PL ukrywanie
volume_up
{Neutrum}

ukrywanie (auch: skrywanie)
Ale Srebrenica oznacza również ukrywanie zbrodni i niszczenie masowych grobów.
However, Srebrenica also stands for the concealment of killings and the destruction of mass graves.
Komisja Europejska oraz Parlament Europejski muszą zdecydowanie i skutecznie reagować na przeinaczanie faktów i ukrywanie prawdy.
The European Commission and the European Parliament must strictly and effectively react to any distortion of the facts and concealment of the truth.
Inscenizowany proces doboru kadr, naruszanie praw do obrony, ukrywanie dowodów i przedstawianie dokumentacji dotyczącej przestępstw po upływie terminów na wniesienie oskarżenia.
Staged staff selection, violation of the rights of the defence, concealment of evidence and submission of criminal dossiers with lapsed prosecution deadlines.

Beispielsätze für "ukrywanie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTo jest Holocaust innego rodzaju, a ukrywanie się pod biurkami nic nie pomoże.
It's a holocaust of a different kind, and hiding under our desks isn't going to help.
PolishCzy też stanie się programem mającym na celu li tylko ukrywanie bezrobocia?
Or will it end up being a programme that is simply aimed at covering up unemployment?
PolishKolejna uwaga dotyczy oskarżenia o ukrywanie dobrowolnego charakteru testów.
My next point is that I have been accused of concealing the voluntary nature of the tests.
PolishProblemów nie rozwiąże się poprzez ukrywanie prawdy, lecz dzięki zgodnym wysiłkom nas wszystkich.
Problems will not be resolved by hiding the truth but by the concerted efforts of all of us.
PolishArkusze kalkulacyjne Google umożliwiają usuwanie poszczególnych arkuszy z widoku poprzez ich ukrywanie.
Google spreadsheets allows you to take individual sheets out of view by hiding the sheet.
PolishInnym skutkiem naszego postępowania, które zwiększyło zapotrzebowanie na ropę, jest ukrywanie rzeczywistych kosztów.
The other thing that we've done, as we've continued to increase demand, is that we kind of play a shell game with the costs.
PolishFunkcja filtrowania w arkuszach kalkulacyjnych Google ułatwia analizowanie i wyświetlanie danych przez ukrywanie tych danych, które tymczasowo nie muszą być widoczne.
The Filter feature in Google spreadsheets makes it easier to analyze and view your data by hiding the data that you temporarily want to take out of view.
PolishUkrywanie skali nadużyć nie prowadzi do niczego dobrego, przeciwnie, w tej sytuacji nie jesteśmy świadomi zagrożeń, a w konsekwencji nie walczymy z nimi.
Concealing the scale of the fraud will not do any good. Quite the opposite, when this happens, we are not aware of the dangers and, as a result, we do not guard against them.
PolishWiele dyskryminacji w dalszym ciągu występuje w obrębie samych społeczności romskich, a zadaniem tej strategii jest pilne zaradzenie tej sytuacji, nie zaś po prostu jej ukrywanie.
Much discrimination also still persists within Roma communities themselves, and the strategy urgently needs to seek to remedy this, rather than simply not hiding it.
PolishKonieczne jest podjęcie zdecydowanych działań zaradczych, a ukrywanie tych zbrodni byłoby powodem powszechnego wstydu, szczególnie jeżeli jest ona dokonywana przez zwolenników Zachodu.
Robust action must be taken against it, and, especially when those who are termed allies of the west pursue it, covering up these crimes would be a collective shame.
PolishIran, jako sygnatariusz układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, przez długi czas arogancko ignorował swoje zobowiązania, szczególnie poprzez ukrywanie swych działań jądrowych.
Iran, as a signatory to the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, has, for a long time, arrogantly ignored its commitments, in particular, by concealing its nuclear operations.