"uregulować" Englisch Übersetzung

PL

"uregulować" auf Englisch

PL uregulować
volume_up
{perfektives Verb}

1. Rechtswesen

uregulować
Powyższy przykład pokazuje, że trzeba jak najszybciej uregulować tę sprawę.
This example shows that it is necessary to regulate this matter as soon as possible.
Sprawę klonowania lepiej by było uregulować w odrębnym rozporządzeniu.
It would be more appropriate to regulate cloning in a separate regulation.
Aby uregulować rynek, potrzebujemy uregulowań publicznych.
In order to regulate a market, we need public regulation.

2. "rachunek"

uregulować (auch: osiąść, osiadać, osiedlać, osiedlić)
PRAGNĄC uregulować pewne szczególne problemy dotyczące Danii,
DESIRING to settle certain particular problems relating to Denmark;
Na szczęście dzisiaj ten argument został uregulowany na korzyść pełnego finansowania z budżetu wspólnotowego.
Fortunately today this argument has been settled in favour of complete financing from the Community budget.

3. Technik

uregulować
Politykę rolną trzeba uregulować poprzez propagowanie tradycyjnego i lokalnego rolnictwa i ponadto ekologicznej żywności wytwarzanej z lokalnie produkowanych surowców.
Agricultural policy must be adjusted by promoting traditional and local agriculture, not least, organic and locally sourced food.

Beispielsätze für "uregulować" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNależy uregulować wspólne zasady w celu tworzenia jednolitego europejskiego rynku energii.
Common rules have to be regulated for the development of a single European energy market.
PolishJednak należy jasno uregulować sposób zapłaty za te usługi.
However, the way in which these services are paid for must be clearly regulated.
PolishKażde państwo członkowskie powinno rozważyć, w jaki sposób chce uregulować kwestię stref buforowych.
Every Member State should consider how it wants these buffer strips regulated.
PolishPrzedsiębiorca, który zamierza zlikwidować firmę, musi najpierw uregulować jej zobowiązania podatkowe.
Liquidation of a company means that it is necessary to pay its tax liabilities.
PolishIrlandia musi uregulować tę kwestię na szczeblu krajowym, kierując się zaleceniami WHO.
Ireland needs to govern for Ireland, and is guided by the WHO.
PolishUnia musi nieuchronnie zrealizować płatności, które obiecywała uregulować.
The Union must inevitably pay what it has promised to pay.
PolishWłaściwe jest również życzenie, aby prawnie uregulować na szczeblu europejskim sprawę urlopów ojcowskich.
The demand for paid paternity leave to be legislated at the European level is also correct.
PolishCzy próbujemy uregulować ich przyjmowanie okrężną drogą?
Are we trying to stipulate their reception via a circuitous route?
PolishJest niezwykle istotne, aby uregulować tę kwestię, szczególnie stosując odpowiednią aprecjację kursu walut.
It is crucial that adjustments be made, particularly through adequate currency appreciation.
PolishJeśli chodzi wreszcie o podatek węglowy, uważam, że podatków nie należy podnosić, lecz należy je uregulować.
Finally, as regards carbon taxes, I believe that the taxes should not be increased but regularised.
PolishNależy również uregulować kwestię urlopu ojcowskiego.
The matter of paternity leave has yet to be resolved.
PolishPaństwa członkowskie, które chcą tę kwestię uregulować w drodze wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia ustawowego, mogą to zrobić.
Member States that wish to do this through statutory minimum wages are free to do so.
PolishOdwoływanie się do tego, że trzeba sprawę uregulować na szczeblu globalnym jest znane z debaty o klimacie.
The reference to the fact that this needs to be regulated at a global level is familiar from the climate debate.
PolishW związku z tym sądzę, że należy uregulować kwestię ochrony danych, bezpieczeństwa i wolności wypowiedzi.
As a result, I feel it is essential to develop legislation on data protection, security and freedom of expression.
PolishKomisja Europejska nie podjęła żadnych konkretnych działań, by uporządkować rynki czy uregulować sprawy finansowe.
The European Commission has taken no concrete steps towards putting markets in order or regulating financial matters.
PolishW tym celu należy uregulować nakłady połowowe oraz ustanowić przepisy w odniesieniu do monitorowania i kontroli.
This is to be supplemented by regulation of the fishing effort as well as provisions relating to monitoring and control.
PolishSądzimy, że w grę wchodzi akt wykonawczy i sprawę należy uregulować w ten właśnie sposób, w drodze aktu wykonawczego.
We believe that this is an implementing act, and the issue should therefore be regulated in this manner, by way of an implementing act.
PolishMamy pewne sprawy, które musimy uregulować. Musimy czynić próby odbudowy zaufania do tego, co pragniemy ustanowić w Arktyce.
We have some fences we need to mend and we need to try to re-establish confidence in what it is that we want to establish in the Arctic.
PolishNie możemy spojrzeć naszym wyborcom w oczy i oświadczyć, że udało nam się skutecznie uregulować ten podziemny świat.
It is not possible for us to stand before our electorate with our heads held high and say that we have succeeded in regulating this netherworld effectively.
PolishW nowym tekście uwzględniono również internetową sprzedaż leków, którą należy lepiej uregulować i kontrolować dla dobra nas wszystkich.
Thus this new text also takes account of online sales of medicines, which are to be better regulated and controlled, for the good of all.