcinać)

Beispielsätze für "usunąć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishWszelkie pozostałości leku znajdujące się we wstrzykiwaczu należy usunąć. ia en
Any medicinal product remaining in the pre-filled pen should be disposed of.
PolishNiewykorzystany produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
Any unused product should be discarded in accordance with local requirements.
PolishKomisja Europejska - tak samo jak my w Parlamencie - chce usunąć tę izolację.
The European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.
PolishAby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
Notes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
PolishWszystko, co musimy zrobić, to usunąć z drogi nasze ego, usunąć z drogi nasz egotyzm.
All we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.
PolishMożna było odizolować Kaddafiego w Trypolisie i zmusić go do odejścia lub usunąć.
It could have isolated Gaddafi in Tripoli and forced him either to go or to be wiped out.
PolishZużyte strzykawki należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
The used syringes should be disposed of in accordance with local requirements.
PolishZarówno walsartan jak i amlodypina nie dają się usunąć poprzez hemodializę.
Both valsartan and amlodipine are unlikely to be removed by haemodialysis.
PolishNastępnie usunąć powietrze ze strzykawki i sprawdzić, czy dawka jest właściwa.
Then expel the air from the syringe and check that the dose is correct.
PolishWszelkie pozostałości leku znajdujące się we wstrzykiwaczu należy usunąć.
Any medicinal product remaining in the pre-filled pen should be disposed of.
PolishMusimy jeszcze popracować nad rozpoznaniem luk oraz zastanowić się, jak je usunąć.
We still have work to do in identifying the gaps and how we are going to fill these gaps.
PolishPo otwarciu ampułki należy całą nie zużytą objętość leku usunąć jako odpad.
After first opening of an ampoule, any unused portions must be discarded.
PolishGdyby jednak usunąć klauzulę dotyczącą urlopu macierzyńskiego, jaką by to sprawiło różnicę.
However, if the maternity clause were removed, what a difference that would make.
PolishPozostałości roztworu niewykorzystanego podczas jednego badania należy usunąć.
Any remaining solution not used in one examination must be discarded.
PolishPlastykowe wieczko należy usunąć z fiolki i zdezynfekować korek alkoholem.
The plastic cap must be removed from the vial and the stopper disinfected with alcohol.
PolishMówiąc ogólniej należy usunąć niepotrzebne obciążenia administracyjne i biurokratyczne.
More generally, unnecessary administrative and bureaucratic burdens should be removed.
PolishLosartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.
Neither Losartan nor the active metabolite can be removed by haemodialysis.
PolishTeraz należy zatem usunąć te naruszenia oraz zapobiegać kolejnym.
These infringements must now be removed and new infringements must be prevented.
PolishMy także dokładamy wszelkich starań, aby usunąć przeszkody w ich mobilności.
We, too, are making efforts to eliminate obstacles to their mobility.
PolishPo każdym leczeniu należy delikatnie usunąć pasożyty zalegające w kanale ucha zewnętrznego.
Loose debris should be gently removed from the external ear canal at each treatment.