PL ustalić
volume_up
{Verb}

1. Volkswirtschaft

ustalić (auch: ustalać)
volume_up
to peg {tr.V.}
Na jakim poziomie należałoby ustalić wynagrodzenie minimalne?
What level would the minimum wage be pegged at?
Właściwą dawkę leku ViraferonPeg ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta.
Your doctor has determined your dose of ViraferonPeg based on your weight.
Właściwą dawkę leku PegIntron ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta.
Your doctor has determined your dose of PegIntron based on your weight.

2. Allgemein

Swobodne głosowanie pozwoliłoby ustalić prawdziwy pogląd Parlamentu.
Then they could determine the true view of Parliament.
Dlaczego uczestnicy rynku nie mogliby tego ustalić sami?
Why should the market players not be able to determine that for themselves?
Pokrewieństwo można ustalić szukając podobieństw.
You can only determine relatedness by looking for similarities.
Dzięki niemu do końca 2015 roku minimalna stawka podstawowa będzie ustalona na poziomie 15 %.
It will fix the minimum standard rate at 15% up to the end of 2015.
Dawkę należy ustalić dla każdego psa indywidualnie.
The dose has to be fixed for each dog on an individual basis.
Jeżeli tak, to na podstawie jakich kryteriów ustalona zostanie wysokość wspomnianej pomocy oraz lista otrzymujących ją krajów?
If so, which criteria will be used to fix the level of such aid and determine which countries will be eligible?
ustalić (auch: wydawać, wydać, ustalać, opracować)
volume_up
to lay down {Vb.} (establish)
Chciałem po prostu ustalić kilka podstawowych zasad, które do tej pory w sprawozdaniach tych były ignorowane.
I just wanted to lay down a few ground rules that have been ignored so far in these reports.
Państwa członkowskie muszą także ustalić minimalne wymagania dotyczące liczby lekcji wychowania fizycznego w szkołach.
Member States must also lay down a minimum requirement for the number of physical education lessons in schools.
PRAGNĄC ustalić szczegóły procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, określonej w artykule III-184 Konstytucji,
DESIRING to lay down the details of the excessive deficit procedure referred to in Article III-184 of the Constitution,
volume_up
to work out {Vb.} (devise)
Lekarz prowadzący ustali odpowiednią dawkę leku na podstawie masy ciała pacjenta.
Your doctor will work out the right dose based on your weight.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
Your doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Aby ustalić, co ludzie zamierzają zrobić, aby osiągnąć swe cele, musimy zastanowić się, kto ma wpływy na świecie.
Now in order to work out what people are going to do to pursue their interests, we have to think about who has influence in the world.
ustalić (auch: ocenić, policzyć, zmierzyć)
volume_up
to gage {Vb.} [Amer.]
ustalić (auch: ocenić, policzyć, zmierzyć)
volume_up
to gauge {Vb.} [Brit.]
ustalić (auch: ustalać)
volume_up
to levy {tr.V.} (amount)
ustalić (auch: umocować)
volume_up
to pin down {Vb.} [übertr.]
ustalić (auch: ustalać)
volume_up
to pitch {tr.V.} (price)
Jego autorzy powinni ustalić podstawowe zasady podejścia UE do globalizacji, ale tego nie zrobili.
It should have set down the basic principles of an EU approach to globalisation as outlined above, but does not do so.
Gdy znajdziemy plik, wykorzystujemy taktykę, którą ustalił właściciel.
When we find a match, we apply the policy that the rights owner has set down.

Beispielsätze für "ustalić" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.
So for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
PolishW ten sposób wspólnie możemy ustalić wysokie standardy na szczeblu europejskim.
In that way, we can together establish a high standard at the European level.
PolishDawkowanie oraz porę stosowania preparatu Optisulin należy ustalić indywidualnie.
The dosage and timing of dose of Optisulin should be individually adjusted.
PolishWszyscy zgadzamy się, że są one konieczne i że trzeba ustalić ich podstawę prawną.
We all agree on their necessity, and we all agree on the need to find a legal basis.
PolishWażne jest, aby ustalić teraz cele dotyczące liczby inspektorów pracy w Europie.
It is important that targets now be set for the number of labour inspectors in Europe.
PolishNależy ustalić z lekarzem bądź farmaceutą odpowiedni sposób pozbycia się pojemnika.
Check with your doctor or pharmacist about proper disposal of the container.
PolishCzas trwania leczenia należy ustalić na podstawie reakcji klinicznej pacjenta.
Duration of treatment should be based on the patient 's clinical response.
PolishWięc jak można ustalić wspólne minimum zasad tam, gdzie żadnych obecnie nie ma?
So how to put in place common minimum rules where none exist at present?
PolishCzy zatem moglibyśmy ustalić z Prezydium, jak można ten czas zagwarantować?
Please could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
PolishDawkowanie oraz porę stosowania preparatu Lantus należy ustalić indywidualnie.
The dosage and timing of dose of Lantus should be individually adjusted.
PolishByliśmy w stanie ustalić, że wniosek, jaki otrzymaliśmy, jest niestosowny.
We have been able to establish that the proposal we received is inadequate.
PolishKomisja powinna zatem ustalić priorytetową kolejność kwestii związanych z Europą socjalną.
The Commission should therefore prioritise issues relating to a social Europe.
PolishDlatego musimy się zastanowić nad podziałem kosztów i ustalić tę sprawę z Komisją.
The question of costs must therefore be settled, by placing it firmly with the Commission.
PolishMusimy ustalić priorytety, a problemy rozwiązywać nie tylko poprzez zwiększanie budżetów.
We need to set priorities and not solve problems just by increasing budgets.
PolishW celu uniknięcia przedawkowania należy dokładnie ustalić masę ciała oraz dawkowanie.
Bodyweight and dosage must be accurately determined to avoid overdosing.
PolishUdało nam się ustalić wymóg, by dane były publikowane w Internecie.
We have succeeded in requiring that the data must be published on the Internet.
PolishAle musimy ustalić nowe priorytety, potrzebna nam odpowiednia infrastruktura.
But we have to have these priority changes, we have to have infrastructure to go with this.
PolishCzęstość stosowania należy ustalić indywidualnie dla każdej zmiany.
The frequency of application should be adjusted for each lesion independently.
PolishBrak wystarczających danych, aby ustalić zalecenia dotyczące dawkowania indynawiru
Insufficient data are available to make a dosing recommendation for indinavir when dosed with
PolishSpożycie odpowiednich pokarmów należy wcześniej ustalić z lekarzem lub pielęgniarką.
Your doctor or nurse should have discussed this with you previously.